Lumivarmuudestaan tunnettu World Cup Levi on lumen kierrättämisen ansiosta onnistunut tarjoamaan niin urheilijoille kuin yleisölle takuuvarmat olosuhteet. Kuva: World Cup Levi

Lumivarmuudestaan tunnettu World Cup Levi on lumen kierrättämisen ansiosta onnistunut tarjoamaan niin urheilijoille kuin yleisölle takuuvarmat olosuhteet. Kuva: World Cup Levi

Leville neljän vuoden tauon jälkeen miesten maailmancupin osakilpailu

Renko Satu
11.4.2024

Mies­ten maa­il­man­cu­pin pu­jot­te­lun en­sim­mäi­nen osa­kil­pai­lu pa­laa Le­vil­le nel­jän vuo­den tau­on jäl­keen. Asia vah­vis­te­taan 8. tou­ko­kuu­ta pi­det­tä­väs­sä FIS:n ja la­ji­liit­to­jen vä­li­ses­sä ko­kouk­ses­sa.

– Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä, et­tä saam­me taas tar­jo­ta sekä nais­ten et­tä mies­ten kär­ki­las­ki­joil­le maa­il­man­cu­pin osa­kil­pai­lut Le­vin tun­ne­tus­ti eri­no­mai­sis­sa olo­suh­teis­sa. Mies­ten ki­san saa­mi­nen ta­kai­sin Suo­meen ja Le­vil­le on koko la­jiyh­tei­sön yh­teis­työn voit­to, jos­sa yh­dis­ty­vät Le­vin in­ves­toin­nit olo­suh­tei­siin, ko­ke­nut jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­tio ja hyvä kes­kus­te­lu­yh­teys FIS:iin. Ki­sat tar­jo­a­vat Suo­mel­le ja Le­vil­le ai­nut­laa­tuis­ta mat­kai­lu­mark­ki­noin­tia ja la­ji­lii­tol­le ta­pah­tu­ma on pa­ras mah­dol­li­nen aree­na edis­tää la­ji­kult­tuu­ri­am­me, ki­so­jen pää­sih­tee­ri Jan­ne Les­ki­nen sa­noo.

Tie­to mies­ten osa­kil­pai­lun pa­luus­ta osui hie­noon sau­maan, sil­lä World Cup Levi, alp­pi­hiih­don maa­il­man­cu­pin pu­jot­te­lu­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma, viet­tää tänä vuon­na 20-vuo­tis­ta juh­la­vuot­taan.

– Lu­mi­var­muu­des­taan tun­net­tu World Cup Levi on lu­men kier­rät­tä­mi­sen an­si­os­ta on­nis­tu­nut tar­jo­a­maan niin ur­hei­li­joil­le kuin ylei­söl­le ta­kuu­var­mat olo­suh­teet. Tänä tal­ve­na Le­vi­tun­tu­ril­la on nau­tit­tu en­nä­tys­pit­käs­tä tal­ves­ta, kun en­si­lu­mi sa­toi jo lo­ka­kuus­sa ja yhä täl­lä­kin het­kel­lä lun­ta riit­tää pit­käl­le tou­ko­kuu­ta, Les­ki­nen jat­kaa.

Alus­ta­van tie­don mu­kaan World Cup Levi jär­jes­te­tään tänä vuon­na Le­vil­lä 16.–17. mar­ras­kuu­ta. Li­put tu­le­vat myyn­tiin 9.5. Li­sä­tie­to­ja www.world­cup­le­vi.com.