Ihon kihelmöintiä ja omaa aikaa avannosta

Nina Willman, kuvat Satu Renko
14.12.2023

– Su­ku­lai­se­ni ita­li­as­sa pi­tä­vät mi­nua ai­van hul­lu­na, kun he nä­ke­vät mi­nus­ta ku­via avan­nos­sa. Äi­ti­ni on sa­no­nut, et­tä var­mas­ti avan­non pump­pu oi­ke­as­ti läm­mit­tää ve­den, ei sin­ne muu­ten voi­si men­nä, pian vii­si­tois­ta vuot­ta avan­tou­in­tia Le­vil­lä ja lä­hi­a­lu­eil­la har­ras­ta­nut Ste­fa­nia Das­sie nau­raa.

Ste­fa­nia aloit­ti avan­tou­in­nin tut­ta­van hou­kut­te­le­ma­na vuon­na 2009. Tuol­loin Ste­fa­nia oli vas­ta tul­lut Le­vil­le töi­hin. Laji oli Ste­fa­ni­al­le tun­te­ma­ton, ja kos­ka hän ei vie­lä sil­loin ym­mär­tä­nyt suo­mea, vä­lis­sä oli hie­man kie­li­muu­ri­a­kin. Niin­pä Ste­fa­nia luu­li, et­tä avan­tou­in­ti, eng­lan­nik­si ”ice swim­ming”, tar­koit­taa kir­jai­mel­li­ses­ti ui­mis­ta jää­ve­des­sä. Roh­kea ja ko­kei­lun­ha­lui­nen nai­nen to­del­la ui ym­py­rää hyi­ses­sä ve­des­sä heti en­sim­mäi­sel­lä avan­tou­in­ti­ker­ral­laan.

– Mi­nul­ta läh­ti jo kä­sis­tä ja ja­lois­ta tun­to. Ys­tä­vä opas­ti sit­ten, et­tä vä­hem­pi­kin riit­tää, Ste­fa­nia muis­te­lee nyt hu­vit­tu­nee­na.

Ke­hoa sho­kee­raa­va en­si­ko­ke­mus ei kui­ten­kaan hän­tä säi­käyt­tä­nyt, päin­vas­toin.

– Jäl­ki­kä­teen olo oli iha­na, kun iho ki­hel­möi. Ha­lu­sin ko­kea sen uu­del­leen!

”Avantouinti on minulle omaa aikaa, rauhoittumista. Kiireisen työpäivän jälkeen olo avannossa on ”wow”, kun keho ja mieli rentoutuvat täysin. On taianomaista, kun ympärillä on vain jäätä, lunta, puita ja taivas”, Stefania Dassie sanoo.

”Avantouinti on minulle omaa aikaa, rauhoittumista. Kiireisen työpäivän jälkeen olo avannossa on ”wow”, kun keho ja mieli rentoutuvat täysin. On taianomaista, kun ympärillä on vain jäätä, lunta, puita ja taivas”, Stefania Dassie sanoo.

Ny­kyi­sin Ste­fa­nia käy avan­nos­sa sään­nöl­li­ses­ti, mie­lel­lään pari kol­me ker­taa vii­kos­sa.

– Se on mi­nul­le omaa ai­kaa, rau­hoit­tu­mis­ta. Kii­rei­sen työ­päi­vän jäl­keen olo avan­nos­sa on ”wow”, kun keho ja mie­li ren­tou­tu­vat täy­sin. On tai­a­no­mais­ta, kun ym­pä­ril­lä on vain jää­tä, lun­ta, pui­ta ja tai­vas.

Ste­fa­nia työs­ken­te­lee Le­vin mat­kai­lu­neu­von­nas­sa. Pa­rin vii­me vuo­den ai­ka­na mat­kai­li­joi­den kiin­nos­tus avan­tou­in­tiin on ko­ke­nut hur­jan nou­sun.

– Sa­noi­sin, et­tä noin joka kol­mas asi­a­kas tie­dus­te­lee avan­tou­in­ti­mah­dol­li­suut­ta Le­vil­tä, hän ker­too.

Vaik­ka Ste­fa­nia it­se ko­kee par­haak­si avan­to­ko­ke­muk­sen il­man sau­naa, hän ym­mär­tää, et­tä mat­kai­li­jat ha­lu­ai­si­vat avan­toon mie­lui­ten sau­nan kans­sa.

– Ylei­siä vuo­ro­ja ky­sy­tään usein, mut­ta nii­tä ei ole ko­vin pal­jon tääl­lä tar­jol­la. Ti­lan­ne on pie­nel­lä paik­ka­kun­nal­la eri kuin vaik­ka suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Tääl­lä ylei­siä sau­no­ja on vai­ke­am­pi saa­da kan­nat­ta­vak­si tai yh­dis­tys­toi­min­nal­la pyö­ri­vik­si, jo­ten tar­jol­la on enem­män omaan käyt­töön vuok­rat­ta­via sau­na- ja avan­to­pal­ve­lui­ta, Ste­fa­nia poh­tii.

