Levillä on tehty valtavia investointeja muun muassa säilölumeen, hisseihin ja valaistukseen.

Levillä on tehty valtavia investointeja muun muassa säilölumeen, hisseihin ja valaistukseen.

Levi Ski Resort palkittiin Suomen parhaana hiihtokeskuksena jo kolmannen kerran

Renko Satu
13.11.2023

Levi Ski Re­sort on jäl­leen ker­ran ää­nes­tet­ty Suo­men par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si kan­sain­vä­li­ses­sä World Ski Awards -maa­koh­tai­ses­sa hiih­to­kes­kus­ka­te­go­ri­as­sa. Kil­pai­lus­sa oli­vat mu­ka­na myös Ruka, Pyhä, Sal­la, Yl­läs ja Iso-Syö­te. World Ski Awards -ää­nes­tyk­sen voit­ta­jat jul­kais­tiin 13. mar­ras­kuu­ta.

– On suu­ri kun­nia tul­la va­li­tuk­si Suo­men par­haak­si hiih­to­kes­kuk­sek­si jäl­leen ker­ran, eri­tyi­ses­ti kos­ka tämä va­lin­ta pe­rus­tuu asi­ak­kai­dem­me ää­niin. Tyy­ty­väi­set asi­ak­kaat ovat toi­min­tam­me kul­ma­ki­vi, ja py­rim­me jat­ku­vas­ti pa­ran­ta­maan pal­ve­lui­tam­me myös hei­dän pa­laut­teen­sa pe­rus­teel­la. Meil­lä on jäl­leen tu­los­sa mer­kit­tä­viä in­ves­toin­te­ja, joil­la pa­ran­nam­me en­ti­ses­tään asi­a­kas­läh­töis­tä toi­min­taam­me, Levi Ski Re­sor­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Pa­lo­saa­ri sa­noo yh­ti­ön tie­dot­tees­sa.

Levi Ski Re­sor­tin vii­mei­sim­mät isot in­ves­toin­nit ovat ol­leet Levi Gla­cier -säi­lö­lu­mi­rin­ne pro­jek­ti, jos­sa on uu­si no­pea Levi Gla­cier Exp­ress -tuo­li­his­si, pa­ran­nel­tu rin­ne­a­lue ja uu­sit­tu led-va­lais­tus. Li­säk­si Levi Ski Re­sort on mo­nen vuo­den ajan avan­nut las­ket­te­lu – ja maas­to­hiih­to­kau­ten­sa jo lo­ka­kuus­sa. Levi Ski Re­sor­til­la on suun­nit­teil­la li­sää suu­ria in­ves­toin­te­ja, jot­ka pa­ran­ta­vat kes­kuk­sen ky­kyä pal­vel­la sekä ko­ti­mai­sia et­tä kan­sain­vä­li­siä vie­rai­li­joi­ta sekä kou­lu­tus­ryh­miä.

World Ski Awards on maa­il­man­laa­jui­ses­ti ar­vos­tet­tu tun­nus­tus hiih­to­mat­kai­lu­a­lal­la ja sitä tu­kee kan­sain­vä­li­nen hiih­to­yh­tei­sö. World Ski Awards -pal­kin­non voit­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vä saa­vu­tus kan­sain­vä­li­sel­lä hiih­to­kes­kus­sek­to­ril­la. Vuon­na 2013 pe­rus­tet­tu World Ski Awards pyr­kii nos­ta­maan hiih­to­toi­min­nan ja alan stan­dar­de­ja pal­kit­se­mal­la alan joh­ta­via or­ga­ni­saa­ti­oi­ta.