Joni Ijäksen ja Juuso Laitisen kesää värittävät muutkin tapahtumat kuin Levi Extreme Triathlon.

Joni Ijäksen ja Juuso Laitisen kesää värittävät muutkin tapahtumat kuin Levi Extreme Triathlon.

Levi Extreme Triathlon – viimeistä kertaa?

Renko Satu
14.6.2024

Niin hieno tapahtuma kuin Levi Extreme Triathlon onkin ollut, se on tulossa tiensä päähän. Tapahtuman järjestelyistä vastaava Aslakin Liikkeen yrittäjä Juuso Laitinen on haikeilla mielin, mutta toteaa, että aikansa kutakin. Tapahtuma ei ole kasvanut hänen toivomallaan tavalla, ja vastuu on levännyt liian kapeilla harteilla. Jos joskus niin nyt kannattaa ilmoittautua mukaan – osallistujaksi tai talkooavuksi.

Kit­ti­län ur­hei­lu­ken­täl­lä hi­koil­laan. Au­rin­ko he­lot­taa juok­si­joi­den yl­lä, mut­ta se ei hi­das­ta tah­tia. Po­ruk­ka tsemp­paa toi­si­aan ru­tis­ta­maan it­ses­tään kai­ken ir­ti. Yk­si juok­si­jois­ta on Joni Ijäs, joka on ol­lut mu­ka­na As­la­kin Liik­keen tri­ath­lon-kou­lus­sa sen alus­ta saak­ka, vuo­des­ta 2018.

– Oli sii­nä joku vä­li­vuo­si. Ra­ken­sin ta­loa, Joni muis­te­lee.

Jo­nil­la oli eri­koi­nen läh­tö­koh­ta tri­ath­lo­niin.

– Kun kuu­lin hu­hua tri­ath­lon-kou­lus­ta, kiin­nos­tuin, vaik­ka en osan­nut ui­da, en­kä oi­kein ty­kän­nyt juok­se­mi­ses­ta­kaan. Pyö­räi­ly oli kyl­lä ihan ki­vaa, mies nau­raa.

– Yl­lät­tä­en sitä kui­ten­kin op­pi ui­mal­la ui­maan, ja nyt juok­su­kin jo mais­tuu.

Tri­ath­lon-kou­lun li­säk­si Joni käy As­la­kin Liik­keen juok­su­kou­lus­sa.

– Juok­se­mi­seen olen löy­tä­nyt in­non tänä vuon­na juu­ri juok­su­kou­lun myö­tä. On ol­lu hy­viä har­joit­tei­ta, jot­ka ovat tuo­neet pal­jon li­sää juok­se­mi­seen.

Triathlon-koululaiset treenaavat uintia, juoksua ja pyöräilyä. Juoksutreenit vedettiin tällä kertaa Kittilän urheilukentällä.

Triathlon-koululaiset treenaavat uintia, juoksua ja pyöräilyä. Juoksutreenit vedettiin tällä kertaa Kittilän urheilukentällä.

Joni on osal­lis­tu­nut vuo­sit­tain Levi Ext­re­me Tri­ath­lo­niin, mut­ta ei muu­ten käy la­jin ki­sois­sa.

– Le­vin ta­pah­tu­maan kan­nat­taa eh­dot­to­mas­ti läh­teä mu­kaan ma­tal­la kyn­nyk­sel­lä. Sprin­til­le tai mi­ni­mat­kal­le voi läh­teä mel­kein pys­ty­met­säs­tä, jos pys­tyy vaik­ka rin­tau­in­tia ui­maan. Ei­hän siel­lä tar­vit­se kär­jes­sä ol­la.

Joni pu­huu kil­pai­lun si­jaan mie­luum­min ni­me­no­maan ta­pah­tu­mas­ta.

– Kil­pai­le­mi­nen ei ole se jut­tu, vaan it­sen­sä haas­ta­mi­nen. On mu­ka­va ol­la mu­ka­na oman ky­län ta­pah­tu­mas­sa, jos­sa on kiva ja ren­to tun­nel­ma.

Elämys edellä

Levi Ext­re­me Tri­ath­lo­nin puu­ha­mies, As­la­kin Liik­keen yrit­tä­jä Juu­so Lai­ti­nen pu­huu Jo­nin ta­voin mie­luum­min ta­pah­tu­mas­ta kuin ki­sas­ta.

– Ta­voit­tee­na on, et­tä met­rit ja se­kun­tit ei­vät oli­si ne tär­keim­mät ju­tut, vaan elä­mys ja it­sen­sä voit­ta­mi­nen. Ide­a­na on, et­tä pääs­tään tais­te­le­maan luon­toa ja omaa luon­to­aan vas­taan, Juu­so ku­vai­lee.

– Sa­non ai­na, et­tä sil­lä pää­see jo pit­käl­le, kun on penk­ki oi­ke­al­la kor­keu­del­la, il­maa ren­kais­sa ja ras­va­tut ket­jut. Ei tar­vit­se ol­la märk­kä­riä ja kymp­pi­ton­nin maan­tie­pyö­rää.

Juuso Laitinen pyöärittää oman yrityksensa Aslakin Liikkeen juoksu- ja triathlon-kouluja sekä hoitaa vapaa-ajallaan Levi Extreme Triathlonin järjestelyitä.

Juuso Laitinen pyöärittää oman yrityksensa Aslakin Liikkeen juoksu- ja triathlon-kouluja sekä hoitaa vapaa-ajallaan Levi Extreme Triathlonin järjestelyitä.

Val­men­ta­ja­na Juu­so nä­kee tär­ke­ä­nä, et­tä kai­kel­la tree­naa­mi­sel­la on jo­kin pää­mää­rä.

– Ja sen ei tar­vit­se ol­la kil­pai­lu tai voit­ta­mi­nen, vaan ihan vain joku ta­pah­tu­ma tai it­sel­le mää­ri­tet­ty päi­vä, jol­loin käy jol­lain tun­tu­ril­la tai juok­see jon­kun tie­tyn mat­kan. Se oh­jaa len­kil­le ja te­ke­mään. Jos tree­naa­mi­nen on ta­voit­tee­ton­ta, har­joit­te­lus­ta tu­lee hel­pos­ti mös­söä.

Juu­so­kin on eden­nyt omal­la ur­hei­lu-ural­laan as­kel ja ta­voi­te ker­ral­laan. Pari vuot­ta sit­ten Juu­so voit­ti tri­ath­lo­nin SM-kul­taa tah­kol­la M30-34-sar­jas­sa ja vii­me vuon­na hän osal­lis­tui tri­ath­lo­nin puo­li­mat­kan maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lui­hin Lah­des­sa. Kol­mi­sen­tois­ta vuot­ta sit­ten mies oli vie­lä kau­ka­na näis­tä kar­ke­lois­ta.

– Muis­tan ai­na en­sim­mäi­sen puo­li­mat­kan ki­sa­ni Jo­roi­sil­la vuon­na 2011. Uin sel­kää, sam­mak­koa, va­paa-uin­tia, kyl­ki­myy­rä­uin­tia ja mitä kaik­kea, Juu­so nau­raa.

– Sii­nä meni 5.28, kun vii­me vuon­na MM-ki­sois­sa ai­ka oli 4.18.

Visio, joka ei toteutunut

Levi Ext­re­me Tri­ath­lon on saa­nut al­kun­sa Fin­nt­ri­ath­lo­nin Le­vil­lä jär­jes­tä­mis­tä ki­sois­ta, joi­hin Juu­so osal­lis­tui en­sin pari vuot­ta kil­pai­li­ja­na.

– Mi­nus­ta se oli hyvä ta­pah­tu­ma ja kun Fin­nt­ri­ath­lon ei enää jat­ka­nut, ajat­te­lin, et­tä ale­taan it­se teh­dä.

Täl­le ke­säl­le mu­kaan on il­moit­tau­tu­nut noin sata osal­lis­tu­jaa, joka on enem­män kuin iki­nä.

– Mut­ta sil­ti se on sen ver­ran vä­hän, et­tä se ei mei­naa kan­nat­taa, Juu­so har­mit­te­lee.

– Kun aloi­tin ta­pah­tu­man pa­ris­sa, toi­voin, et­tä se kas­vai­si vuo­sien myö­tä. Sa­mal­la työl­lä pys­tyi­sim­me pyö­rit­tä­mään 500 osal­lis­tu­jan ta­pah­tu­man. Mi­nul­la oli vi­sio, et­tä ih­mi­set siir­tyi­si­vät as­falt­ti­mat­koil­ta enem­män ext­re­me-, vuo­ri- ja ult­ra­tyyp­pi­seen te­ke­mi­seen, mut­ta se ei ole vie­lä ta­pah­tu­nut. Mel­kein kym­me­nen vuot­ta ol­laan yri­tet­ty käyn­nis­tel­lä, mut­ta yhä edel­leen ol­laan ti­lan­tees­sa, jos­sa nip­pa­nap­pa saa­daan ku­lut ka­tet­tua.

Juu­son apu­na jär­jes­te­lyis­sä on Lap­land Tri­ath­lon Levi -kes­tä­vyys­la­ji­seu­ran ak­tii­ve­ja.

– Meil­lä on 30–40 jä­sen­tä, mut­ta pi­täi­si ol­la enem­män työ­myy­riä ja luot­to­pak­ke­ja, Juu­so sum­maa.

– Mi­nul­le tuo yrit­tä­jyys on kui­ten­kin se jut­tu, mis­tä lei­pä tu­lee, ja kaik­keen ei rii­tä pot­ku.

Ai­van täy­sin kir­ves­tä ei ole kui­ten­kaan vie­lä hei­tet­ty kai­voon.

– Otan mie­lel­lä­ni ide­oi­ta vas­taan, mut­ta ide­oi­den jäl­keen oli­si kiva, kun oli­si myös kä­si­pa­re­ja to­teu­tuk­seen. Jo­tain isom­paa muu­tos­ta ta­pah­tu­man jat­ku­mi­nen vaa­ti­si.

Tänä vuon­na ta­pah­tu­ma teh­dään niin ke­vy­es­ti kuin mah­dol­lis­ta.

– Ku­lu­ra­ken­net­ta pi­tää kai­ra­ta pie­nem­mäk­si, et­tei ol­la tu­kien va­ras­sa. Kit­ti­län kun­ta on jee­san­nut pari vuot­ta, mut­ta mi­nä­hän se olen vas­tuus­sa sit­ten lo­pul­ta ja As­la­kin Lii­ke mak­sa­ja­na.

Jär­jes­te­lyt ovat myös hen­ki­ses­ti iso ru­tis­tus.

– Kyl­lä­hän sii­nä vä­lil­lä yö­u­net me­nee, kun näi­tä asi­oi­ta mu­reh­tii. Toi­vot­ta­vas­ti ta­pah­tu­mas­sa kui­ten­kin nä­kyy lep­poi­suus ja ilo, ei­kä stres­si ja pai­ne.

Rohkeasti kokeilemaan omia rajoja

Juu­sol­la ei it­sel­lään ole tänä ke­sä­nä tri­ath­lo­ne­ja täh­täi­mes­sään.

– Tänä vuon­na sat­saan seik­kai­lu­ki­soi­hin. Ro­va­nie­men jouk­kue ky­syi mi­nua mat­kaan Seik­kai­lu-ur­hei­lun SM-sar­jaan. Sii­nä on seit­se­män osa­kil­pai­lua ja jouk­ku­ees­sa 6–7 ka­ve­ria. Jouk­ku­een ko­koon­pa­no vaih­te­lee eri ki­sois­sa. It­se olen mu­ka­na Tu­rus­sa, Sai­maal­la ja Es­poos­sa.

