Valintaraati kiinnitti huomiota etenkin Levin tapaan kuunnella laskettelijoita sekä kykyyn ja intoon vastata heidän toiveisiinsa. Kuva: Visit Levi

Valintaraati kiinnitti huomiota etenkin Levin tapaan kuunnella laskettelijoita sekä kykyyn ja intoon vastata heidän toiveisiinsa. Kuva: Visit Levi

Levi on vuoden 2023 hiihtokeskus, Levillä järjestetty hiihdonopetajien kongressi vuoden teko

Renko Satu
4.5.2023

Hi­mok­sel­la 4. tou­ko­kuu­ta jär­jes­te­tys­sä Suo­men Hiih­to­kes­ku­syh­dis­tys ry:n vuo­si­ko­kouk­ses­sa pal­kit­tiin Levi vuo­den hiih­to­kes­kuk­se­na. Pal­kit­ta­vat va­lit­si mat­kai­lun, me­di­an ja la­ji­liit­to­jen edus­ta­jis­ta koos­tu­va raa­ti, jota joh­taa Vi­sit Fin­lan­din joh­ta­ja Kris­tii­na Hie­ta­saa­ri. Raa­din mer­kit­tä­vä­nä apu­na oli ku­lut­ta­jil­le Ski.fi-si­vuil­la teh­dyn ky­se­lyn tu­lok­set, jois­sa mie­li­pi­teen­sä ker­toi yli 4 000 las­ket­te­li­jaa.

”Raa­ti ko­ros­ti va­lin­nois­saan asi­ak­kai­den kuun­te­le­mis­ta ja sen myö­tä suo­ri­tus­paik­ko­jen sekä pal­ve­lun ke­hi­tys­tä. Kaik­ki nyt pal­ki­tut ovat teh­neet pyy­teet­tö­mäs­ti työ­tä las­ket­te­li­joi­den ja lau­tai­li­joi­den toi­vei­den täyt­tä­mi­sek­si. Tämä esi­mer­kil­li­nen asen­ne edis­tää pait­si omaa lii­ke­toi­min­taa myös koko toi­mi­a­laa”, Hie­ta­saa­ri ker­too.

Kes­kuk­sen pit­kä­jän­tei­nen ke­hi­tys­työ huo­mi­oi­tiin va­lin­ta­raa­din pe­rus­te­luis­sa:

”In­ves­toi­mal­la suu­res­ti, suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti saa pal­jon ai­kai­sek­si. Levi on kui­ten­kin teh­nyt vie­lä­kin enem­män – ke­hit­tä­nyt hiih­to­kes­kus­ta pal­ve­le­maan en­tis­tä­kin pa­rem­min las­ke­van kan­san toi­vei­ta, pai­koin myös ylit­tä­en ne.”

Vuoden teko hiihdonopettajien kongressi, Interski

Las­ket­te­lu­kau­den 2022–2023 to­den­nä­köi­ses­ti mer­kit­tä­vin ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin maa­lis­kuus­sa, kun In­ters­ki ko­ko­si lä­hes 1 400 hiih­do­no­pet­ta­jaa yli kol­mes­ta­kym­me­nes­tä maas­ta joka nel­jäs vuo­si jär­jes­tet­tä­vään kan­sain­vä­li­seen kong­res­siin. Ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin yh­teis­työ­nä use­an ta­hon kes­ken. Mu­ka­na jär­jes­te­lyis­sä oli­vat muun mu­as­sa Suo­men hiih­do­no­pet­ta­jat ry, Le­vin Mat­kai­lu, Le­vin hiih­to­kes­kus sekä suu­ri taus­ta­jouk­ko.

Le­vil­lä jär­jes­tet­ty ta­pah­tu­ma toi­mi ai­nut­laa­tui­se­na op­pi­mis- ja tie­don­ja­ka­mi­sa­lus­ta­na. Sa­mal­la se näyt­ti Suo­men mo­ni­puo­li­suu­den ja vah­vuu­den las­ket­te­lu­maa­na koko glo­baa­lil­le las­ket­te­lu­yh­tei­söl­le.

Vuoden patrol -keskus valittiin ensimmäistä kertaa

Vuo­den lä­hi­kes­kuk­se­na pal­kit­tiin Ou­nas­vaa­ra ja vuo­den hiih­to­kou­lu­na Sveit­sin hiih­to­kou­lu.

Vuo­si­ko­kouk­ses­sa ja­et­tiin myös his­to­ri­an en­sim­mäi­nen Vuo­den pat­rol -kes­kuk­sen pal­kin­to, jon­ka pok­ka­si Tah­ko Moun­tain.

En­si ker­taa ja­et­ta­van pal­kin­non ta­voit­tee­na on ke­hit­tää pat­rol-toi­min­taa sekä tuo­da huo­mi­o­ta ja ar­vos­tus­ta pat­rol-toi­min­nal­le. Vuo­den pat­rol -kes­kuk­ses­sa pat­rol-toi­min­nan tu­lee ol­la suun­ni­tel­mal­lis­ta, sään­nöl­lis­tä ja pal­ve­lu­al­tis­ta, min­kä li­säk­si kes­kuk­sen tu­lee edis­tää rin­ne- ja his­si­tur­val­li­suut­ta esi­mer­kil­li­ses­ti. Tah­kon pat­ro­lit ovat oma-aloit­tei­ses­ti sekä ak­tii­vi­ses­ti osal­lis­tu­neet val­ta­kun­nal­li­seen pat­rol-toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen.