Ateljeekoti on Karoliina Juholan lempipaikka Särestössä.

Ateljeekoti on Karoliina Juholan lempipaikka Särestössä.

Kesä Särestössä

Hanna-Mari Lahtinen
14.6.2024

Nopeat liikkeet ovat näyttäviä, ajatteli Karoliina Juhola ja haki kesätöihin Särestöniemen museoon, jossa on meneillään vuoden vilkkain aika. Reidarin taide ja persoona ovat aina kiehtoneet kallolaisia sukujuuria omaavaa kulttuurityöläistä.

– Ihan en­sim­mäi­ses­tä ke­sä­työ­pes­tis­tä ei ole mi­nun ta­pauk­ses­sa­ni kyse. Omat lap­se­ni­kin ovat jo ke­sä­töis­sä, nau­rah­taa Ka­ro­lii­na Ju­ho­la, jol­le tai­teet ja kult­tuu­ri ovat tut­tu­ja jo hä­nen ai­em­mal­ta työ­u­ral­taan.

Mu­se­on sul­ke­mi­sai­ka lä­hes­tyy, ja idyl­li­ses­sä pi­ha­pii­ris­sä liik­kuu enää muu­ta­ma mu­se­o­vie­ras. Ju­ho­la joh­dat­taa mei­dät Van­han Sä­res­tön pirt­tiin, jos­sa tun­nel­ma tun­tuu py­säh­ty­neen so­tien jäl­kei­seen ai­kaan. Is­tah­dam­me Rei­da­rin Ant­tu-vel­jen te­ke­mil­le jyh­keil­le pah­ka­tuo­leil­le, ja Ju­ho­la ker­too, kuin­ka pää­tyi ke­säk­si Sä­res­tö­nie­meen.

– Oi­ke­as­taan olen se­son­ki­työn­te­ki­jä. Olen tääl­lä töis­sä ai­na syys­kuun lop­puun as­ti.

Juholan työtehtäviin kuuluu opastettujen kierrosten vetäminen. Kuvassa Reidarin maalaus ”Taivaanjaara”.

Juholan työtehtäviin kuuluu opastettujen kierrosten vetäminen. Kuvassa Reidarin maalaus ”Taivaanjaara”.

Työ­paik­kail­moi­tus osui sil­mään sat­tu­mal­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Ro­va­nie­mel­lä asu­va Ju­ho­la ei ai­kail­lut, vaan päät­ti tart­tua ti­lai­suu­teen.

– Se oli ex­tem­po­re-aja­tus. Työ- ja elä­män­ti­lan­tee­ni oli­vat sel­lai­set, et­tä oli mah­dol­lis­ta ha­kea ky­seis­tä paik­kaa, ja minä hain, Ju­ho­la ker­too.

Mu­se­o­työs­tä­kin löy­tyy jo ai­em­paa ko­ke­mus­ta vuo­sien ta­kaa, kun Ju­ho­la työs­ken­te­li Ina­ris­sa si­jait­se­vas­sa Saa­me­lais­mu­seo Sii­das­sa.

Sä­res­töl­lä on ai­na ol­lut eri­tyi­nen sija Ju­ho­lan sy­dä­mes­sä, ja hän ni­me­ää­kin sen yh­dek­si lem­pi­pai­kak­seen. Mu­se­o­vie­rai­li­jan on help­po sa­mais­tua Ju­ho­lan ku­vai­lui­hin alu­een oma­pe­räi­ses­tä ja ve­to­a­vas­ta tun­nel­mas­ta.

– Paik­ka, ym­pä­ris­tö, ark­ki­teh­tuu­ri ja tot­ta kai Rei­da­rin tai­de kuin myös hä­nen per­soo­nan­sa ovat ai­na pu­hu­tel­leet mi­nua, Ju­ho­la ker­too.

Kallosta Kaukoseen

Ju­ho­la teki en­sim­mäi­sen vie­rai­lun­sa Sä­res­töön jo lap­se­na. Kau­ko­sen kylä on muu­ten­kin tut­tu – Ju­ho­lan äi­ti on ko­toi­sin naa­pu­ri­ky­läs­tä, Kal­los­ta.

– Meil­lä on siel­lä mök­ki. Asun­to­a­si­a­kin rat­ke­si sitä kaut­ta kä­te­väs­ti. Kal­lo oli oi­ke­as­taan yk­si syy, mik­si ha­lu­sin tul­la tän­ne. Saan ker­ran­kin viet­tää koko ke­sän tu­tul­la ky­läl­lä, Ju­ho­la ker­too.

