Kohta Coworkingilla on ennestään tilat Äkäslompolossa Jounin Kaupan yläkerrassa (kuvassa) ja Muoniossa Discover Muonion tiloissa. Kuva: Laura Leppäjärvi

Kohta Coworkingilla on ennestään tilat Äkäslompolossa Jounin Kaupan yläkerrassa (kuvassa) ja Muoniossa Discover Muonion tiloissa. Kuva: Laura Leppäjärvi

Kohta Coworking Oy avaa etätyötilan Leville joulukuun alussa

Renko Satu
21.11.2023

Koh­ta Co­wor­king Oy avaa Ho­tel K5 Le­vin ti­loi­hin etä­työ­ti­lan 1. jou­lu­kuu­ta. Toi­mi­pis­tees­sä on nel­jän työ­pis­teen avo­ti­la ja kak­si työ­huo­net­ta. Asi­ak­kai­den käy­tös­sä on sää­det­tä­vät pöy­dät, eril­li­set näy­töt, no­pea 5G-net­ti sekä kah­via ja tee­tä. Le­vin mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut ja rin­teet löy­ty­vät ki­ven­hei­ton pääs­tä ky­län kes­kus­tas­ta ja la­dul­le pää­see ai­van ho­tel­lin kul­mal­ta.

– Etä­työ­ti­la pa­ran­taa mah­dol­li­suuk­sia viet­tää pi­dem­piä ai­ko­ja tun­tu­ri­koh­teis­sa, kun töi­den te­ke­mi­sel­le löy­tyy eril­li­nen tila. Mö­keis­sä ja huo­neis­tois­sa on usein ra­jal­li­ses­ti ti­laa ja työ­rau­haa, ei­kä net­ti­kään vält­tä­mät­tä toi­mi odo­te­tus­ti. Koh­ta pyr­kii vas­taa­maan haas­tee­seen tar­jo­a­mal­la te­hok­kaat työs­ken­te­ly­o­lo­suh­teet, jot­ta ai­kaa jää tun­tu­rie­lä­mäl­le myös Le­vil­lä, ker­too Koh­ta Co­wor­kin­gin toi­nen yrit­tä­jä Hei­di Sii­ra.

Työ­ti­lan voi va­ra­ta hel­pos­ti it­sel­leen päi­väk­si Koh­tan net­ti­si­vuil­ta (www.koh­ta­co­wor­king.com). Asi­ak­kuus ei vaa­di re­kis­te­röi­ty­mis­tä tai jä­se­nyyt­tä. Li­säk­si Koh­tan 10 ker­ran kor­tit toi­mi­vat kai­kis­sa Koh­tan ti­lois­sa, joi­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä Le­vin ja Äkäs­lom­po­lon li­säk­si myös Yl­läs­jär­vel­tä ja Muo­ni­os­ta. Le­vin etä­työ­ti­laan pää­see si­sään kir­jau­tu­mal­la ho­tel­lin vas­taa­no­tos­sa. Myös ho­tel­lin ra­vin­to­la Kät­kän pal­ve­lut ovat Koh­tan asi­ak­kai­den käy­tös­sä. Koh­tas­sa työs­ken­te­le­vil­le on tar­jol­la aa­mi­ais­ta ja lou­nas­ta alen­net­tuun hin­taan.