NUTS MTB Ylläs-Levi ajettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Leviltä Ylläkselle. Osallistujat kuvailivat reittiä teknisemmäksi tässä kulkusuunnassa. Kuva: Visit Levi

NUTS MTB Ylläs-Levi ajettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Leviltä Ylläkselle. Osallistujat kuvailivat reittiä teknisemmäksi tässä kulkusuunnassa. Kuva: Visit Levi

Levi Bike & Outdoor Festissä nähtiin enduron huippunimiä ja poljettiin ensimmäistä kertaa NUTS MTB Leviltä Ylläkselle

Renko Satu
15.7.2023

Maas­to­pyö­rä en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu ja NUTS MTB Yl­läs-Levi tar­jo­si­vat jän­ni­tys­tä ja vauh­tia poh­joi­sen pyö­räi­ly­ta­pah­tu­mas­sa Levi Bike Fes­tis­sä.

Huip­pu­ni­met ku­ten 13-ker­tai­nen maa­il­man­mes­ta­ri Juha Sal­mi­nen, en­du­ron eu­roo­pan­mes­ta­ri San­na Kärk­käi­nen ja nais­ten jouk­ku­e­kil­pai­lun kak­sin­ker­tai­nen en­du­ron eu­roo­pan­mes­ta­ri Ma­ri­ta Nyq­vist kil­pai­li­vat säh­kö­pyö­rä­luo­kas­sa En­du­ron SM-osa­kil­pai­lus­sa.

NUTS MTB Yl­läs-Levi de­by­toi me­nes­tyk­sek­kääs­ti Le­vil­tä Yl­läk­sel­le, ja Nor­jan Da­niel Bo­berg Leir­bak­ken sekä Tii­na Idst­röm juh­li­vat voit­to­ja mies­ten ja nais­ten pit­kil­lä mat­koil­la.

Rengasrikkoja endurossa

En­du­ron SM-sar­jan nel­jäs osa­kil­pai­lu Le­vil­lä on maa­il­man poh­joi­sin en­du­ro­kil­pai­lu. En­sim­mäi­set eri­kois­ko­keet ajet­tiin per­jan­tai-il­ta­na, jo­hon si­säl­tyi Kät­kä­tun­tu­rin pit­kä ja haas­ta­va, Suo­men pi­sin eri­kois­koe. Lau­an­tai tar­jo­si yh­dek­sän pit­kää sekä mai­se­mal­lis­ta eri­kois­ko­et­ta.

Nais­ten e-bike- eli säh­kö­pyö­rä­luo­kan voit­ti Ma­ri­ta Nyq­vist.

– Täs­tä on vä­hän tul­lut pää­har­ras­tus, mut­ta en ota täs­tä mi­tään pai­net­ta. Tyk­kä­sin tosi pal­jon pät­kis­tä, har­mit­taa vain, kun tä­nään ekal­la EK:lla meni ren­gas ja jou­duin aja­maan si­sä­ku­mil­la. Oli­si ol­lut ma­kee­ta baa­naa, mut­ta jou­duin ki­vik­koi­sem­mis­sa pai­kois­sa aja­maan hil­jem­paa, Nyq­vist ker­too.

Enduron SM-sarjan neljäs osakilpailu Levillä on maailman pohjoisin endurokilpailu. Kuva: Visit Levi

Enduron SM-sarjan neljäs osakilpailu Levillä on maailman pohjoisin endurokilpailu. Kuva: Visit Levi

Toi­sek­si pol­ki maas­to­pyö­rä­en­du­ron mo­nin­ker­tai­nen Suo­men mes­ta­ri Kai­sa Här­kö­nen. San­na Kärk­käi­nen oli e-bike-luo­kas­sa nel­jäs. Myös San­na kär­si mat­kal­la ren­gas­ri­kos­ta.

– Täs­sä on pa­ras­ta it­sen­sä haas­ta­mi­nen, ylit­tä­mi­nen sekä yh­tei­sö. Kun tuli ren­gas­huo­lia, kaik­ki mim­mit jee­sa­si­vat toi­si­aan ja ju­tut on ol­lut siir­ty­mil­lä ta­soa laa­du­kas, San­na Kärk­käi­nen nau­raa.