Nel­jän kuu­kau­den ai­ka­na Sä­res­tös­sä eh­tii ta­pah­tua pal­jon, ja Ju­ho­lan työn­ku­va on mo­ni­puo­li­nen. Se si­säl­tää asi­a­kas­pal­ve­lua li­pun­myyn­nis­sä, kah­vi­las­sa ja mu­se­o­kau­pas­sa, jon­ka li­säk­si Ju­ho­la on lu­pau­tu­nut ve­tä­mään opas­tet­tu­ja mu­se­o­kier­rok­sia. En­sim­mäi­sen työ­vii­kon ai­ka­na hän ol­lut mu­ka­na seu­raa­mas­sa kol­men op­paan kier­rok­sia ja teh­nyt mie­len­kiin­toi­sen ha­vain­non.

– Jo­kai­sel­la op­paal­la on eri­lai­nen tapa ker­toa Rei­da­ris­ta ja Sä­res­tös­tä. Täy­tyy poi­mia par­haat ju­tut omiin opas­tuk­sii­ni, Ju­ho­la nau­raa.

Pe­rin­teis­ten mu­se­o­vie­rai­lu­jen li­säk­si Sä­res­tös­sä jär­jes­te­tään ti­lauk­ses­ta eri­lai­sia tai­de­työ­pa­jo­ja, joi­ta Ju­ho­la­kin pää­see oh­jaa­maan. Ai­em­mas­ta työ­ko­ke­muk­ses­ta on täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa hyö­tyä.

Särestöön ei kulje julkinen liikenne, joten työmatkat taitetaan omalla autolla.

Särestöön ei kulje julkinen liikenne, joten työmatkat taitetaan omalla autolla.

Edel­ly­tyk­se­nä työ­teh­tä­vään oli kiin­nos­tus mu­se­oa­laan, tai­tei­siin tai Rei­da­riin. Vaa­ti­muk­siin kuu­lui au­to ja ajo­kort­ti, mikä ei yl­lä­tä – työ­mat­ka pit­kän so­ra­tien pääs­sä si­jait­se­vaan mu­se­oon ei tai­tu jul­ki­sel­la lii­ken­teel­lä. Töi­tä saat­taa ol­la myös Kit­ti­län kes­kus­tas­sa, Pal­sa-mu­se­os­sa. Eduk­si työ­teh­tä­vien suo­rit­ta­mi­seen taas kat­sot­tiin pai­kal­lis­tun­te­mus.

– Sitä mi­nul­la on ai­ka pal­jon­kin. Su­ku­ni on to­si­aan tääl­tä päin ko­toi­sin, ja olen viet­tä­nyt näil­lä seu­duil­la ai­kaa lap­ses­ta as­ti. Kau­ko­sen ky­lä­kin on tul­lut sii­nä sa­mal­la tu­tuk­si, Ju­ho­la ker­too.

Pa­la­taan vie­lä het­kek­si Sä­res­tön ke­sään, joka on mu­se­on kii­rei­sin­tä se­son­kia. Vie­rai­li­jat koos­tu­vat pää­o­sin suo­ma­lai­sis­ta kä­vi­jöis­tä, ja opas­tet­ta­via ryh­miä käy ke­sä­ai­kaan vii­koit­tain. Suu­rin osa kä­vi­jöis­tä on kui­ten­kin oma­toi­mi­mat­kai­li­joi­ta, jot­ka vie­rai­le­vat Sä­res­tös­sä yk­sin, per­hei­nä tai ys­tä­vien kans­sa. Tai­de­työ­pa­jat ja toi­min­nal­li­set mu­se­o­ret­ket tar­jo­a­vat pe­rin­teis­tä mu­se­o­vie­rai­lua ko­ko­nais­val­tai­sem­man ko­ke­muk­sen, kun osal­lis­tu­jat saa­vat pääs­tää oman luo­vuu­ten­sa val­loil­leen.

– Pa­jois­ta ja ret­kis­tä ker­ro­taan tar­kem­min net­ti­si­vuil­la ja so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa. Nii­hin il­moit­tau­du­taan pää­o­sin etu­kä­teen, mut­ta jos ti­laa on ja ha­lu­aa liit­tyä mu­kaan len­nos­ta, se­kin on­nis­tuu, Ju­ho­la vink­kaa.

Museotoiminnasta vastaa Kauko Sorjosen säätiö.

Museotoiminnasta vastaa Kauko Sorjosen säätiö.

Myös ul­ko­puo­li­set ta­hot voi­vat jär­jes­tää kurs­se­ja Sä­res­tös­sä. Kan­sa­lai­so­pis­to Re­von­tu­li-Opis­ton joka ke­säi­set ku­va­tai­de- ja huo­vu­tus­kurs­sit ovat suo­sit­tu­ja, ja mu­se­o­vie­ras saat­taa­kin tör­mä­tä vie­rai­lul­laan atel­jees­sa tai­tei­le­vaan ryh­mään.

Kodinsisustusta Reidarin tapaan

Vi­siit­ti Sä­res­tös­sä tar­jo­aa ai­mo­an­nok­sen hyö­ty­lii­kun­taa, ja as­ke­lei­ta ker­tyy no­pe­al­la­kin kier­rok­sel­la. Oma­lei­mai­set ra­ken­nuk­set, vie­res­sä vir­taa­va Ou­nas­jo­ki ja nii­tyil­lä kuk­ki­vat kul­le­rot luo­vat ke­sä­pa­ra­tii­sin, jota ei malt­tai­si jät­tää taak­seen.

Ju­ho­la suo­sit­te­lee­kin mu­se­o­vie­rai­ta va­raa­maan ai­kaa laa­jan alu­een kier­tä­mi­seen. Van­ha Sä­res­tö, Atel­jee ja Gal­le­ria ovat kaik­ki nä­ke­mi­sen ar­voi­sia, mut­ta jos jos­tain syys­tä ai­kaa on vä­hän ja pi­tää va­li­ta yk­si koh­de, se on Gal­le­ria.

Jy­ke­vä näyt­te­ly­ra­ken­nus kät­kee si­sään­sä Rei­da­rin myö­häi­sem­män tuo­tan­non, tun­nis­tet­ta­vat ja vä­rik­käät öl­jy­vä­ri­maa­lauk­set. Te­os­ten ihai­lun lo­mas­sa Ju­ho­la ke­hot­taa nos­ta­maan kat­seen­sa ylös: suu­rim­man sa­lin ka­tos­sa on kat­toik­ku­na, jos­ta kes­ki­ke­sän lo­pu­ton valo tul­vii si­sään.

Valo on vah­vas­ti läs­nä myös Atel­jees­sa, jon­ka Ju­ho­la ni­me­ää hen­ki­lö­koh­tai­sek­si suo­si­kik­seen alu­een ra­ken­nuk­sis­ta. Rei­ma ja Rai­li Pie­ti­län suun­nit­te­le­ma mas­sii­vi­nen Atel­jee­ko­ti on saa­nut vai­kut­tei­ta kar­ja­lais­ta­lois­ta ja Vie­nan­me­ren puu­ark­ki­teh­tuu­ris­ta.

– Jo suun­nit­te­lu­vai­hees­sa on huo­mi­oi­tu, et­tä valo on op­ti­maa­li­nen tai­teen te­ke­mi­seen. Rei­dar oli os­ta­nut ik­ku­nat en­nen kuin ta­loa oli edes ole­mas­sa, Ju­ho­la ker­too, kun ihas­te­lem­me va­loi­saa ti­laa.

– Ja täy­tyy kyl­lä sa­noa, et­tä en ole näh­nyt mis­sään yh­tä hie­noa ran­kis­ta kuin Rei­da­ril­la on ol­lut.

Reidarin rankinen ei ole mikä tahansa hyttysverkko, vaan taideteos.

Reidarin rankinen ei ole mikä tahansa hyttysverkko, vaan taideteos.

Toi­mit­ta­jan kas­voil­ta on kai­ke­ti lu­et­ta­vis­sa häm­men­nys, ja Ju­ho­la joh­dat­taa mei­dät hy­myil­len Atel­jee­ko­din ylä­ker­taan.

– Tämä on mie­les­tä­ni ai­van iha­na, Ju­ho­la sa­noo ja osoit­taa sän­gyn ylä­puo­lel­le kiin­ni­tet­tyä, ti­he­äs­tä kan­kaas­ta om­mel­tua hyt­tys­suo­jaa.

– Ai­on om­mel­la it­sel­le­ni sa­man­lai­sen tänä ke­sä­nä. Otan täs­tä mal­lia, kun­han löy­dän vain kan­kaat. Rei­da­ril­ta voi saa­da siis myös vai­kut­tei­ta ko­din­si­sus­tuk­seen, Ju­ho­la to­te­aa.

Sä­res­tö on avoin­na tiis­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 12–18, lau­an­tai­sin kel­lo 10–16.