Avannon, laiturin ja portaiden ylläpito on raskasta työtä, Sirpa Kautto sanoo. Lumitöihin voi osallistua muutkin. Paikan päällä on lapio.

Avannon, laiturin ja portaiden ylläpito on raskasta työtä, Sirpa Kautto sanoo. Lumitöihin voi osallistua muutkin. Paikan päällä on lapio.

Suo­ma­lai­sil­le sau­na ja avan­to­kin saat­ta­vat ol­la en­nes­tään tut­tu­ja ko­ke­muk­sia, mut­ta kuin­ka ul­ko­maa­lai­set us­kal­tau­tu­vat tä­män ark­ti­sen ko­ke­muk­sen pa­riin?

– Moni ha­lu­aa ko­keil­la avan­nos­sa käy­mis­tä, Ste­fa­nia ker­too.

– Voi ol­la, et­tä se ha­lu­taan ko­kea vain yh­den ker­ran, ikään kuin it­sen­sä ylit­tä­mi­se­nä ja saa­vu­tuk­se­na. Sen jäl­keen olo on kuin voit­ta­jal­la, ei­kä avan­toon ole tar­peen men­nä enää tois­te, se yk­si ker­ta muis­te­taan ikui­ses­ti.

Tutkitusti terveellinen laji aktivoi aisteja

Kun al­tis­taa ke­hon­sa kyl­mäl­le ve­del­le sään­nöl­li­ses­ti, sil­lä on tut­ki­tus­ti ter­veys­vai­ku­tuk­sia. Kyl­mä vesi saa eli­mis­tön toi­mi­maan si­ten, et­tä ko­em­me mie­li­hy­vää ja myös unen­saan­ti hel­pot­tuu, vas­tus­tus­ky­ky pa­ra­nee ja li­hak­set pa­lau­tu­vat pa­rem­min. Eri­lai­siin vai­voi­hin voi saa­da apua ja pe­rus­ve­ren­pai­ne voi las­kea avan­tou­in­ti­har­ras­tuk­sen myö­tä.

Suo­men latu to­teut­ti vuon­na 2021 ky­se­lyn yli tu­han­nel­le tal­viu­in­tia har­ras­ta­vil­le. Vas­tauk­sis­sa tois­tu­via po­si­tii­via vai­ku­tuk­sia oli mie­len­vir­key­den pa­ran­tu­mi­nen, stres­sin vä­hen­ty­mi­nen ja fluns­sien sai­ras­ta­mi­sen har­ven­tu­mi­nen. Vas­taa­jat ker­toi­vat myös unen­laa­dun pa­ra­ne­van ja sär­ky­jen vä­he­ne­vän.

Ste­fa­ni­an mie­les­tä avan­nos­sa käy­mi­nen on mo­nil­le ais­teil­le elä­mys.

– Ke­hol­li­sen ko­ke­muk­sen li­säk­si ve­den, jään ja ho­ri­son­tin ra­jat ovat kau­nii­ta kat­sel­la. Mie­len­kiin­toi­sia ovat myös ve­den muo­dot jää­nä, ja nii­tä on ren­tout­ta­vaa kos­kea ja ais­tia kä­sil­lä, Ste­fa­nia sa­noo.

– On mei­dän luon­to ai­van ih­meel­li­nen. Var­sin­kin jo­ki­ve­si jää­tyy eri­koi­siin muo­toi­hin, hän li­sää.

Ste­fa­nia ker­too, et­tä on saa­nut avan­tou­in­nis­ta apua nis­ka­on­gel­miin­sa. Fluns­si­a­kaan ei ole juu­ri ol­lut, kun on pääs­syt har­ras­ta­maan avan­tou­in­tia sään­nöl­li­ses­ti.

Vaik­ka ek­soot­ti­nen laji so­pii useim­mil­le, on hyvä tie­tää et­tei har­ras­tus ole täy­sin ris­ki­tön. Äkil­li­nen kyl­mä­al­tis­tus kuor­mit­taa sy­dän­tä ja su­pis­taa keuh­ko­put­kia. Kyl­mäl­le ve­del­le al­tis­tu­mi­nen saa tot­tu­mat­to­man hauk­ko­maan hen­ke­ään, ja se voi joh­taa jopa sok­ki­re­ak­ti­oon. Sik­si har­ras­tus­ta kan­nat­taa ko­keil­la al­kuun ute­li­aan va­ro­vas­ti – ja ai­na val­vo­tus­ti ja seu­ras­sa. Tämä pä­tee ko­ke­nei­siin­kin ui­ma­rei­hin, sil­lä täs­sä meil­lä on laji, jo­hon kan­nat­taa suh­tau­tua kun­ni­oi­tuk­sel­la ja jos­sa ka­ve­ri on vält­tä­mä­tön.