Nais­ten luo­mu­pyö­rä luo­kan yli­voi­mai­seen voit­toon ajoi en­ti­nen jää­kiek­koi­li­ja Suvi Vac­ker. Edes vii­mei­sen EK:n kaa­tu­mi­nen ei nais­ta py­säyt­tä­nyt, sil­lä toi­sek­si tul­lee­seen El­la Sjog­ree­niin tuli ai­ka­e­rok­si lä­hes nel­jä mi­nuut­tia.

– Ol­lut hie­not pät­kät, ajo mais­tui ja sain sii­hen hy­vän ren­tou­den. Kii­tän myös ajo­ka­ve­rei­ta, meil­lä oli tosi hyvä hen­ki ja kan­nus­tus, Suvi Vac­ker sa­noo maa­lis­sa.

Mies­ten e-bike-luo­kas­sa osal­lis­tu­jia oli 30 ja Juha Sal­mi­nen eh­ti ajaa kuu­del­la eri­kois­ko­keel­la kym­pin jouk­koon en­nen kaa­tu­mis­taan. Kaa­tu­mi­ses­sa kä­teen tul­lut osu­ma kes­keyt­ti mie­hen kil­pai­lun.

– On tääl­lä tosi hie­not pät­kät, ete­läs­sä ne ovat enem­män kum­pa­rei­ta, mitä aje­taan. Täs­sä la­jis­sa kaik­ki on pie­nem­pää ja yk­sin­ker­tai­sem­paa kuin moot­to­ri­pyö­rien puo­lel­la. Tätä voi läh­teä har­ras­ta­maan, vaik­ka suo­raan ko­toa, ei tar­vit­se siir­tyä jon­ne­kin, niin kuin moot­to­ri­pyö­rä­puo­lel­la, Juha Sal­mi­nen ker­too.

Mies­ten e-bike-luo­kan voit­ti Ruot­sin Si­mon Carls­son. Mies­ten luo­mu­pyö­ris­sä voit­toon ajoi Tar­mo Ryy­nä­nen en­nen Hen­ric Sti­gel­lia.

Onnistunut debyytti Leviltä Ylläkselle

NUTS MTB Yl­läs-Levi ajet­tiin tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa Le­vil­tä Yl­läk­sel­le. Nor­jan Da­niel Bo­berg Leir­bak­ken vei voi­ton mies­ten 75 ki­lo­met­rin mat­kal­la, Ju­ha­ni To­lo­nen oli no­pein mies­ten 55 ki­lo­met­rin mat­kal­la ja Tii­na Idst­röm ja Hen­na­riik­ka Ha­ve­ri­nen voit­ti­vat vas­taa­vas­ti nais­ten 75 ki­lo­met­rin ja 55 ki­lo­met­rin mat­kat.

Moni osal­lis­tu­ja to­te­si rei­tin ole­van fyy­si­sem­pi näin päin, sil­lä isoim­mat nou­sut si­joit­tu­vat rei­tin lop­pu­pää­hän Yl­läk­sel­lä. Yli 200 kul­jet­ta­jaa start­ta­si kol­mel­le eri mat­kal­le, mu­ka­na oli myös omat sar­jat säh­kö­pyö­ril­le.

– Levi Bike Fest pol­kais­tiin vauh­dik­kaas­ti käyn­tiin. On hie­noa näh­dä, et­tä NUT­Sin, Le­vin ja Yl­läk­sen yh­tei­nen maas­to­pyö­rä­kil­pai­lu ve­to­aa pyö­räi­li­jöi­hin, sil­lä teim­me osal­lis­tu­ja­en­nä­tyk­sen. Oli myös hie­noa näh­dä vii­val­la aloit­te­le­via maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä ko­ke­neem­pien pol­ki­joi­den kans­sa, Vi­sit Le­vin ta­pah­tu­ma­vas­taa­va Pil­vi Mä­en­pu­ro sa­noo.