Reidarin teos Kevät Palviuomalla.

Reidarin teos Kevät Palviuomalla.

Kittilän Pelimannilaulajat ja Duo Kumpula-Hannula Särestössä 11. huhtikuuta

Renko Satu
2.4.2024

Sä­res­tön tun­nel­ma, Rei­da­rin tai­de ja ta­ri­na – ne in­nos­ta­vat Kit­ti­län Pe­li­man­ni­lau­la­jat yhä uu­del­leen esiin­ty­mään Sä­res­töön. Mo­nel­la lau­la­jis­ta on hen­ki­lö­koh­tai­nen side Rei­da­riin tai Sä­res­töön, mo­nen muis­tois­sa säi­ly­vät koh­taa­mi­set Rei­da­rin tai An­tun kans­sa.

Kit­ti­län Pe­li­man­ni­lau­la­jat esiin­ty­vät Kuk­ki­vat päl­vet -ti­lai­suu­des­sa Sä­res­tös­sä tors­tai­na 11. huh­ti­kuu­ta kel­lo 18. Mu­sii­kin lo­mas­sa mu­se­on­joh­ta­ja An­ne Kos­ka­mo avaa Rei­da­rin maa­il­maa ku­vin ja sa­noin. Re­von­tu­li­o­pis­ton ryh­mä­nä toi­mi­va Pe­li­man­ni­lau­la­jat jat­ka­vat lap­pi­lai­sen ja kit­ti­lä­läi­sen kan­san­mu­sii­kin pe­rin­tei­tä.

Pe­li­man­ni­lau­la­jien li­säk­si ti­lai­suu­des­sa esiin­tyy Duo Kum­pu­la-Han­nu­la.

Kon­sert­ti­lip­pu (20 eu­roa) si­säl­tää pul­la­kah­vit ja tu­tus­tu­mi­sen Gal­le­ri­an näyt­te­lyyn.

Kit­ti­län kult­tuu­ri­toi­mi jär­jes­tää ti­lai­suu­teen mak­sut­to­man kul­je­tuk­sen, joka läh­tee Le­vil­tä Levi Ho­tel Span edes­tä kel­lo 17, py­säh­tyy Kit­ti­läs­sä Ho­tel­li Kit­ti­län py­sä­kil­lä kel­lo 17.20 ja Nes­teel­lä kel­lo 17.25. Il­moit­tau­du kul­je­tuk­seen 10. huh­ti­kuu­ta kel­lo 16 men­nes­sä nu­me­roon 016 654 480 tai in­fo@sa­res­to­nie­men­mu­seo.fi.