Levi Hotel Span vanhan puolen saunat saavat uuden ilmeen touko–kesäkuun aikana.

Levi Hotel Span vanhan puolen saunat saavat uuden ilmeen touko–kesäkuun aikana.

Levin kylpylä suljetaan remontin ajaksi

Renko Satu
30.4.2023

Levi Ho­tel Span kyl­py­lä sul­je­taan 2. tou­ko­kuu­ta ja ava­taan seu­raa­van ker­ran ju­han­nuk­sen kor­vil­la 22. ke­sä­kuu­ta. Tau­on ai­ka­na kyl­py­lää re­mon­toi­daan.

“Tänä vuon­na uu­si­taan van­han puo­len sau­nat ja suih­ku­ti­lat”, lii­ke­toi­min­nan­joh­ta­ja Juha Par­ta­nen ker­too.

Kyl­py­lään on jo ai­em­min teh­ty pe­rus­kor­jaus, jol­le nyt teh­tä­vät työt ovat jat­koa.

“Pe­rus­kor­jauk­sil­la poh­jus­te­taan tu­le­vaa laa­jen­nus­ta. Vuon­na 2024 on tar­koi­tus uu­sia pu­ku­kaa­pit ja por­tit sekä ke­hit­tää ul­ko­al­la­sa­lu­et­ta", Par­ta­nen jat­kaa.

Al­ku­vuo­si 2023 on ol­lut kyl­py­lä­ho­tel­lil­le hyvä. Ko­ro­nan ai­heut­ta­mas­ta not­kah­duk­ses­ta on pääs­ty yli ja kä­vi­jä­mää­ris­sä on pa­lat­tu lä­hes vuo­den 2019 ta­sol­le. Maa­lis­kuus­sa kyl­py­läs­sä pääs­tiin yli 17 000 kä­vi­jän mää­riin.