Tuija Timonen vei Levi Extreme Triathlonissa pitkän matkan voiton murska-ajalla. Kuva: Visit Levi

Tuija Timonen vei Levi Extreme Triathlonissa pitkän matkan voiton murska-ajalla. Kuva: Visit Levi

Levi Bike & Outdoor Fest päätökseen Suomen pohjoisimman triathlontapahtuman siivittämänä

Renko Satu
24.7.2023

Levi Bike & Out­door Fes­tin vii­mei­set kil­pai­lu­la­jit vie­tiin läpi vii­kon­lop­pu­na. Ta­pah­tu­man päät­ti Suo­men poh­joi­sin tri­ath­lon­kil­pai­lu Levi Ext­re­me Tri­ath­lon. Ki­sas­sa oli mu­ka­na en­nä­tys­mää­rä osal­lis­tu­jia, yli tois­ta­sa­taa.

Mies­ten pe­rus­mat­kal­la, joka si­säl­si 700 met­riä uin­tia, 40 ki­lo­met­riä pyö­räi­lyä ja 15 ki­lo­met­riä juok­sua, voi­ton nap­pa­si maas­to­hiih­tä­jä Mar­kus Vuo­re­la. Vuo­re­la ylit­ti maa­lin ajal­la 2:35:38. Toi­sek­si tuli Mat­ti Moi­sio, joka jäi Vuo­re­las­ta kym­me­nen mi­nuut­tia.

– Läh­din ihan omak­si hu­vik­se­ni mu­kaan ki­saan, ei­kä mi­nul­la ol­lut tu­los­ta­voi­tet­ta. Uin­nis­sa olin ai­ka kau­ka­na kär­jes­tä, mut­ta pyö­räl­lä sain sit­ten po­ru­kan kiin­ni en­sim­mäi­sen Le­vi­tun­tu­rin kier­rok­sen jäl­keen. Sen jäl­keen joh­din lop­puun as­ti. Vaik­ka keli oli vii­leä, en ol­lut kyl­mis­sä­ni mis­sään koh­taa, vaik­ka sitä hie­man en­nen ki­saa mie­tin, Vuo­re­la to­te­si ki­san jäl­keen.

Tui­ja Ti­mo­nen nou­si Levi Ext­re­me Tri­ath­lo­nin pit­käl­lä mat­kal­la murs­ka­voit­toon. Nor­jas­sa asu­va Ti­mo­nen suo­rit­ti 1900 met­riä uin­tia, 131 ki­lo­met­riä pyö­räi­lyä ja 21 ki­lo­met­riä juok­sua ajal­la 8:15:56.

– Tämä oli yh­tä rank­kaa kuin ai­na en­nen­kin. Olin mu­ka­na nyt kol­mat­ta ker­taa. Keli oli haas­ta­va ja pyö­räi­ly­o­suu­del­la mi­nul­la oli var­paat ihan jääs­sä, mut­ta juos­tes­sa ne on­nek­si läm­pe­ni­vät. En to­del­la­kaan osan­nut odot­taa, et­tä voi­tin myös mie­het, Tui­ja Ti­mo­nen ker­toi maa­lis­sa.

Mies­ten kil­pai­lun pit­käl­lä mat­kal­la voi­ton vei Vil­le Pau­no­nen ajal­la 8:23:39.

En­si vuon­na Levi Bike & Out­door Fes­tiä vie­te­tään 20.–27.7.2024. Levi Ext­re­me Tri­ath­lo­nin ki­sa­päi­vä osuu lau­an­tail­le 20.7.2024.