Kaupallista sisältöä: Klassista tyylikkyyttä Levin lumilla – Maseratit koeajossa

Mainos
23.2.2024

Luxury Collectionin Maserati-edustus Hotelli Hullu Porossa 22.–27 helmikuuta.

– Ma­se­ra­ti on tyy­li­tie­toi­sen, in­di­vi­du­a­lis­ti­sen asi­ak­kaan va­lin­ta. Sel­lai­sen, joka ha­lu­aa erot­tua mas­sas­ta tyy­lik­kääl­lä mut­ta ei pröys­täi­le­väl­lä ta­val­la. Mei­dän edus­ta­mis­tam­me au­tob­rän­deis­tä juu­ri Ma­se­ra­ti ai­heut­taa eni­ten po­si­tii­vi­sia re­ak­ti­o­ta lii­ken­tees­sä, ih­mi­set peu­kut­ta­vat tyy­lik­kyyt­tä, Lu­xu­ry Col­lec­ti­on Au­to­mo­bi­les Oy:n myy­mä­lä­pääl­lik­kö Ant­to Va­ris ker­too.

Ma­se­ra­ti tun­ne­taan ita­li­a­lai­se­na kor­ke­an ta­son luk­su­sau­tob­rän­di­nä. Ant­to Va­rik­sen mai­nit­se­ma tyy­lik­kyys jat­kuu Ma­se­ra­teis­sa ul­ko­kuo­ren muo­toi­lus­ta si­säl­le oh­jaa­moon.

– Ma­te­ri­aa­lit ja vii­meis­te­ly huo­ku­vat klas­sis­ta ita­li­a­lais­ta tyy­lik­kyyt­tä ja ais­tik­kuut­ta, Va­ris ku­vai­lee.

Is­tum­me Ho­tel­li Hul­lu Po­ron au­las­sa, jos­sa Lu­xu­ry Col­lec­ti­o­nil­la on Ma­se­ra­tin edus­tus­pis­te 22.–27 hel­mi­kuu­ta – juu­ri kah­den en­sim­mäi­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon tait­tees­sa. Ho­tel­lin edus­tal­la ko­mei­le­vat ne­li­paik­kai­nen säh­kö­käyt­töi­nen ur­hei­lu­au­to Gran­Tu­ris­mo ja vii­si­paik­kai­nen V6-polt­to­moot­to­ril­la va­rus­tet­tu ka­tu­maas­tu­ri Gre­ca­le.

– Gran­Tu­ris­mos­ta tuli uu­si mal­li pari vuot­ta sit­ten, sitä en­nen mal­lia uu­dis­tet­tiin vii­mek­si vuon­na 2006. Au­to on si­säl­tä täy­sin uu­si mut­ta muo­toi­lul­li­ses­ti il­me on py­sy­nyt sa­ma­na. Ja mik­si sitä pi­täi­si muut­taa­kaan, on­han Gran­Tu­ris­mo mo­neen ker­ran va­lit­tu maa­il­man kau­neim­mak­si coupé-au­tok­si, Va­ris ke­hai­see.

GranTurismo on pitänyt kiinni muotokielestään, mutta uudistunut muuten täydellisesti.

GranTurismo on pitänyt kiinni muotokielestään, mutta uudistunut muuten täydellisesti.

Grecale on täysin uusi malli Maseratilla.

Grecale on täysin uusi malli Maseratilla.

Gre­ca­le puo­les­taan on ko­ko­naan uu­si mal­li Ma­se­ra­til­la.

– Se jul­kis­tet­tiin vuo­si sit­ten. Gre­ca­les­ta saa­daan en­sim­mäi­nen säh­kö­de­mo Suo­meen kuu­kau­den pääs­tä.

Klas­si­nen Gran­Tu­ris­mo ja ul­jas Gre­ca­le ovat jo kään­tä­neet päi­tä Le­vil­lä.

– Jos olet kiin­nos­tu­nut hank­ki­maan Ma­se­ra­tin, nyt on hyvä sau­ma tul­la ko­kei­le­maan mo­lem­pia mal­le­ja. Gran­Tu­ris­mol­la ja Gre­ca­lel­la on niin eri os­ta­ja­kun­nat, et­tä mo­lem­pia on hyvä ko­ea­jat­taa tääl­lä, Va­ris to­te­aa.

Antto Varis esittelee Maserateja Hotelli Hullu Porolla.

Antto Varis esittelee Maserateja Hotelli Hullu Porolla.

Juu­ri tä­nään ajo­sää on ai­ka­moi­nen: mit­ta­ri keik­kuu aa­vis­tuk­sen plus­san puo­lel­la, tiet ovat lu­mi­soh­joi­set ja tai­vaal­ta sa­taa jal­ka­rät­te­jä. Mi­ten sport­ti­mal­li­nen ita­li­a­lai­nen Gran­Tu­ris­mo pär­jää Suo­men La­pin olo­suh­teis­sa?

– Ei mi­tään on­gel­maa, Va­ris va­kuut­taa.

– Säh­kö­au­tos­sa­kin on hyvä pai­no­ja­kau­ma. Akut ovat poh­jas­sa ja alus­ta kor­keus­sää­det­tä­vis­sä, hän jat­kaa.

Huo­no sää on ko­ea­jo­ja aja­tel­len hy­vä­kin asia, sa­moin hiih­to­lo­ma­vii­kot.

– Mei­dän asi­a­kas­kun­tam­me on ar­jes­saan hy­vin kii­rei­siä, hiih­to­lo­mal­la heil­lä on ai­kaa. Ja kun sat­tuu täl­lai­nen keli, on hyvä pi­tää vä­li­päi­vä hiih­te­lys­tä ja käy­dä ko­kei­le­mas­sa au­toa.

Ko­ea­jo­ja on tar­jol­la joka päi­vä, ja ko­ea­jo­ka­len­te­ri on myös täyt­ty­nyt mu­ka­vas­ti po­ten­ti­aa­li­sis­ta asi­ak­kais­ta.

– Nyt kun ti­laa, saa uu­den au­ton ke­säk­si, Va­ris lu­paa.

– Ma­se­ra­ti on kää­ri­nyt hi­hat ja teh­nyt mil­jar­di­luo­kan in­ves­toin­nin uu­teen teh­taa­seen. Toi­mi­tu­sa­jat ovat täl­lä het­kel­lä vain kol­mes­ta kuu­teen kuu­kau­teen. Eri­koi­sau­to­puo­lel­la luk­sus­seg­men­tis­sä myös en­na­koin­ti on tär­ke­ää. Kun uu­det mal­lit jul­kis­tet­tiin, teim­me heti va­rauk­set, ja nyt en­sim­mäi­set au­tot ovat jo tuo­tan­nos­sa.