Juu­sol­la on myös Jo­nin kans­sa edes­sä yk­si yh­tei­nen “iso hul­lu­tus”, ku­ten mie­het haas­tet­taan ku­vai­le­vat.

– Me olem­me me­nos­sa Al­taan pol­ke­maan pa­ri­ki­sa­na Of­f­ro­ad Fin­n­mar­kin 300 ki­lo­met­rin mat­kan. Huu­len­hei­tos­ta se läh­ti. Ta­voit­tee­na on vain pääs­tä maa­liin, Juu­so ker­too.

– Mut­ta on se ta­kuul­la sel­lai­nen reis­su, et­tä me tul­laan muis­ta­maan se koko lop­pui­käm­me. Omien ra­jo­jen ko­kei­lua, Joni jat­kaa.

Juu­so va­kuut­taa, et­tä tri­ath­lon on ta­kuul­la mu­ka­vam­pi laji kuin 300 ki­lo­met­rin pyö­räi­ly – tri­ath­lo­nis­sa voi sen­tään vaih­taa la­jia mat­kan var­rel­la.

– Ja Levi Ext­re­me Tri­ath­lo­niin voi osal­lis­tua myös jouk­ku­ee­na: yk­si ui, toi­nen pol­kee ja kol­mas juok­see. Roh­ke­as­ti mu­kaan, Juu­so kan­nus­taa.

Levi Extreme Triathlon on leppoisa hyvän mielen tapahtuma. Kuva: Levi Extreme Triathlon

Levi Extreme Triathlon on leppoisa hyvän mielen tapahtuma. Kuva: Levi Extreme Triathlon

Läh­de mu­kaan! Levi Ext­re­me Tri­ath­lon 20. hei­nä­kuu­ta

Levi Ext­re­me Tri­ath­lon tuo haas­tei­ta ja ko­ke­muk­sia tri­ath­lo­nin har­ras­ta­jil­le. Ta­pah­tu­ma an­taa myös mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua uu­teen la­jiin ins­pi­roi­vas­sa ym­pä­ris­tös­sä. Kil­pai­lu jär­jes­te­tään kes­kel­lä La­pin ke­sää 20. hei­nä­kuu­ta, jol­loin keli voi ol­la mitä vain jää­kyl­mäs­tä hi­os­ta­van kuu­maan. Rei­tit kul­ke­vat upe­as­sa La­pin luon­nos­sa – pää­set ui­maan raik­kaan vii­le­äs­sä läh­de­poh­jai­ses­sa jär­ves­sä, pyö­räi­le­mään mä­ki­sis­sä tun­tu­ri­mai­se­mis­sa sekä juok­se­maan tun­tu­ri­po­luil­la.

Mini – ko­kei­le, mil­tä tri­ath­lon tun­tuu! Mat­kat: U 100 m, P 10 km, J 3 km

Sprint­ti – lai­ta pik­ku­sen li­sää pök­köä pe­sään! Mat­kat: U 400 m, P 20 km, J 6 km

Pe­rus­mat­ka ja vies­ti – tämä vaa­tii jo ko­vaa tree­niä! Mat­kat: U 700 m, P 40 km, J 15 km

Pit­kä­mat­ka – huip­put­ri­ath­lo­nis­tien sar­ja. Mat­kat: U 1900 m, P 124,7 km, J 21 km

OH­JEL­MA

Per­jan­tai 19.7:

Ki­sa­kans­lia au­ki kel­lo 18–20

Kysy kil­pai­lus­ta -tun­ti kel­lo 20–21

Lau­an­tai 20.7

Ki­sa­kans­lia au­ki kel­lo 8–9.

Mat­ko­jen läh­tö­a­jat:

- Pit­kä­mat­ka kel­lo 10

- Sprint­ti, pe­rus ja vies­ti kel­lo 11

- Mi­ni­mat­ka kel­lo 11.15

Lue li­sää: www.le­vixt­ri.fi