– Kos­ka avan­toon täy­tyy ai­na ol­la seu­raa, on se sa­mal­la myös so­si­aa­li­nen laji. Mut­ta usein voi­daan ol­la vaik­ka hil­jaa, rau­has­sa, pu­hel­laan eh­kä vä­hän kuu­lu­mi­sia tai nii­tä näi­tä, Ste­fa­nia hy­myi­lee.

Ste­fa­ni­an vin­kit aloit­te­li­joil­le avan­toon:

AI­NA KA­VE­RIN KANS­SA. Älä kos­kaan mene yk­sin avan­toon. Mu­ka­na voi ol­la vaik­ka joku, joka ei it­se mene avan­toon, kun­han hän on tur­va­na­si lä­hel­lä avan­toa.

VA­RUS­TEET. Avan­tou­in­ti­hans­kat ja la­jiin so­pi­vat ken­gät tai su­kat aut­ta­vat pal­jon sii­hen, et­tä ke­hon ää­rei­sa­lu­eet ei­vät jääh­dy lii­kaa ja ve­des­sä voi vii­pyä hie­man pi­dem­pään.

ÄLÄ PY­SÄH­DY. Kun olet päät­tä­nyt men­nä ve­teen, tee se. On pal­jon vai­ke­am­paa jat­kaa, jos jäät epä­röi­mään.

REN­TOU­DU. Hen­gi­tä ikään kuin me­di­a­taa­ti­o­hen­gi­tys­tä, rau­hal­li­ses­ti ja ta­sai­ses­ti. Jos pi­dä­tät hen­gi­tys­tä, li­hak­set jän­nit­ty­vät.

MENE VE­TEEN VAIK­KA VAIN HET­KEK­SI. Ei tar­vit­se ta­voi­tel­la pit­kää ai­kaa tai uin­ti­liik­kei­den te­koa ve­des­sä, vaan käy vaik­ka vain kas­tau­tu­mas­sa.

TER­VEY­SON­GEL­MIA? Kysy en­sin lää­kä­ril­tä, voit­ko var­mas­ti har­ras­taa avan­tou­in­tia.

Avan­tou­in­ti­paik­ko­ja lä­hel­lä Le­viä:

Im­mel­kar­ta­no, sau­na ja avan­to, Im­mel­jär­ven ran­nal­la.

Tont­tu­la, hir­si­sau­na ja avan­to, Ou­nas­jo­en ran­nal­la. Ylei­nen vuo­ro, va­raa paik­ka etu­kä­teen.

Loih­tua, Poh­jan sau­na, Mu­na­jär­ven ran­nal­la.

Sam­mun tu­van sau­nat, Ou­nas­jo­en ran­nal­la.

Sau­na­baa­ri, Im­mel­jär­ven ran­nal­la, avan­to, ei sau­naa.

Olei­let­ko alu­eel­la pi­dem­pään? Ota yh­teyt­tä Tun­tu­ri­ker­ho Njal­laan, joka jär­jes­tää avan­tou­in­ti­toi­min­taa Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä. Avan­non yh­tey­des­sä on läm­min kop­pi vaat­tei­den­vaih­toa var­ten, ei sau­naa. Lii­ty jä­se­nek­si, tai mak­sa kau­si­mak­su! Tie­dus­te­lut: https://tun­tu­ri­la­tu.fi/ker­hot/njal­la/

Avan­tou­in­ti­paik­ko­ja noin 50 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Le­vil­tä:

Arc­tic Sau­na World, sau­na­maa­il­ma ja avan­to Je­ris­jär­ven ran­nal­la.

Tun­tu­ri­kei­miö, ma­joi­tus­ta ja sau­na­toi­min­taa Je­ris­jär­vel­lä. Va­raus­sau­na ja ylei­siä vuo­ro­ja.

Sär­ki­jär­ven ma­jat, puu­sau­na ja avan­to Sär­ki­jär­ven ran­nal­la. Va­rat­ta­vis­sa yk­si­tyis­käyt­töön.

Luo­su­jär­ven ran­ta­kah­vi­la, Yl­läs

Yl­läk­sen Yö­puu, ran­ta­sau­na ja avan­to

Arc­tic Sky­light Lod­ge, Ku­kas­lom­po­los­sa, sau­na, po­re­am­me ja avan­to.