Rosa Heeres, Jitka Aspers ja Rêve Lips kokeilivat vaahtokarkkien grillaamista HaliPuun kojulla.

Rosa Heeres, Jitka Aspers ja Rêve Lips kokeilivat vaahtokarkkien grillaamista HaliPuun kojulla.

Elämysmatka Lapin taikaan

Johanna Lipsanen
14.12.2023

Hollantilaiset Rosa, Jitka ja Rêve tutustuivat paikallisherkkuihin HaliPuun joulukojulla.

Nuo­tio loi­mu­aa kut­su­vas­ti. Mar­ras­kuun vii­mei­sen päi­vän vii­ma ko­lot­taa sor­mia, kun läm­mit­te­ly­reis­su etu­rin­tei­den Zero Point -ra­ken­nuk­seen tys­sää kiin­teis­tön kul­mal­le. Mark­ki­na­ko­ju­jen rivi hou­kut­taa py­säh­ty­mään.

Ha­li­Puu-ko­jun luo­na Stef­fan Wun­de­rink ko­hen­taa tul­ta ja val­mis­taa herk­ku­ja. Ku­pis­sa höy­ry­ää kuu­maa juo­maa, ne­nän­pää on no­es­sa.

− Työ­päi­vä täs­sä on vas­ta al­ka­nut. Aa­mul­la vein kii­na­lai­sia met­sä­ret­kel­le, hän ker­too.

Wun­de­rink luot­saa yh­des­sä puo­li­son­sa Riit­ta Ra­e­kal­lio-Wun­de­rin­kin kans­sa yri­tys­tä, jon­ka pai­kal­li­siin herk­kui­hin kes­kit­ty­väs­tä ko­jus­ta on tul­lut yk­si Le­vin suo­si­tuim­mis­ta näh­tä­vyyk­sis­tä – ai­na­kin jos Goog­le-ha­ku­ko­neen ar­vi­oi­ta on us­ko­mi­nen.

− Mei­dän ar­vos­te­lum­me siel­lä on 4,9, pa­ras koko Le­vil­lä, Riit­ta iloit­see.

Tar­jol­la on muun mu­as­sa tik­ku­pul­laa, po­ro­mak­ka­raa ja mar­jois­ta teh­ty­jä vaah­to­kark­ke­ja. Sekä tie­ten­kin höy­ry­ä­vää fo­rest chai -juo­maa. Vii­me vuon­na Ha­li­Puu voit­ti Rii­tan ke­hit­tä­mäl­lä juo­ma­re­sep­til­lä kul­taa Glo­bal Cu­li­na­ry Tra­vel Award -kil­pai­lus­sa.

Bussimatkalla Oslosta

Kol­men nai­sen seu­rue py­säh­tyy ko­jul­le, ja Stef­fan yl­lät­tää lo­ma­lai­set ju­tus­te­le­mal­la näi­den äi­din­kie­lel­lä hol­lan­nik­si. Rosa Hee­res, Jit­ka As­pers ja Rêve Lips ovat tul­leet Le­vil­le Os­los­ta, jos­sa he ovat opis­ke­li­ja­vaih­dos­sa syys­lu­ku­kau­den ajan.

− Bus­si­mat­ka kes­ti 24 tun­tia! Mut­ta ei se ol­lut niin paha, kun py­säh­dyim­me vä­lil­lä, bus­sis­sa pys­tyi nuk­ku­maan, ja oli mitä odot­taa.

Yk­si toi­ve La­pin-reis­sul­la oli näh­dä re­von­tu­lia, mikä to­teu­tui­kin heti en­sim­mäi­se­nä il­ta­na Le­vil­lä.

− Ne oli­vat upe­at. Olim­me näh­neet re­von­tu­lia jo Os­los­sa, mut­ta siel­lä ne oli­vat pal­jon him­me­äm­mät, Rêve ker­too.

Myös kaa­mos on teh­nyt vai­ku­tuk­sen kol­mik­koon.

− On hä­mä­rää, mut­ta ei ko­ko­naan pi­me­ää. Kä­vim­me hiih­tä­mäs­sä kuu­ta­mos­sa, se oli tai­a­no­mais­ta, Jit­ka ker­too.

Oh­jel­maan on kuu­lu­nut myös las­ket­te­lua, hus­ky­a­je­lu ja lu­mi­ken­käi­lyä. Levi saa tri­ol­ta ke­hu­ja.

− Kaik­ki ovat tosi ys­tä­väl­li­siä, ja tääl­lä on ko­di­kas­ta. Tämä ero­aa sel­väs­ti esi­mer­kik­si Rans­kan Al­peis­ta, mis­sä olem­me ai­kai­sem­min ol­leet las­ket­te­le­mas­sa. Tämä ei ole niin mas­sa­tu­ris­ti­koh­de kuin ajat­te­lim­me, vaik­ka tu­ris­te­ja toki on­kin. Ja lun­ta on val­ta­vas­ti!

Kol­mik­ko on osa isoa Eras­mus-vaih­to-opis­ke­li­joi­den seu­ru­et­ta.

− Mei­tä on var­maan sa­ta­kun­ta. Tu­lim­me Os­los­ta nel­jäl­lä bus­sil­la.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä po­ru­kan on mää­rä läh­teä ta­kai­sin vuo­no­maa­han. Pit­kä mat­ka hie­man uu­vut­taa, mut­ta on­nek­si py­säh­dyk­siä on lu­vas­sa pa­luu­mat­kal­la­kin.

− Me­nem­me käy­mään Jou­lu­pu­kin Pa­ja­ky­läs­sä [Ro­va­nie­mel­lä].

Sitä en­nen on kui­ten­kin tar­koi­tus ko­keil­la vie­lä yh­tä suo­ma­lais­pe­rin­net­tä, sau­naa.

− Meil­lä on ma­joi­tuk­ses­sa oma sau­na. Tyk­kään sau­nas­ta, mut­ta tääl­lä en ole sitä ko­keil­lut. Tänä il­ta­na vie­lä eh­tii, se on var­mas­ti mu­ka­vaa ul­koi­lu­päi­vän jäl­keen, Rosa suun­nit­te­lee ja saa muut­kin in­nos­tu­maan.

LE­VIN JOU­LU­TO­RI

Le­vin Jou­lu­to­ri si­jait­see Le­vin kes­kus­tas­sa, Etu­rin­teen al­la Zero Poin­tin (His­si­tie 8) vie­res­sä. To­ril­la on myyn­nis­sä kä­si­töi­tä, pai­kal­li­sia herk­ku­ja ja muu­ta pien­tä mu­ka­vaa niin it­sel­le kuin pu­kin­kont­tiin­kin. Jou­lu­to­ri on avoin­na päi­vit­täin kel­lo 10–18 (jou­lun py­hi­nä poik­keus-au­ki­o­lot). Ko­val­la pak­ka­sel­la tori on sul­jet­tu.