Kuva: Visit Levi

Kuva: Visit Levi

Levin talven myyntiluvut povaavat ennätyksellistä kautta

Renko Satu
14.12.2023

Kas­va­vat myyn­ti­lu­vut ja en­nak­ko­va­rauk­set ker­to­vat, et­tä Le­vil­le on tu­los­sa en­nä­tyk­sel­li­nen tal­vi­kau­si. Vi­sit Levi on täl­lä het­kel­lä myy­nyt ma­joi­tus- ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­ta rei­lu 8 pro­sent­tia vii­me kaut­ta enem­män. Sa­maan ai­kaan Levi Ski Re­sor­tin kon­ser­nin lii­ke­vaih­to on kas­va­nut loka–mar­ras­kuus­sa 39 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vii­me vuo­den vas­taa­vaan ajan­koh­taan.

Vi­sit Le­vin toi­mi­tus­joh­ta­ja Satu Pe­so­nen on tyy­ty­väi­nen alu­een ve­to­voi­maan, joka hei­jas­tuu nyt myös ta­voit­tee­seen saa­da sel­ke­ää ym­pä­ri­vuo­tis­ta kas­vua.

– On mu­ka­va näh­dä, et­tä olem­me on­nis­tu­neet pi­den­tä­mään kaut­ta sekä al­ku- et­tä lop­pu­pääs­tä. Myös li­sään­ty­neet reit­ti­len­not, uu­det asi­a­kas­ryh­mät ja ma­joi­tuk­set sekä hiih­to­kes­kuk­sen jat­ku­va ke­hi­tys tu­ke­vat eri­no­mai­ses­ti ta­voi­tet­tam­me ol­la ark­ti­sen alu­een suo­si­tuin ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu­koh­de, myös ko­ti­mai­sil­le vie­rail­le.