Dokumenttielokuvistaan tuttu Louis Theroux saapuu marraskuussa Leville. Kuva: Daniel Dewsbury

Dokumenttielokuvistaan tuttu Louis Theroux saapuu marraskuussa Leville. Kuva: Daniel Dewsbury

Louis Theroux vierailee Aurora-tulevaisuustapahtumassa Levillä

Renko Satu
25.5.2023

Palkittu dokumentaristi, elokuvaohjaaja, toimittaja, tuottaja ja kirjailija Louis Theroux saapuu Aurora-tulevaisuustapahtuman pääpuhujaksi 17. marraskuuta. Tapahtuman teemoina ovat tänä vuonna sivistys ja tasa-arvo.

Iso-Bri­tan­ni­as­ta ko­toi­sin ole­van Lou­is The­roux’n tuot­ta­mat do­ku­ment­tie­lo­ku­vat tem­paa­vat mu­kaan­sa, pal­jas­ta­en sy­väl­li­siä ta­ri­noi­ta ja he­rät­tä­en aja­tuk­sia. Sum­mit-kon­fe­rens­si­kes­kuk­ses­sa hän vie ylei­sön si­vis­tys­kes­kus­te­lun yti­meen yh­des­sä Yle Per­jan­tais­ta tu­tun toi­mit­ta­jan Sean Rick­sin kans­sa.

”Olem­me to­del­la in­nois­sam­me sii­tä, et­tä Lou­is The­roux saa­puu Suo­meen, ja vie­lä­pä Le­vil­le. Tämä te­kee ta­pah­tu­mas­ta to­del­la ai­nut­laa­tui­sen ko­ke­muk­sen. Toi­vom­me, et­tä saam­me pai­kan pääl­le suu­ren ylei­sön, sil­lä tämä on har­vi­nai­nen ti­lai­suus, jota ei kan­na­ta mis­sa­ta. Lou­is The­roux’n esiin­ty­mi­nen tääl­lä on to­del­la poik­keuk­sel­li­nen ta­pah­tu­ma”, Vi­sit Le­vin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Pil­vi Mä­en­pu­ro sa­noo.

The­roux’n kes­kus­te­luo­suu­teen on ylei­söl­le va­paa pää­sy Levi Sum­mi­tin au­di­to­ri­oon, jon­ne mah­tuu rei­lu 400 hen­keä.

Pää­pu­hu­jan li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa nau­ti­taan kah­dek­sas­ta mie­len­kiin­toi­ses­ta kes­kus­te­lu­ko­ko­nai­suu­des­ta, jot­ka tar­kas­te­le­vat si­vis­tyk­sen ja tasa-ar­von mer­ki­tys­tä mo­nel­ta eri kan­til­ta. Eri alo­jen asi­an­tun­ti­jat avaa­vat nä­ke­myk­si­ään muun mu­as­sa si­vis­tyk­sen mer­ki­tyk­ses­tä, kult­tuu­rin voi­mas­ta, ta­lou­den tar­vit­se­mas­ta si­vis­tyk­ses­tä sekä alu­eel­li­suu­den ja juu­rien vai­ku­tuk­ses­ta tasa-ar­voon Suo­mes­sa.

Ylei­sö on ter­ve­tul­lut seu­raa­maan kaik­kia kes­kus­te­lu­ja ate­ri­a­ku­lut kat­ta­val­la päi­vä­li­pul­la, joka si­säl­tää kes­kus­te­lut, lou­naan, kah­vit, pop up -tai­de­oh­jel­maa sekä his­si­li­pun ky­läl­tä suo­raan ta­pah­tu­ma­pai­kal­le. Kaik­ki kes­kus­te­lut mu­kaan lu­kien The­roux’n osuus näh­dään suo­ris­sa strii­meis­sä Yle Aree­nas­sa.

”Au­ro­ra-ta­pah­tu­ma on ke­hit­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti, ja olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä vah­vaan yh­teis­työ­höm­me Ylen kans­sa. Ai­kai­sem­mil­ta vuo­sil­ta saa­mam­me po­si­tii­vi­nen pa­lau­te si­säl­löis­tä kan­nus­taa mei­tä luo­maan en­tis­tä­kin pa­rem­man ta­pah­tu­man. Tänä vuon­na olem­me eri­tyi­sen in­nois­sam­me, sil­lä tee­moi­na ovat tasa-ar­vo ja si­vis­tys. Ha­lu­am­me tar­jo­ta kä­vi­jöil­lem­me ajan­koh­tai­sia ja ins­pi­roi­via kes­kus­te­lu­ja upe­as­sa ym­pä­ris­tös­sä, jot­ka he­rät­tä­vät aja­tuk­sia ja edis­tä­vät ym­mär­rys­tä näis­tä tär­keis­tä ai­heis­ta”, Mä­en­pu­ro sa­noo.

Ta­pah­tu­man kaik­ki kes­kus­te­li­jat ja tee­mo­jen tar­kem­mat si­säl­löt jul­kais­taan al­ku­syk­sys­tä. Au­ro­ra-tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­ma on ai­nut­laa­tui­nen yh­teis­työ­han­ke, jos­sa Yle vas­taa ajan­koh­tai­sen si­säl­lön tuot­ta­mi­ses­ta ja Vi­sit Levi loih­tii ta­pah­tu­ma­ko­ke­muk­sen.

Li­sää ta­pah­tu­mas­ta:

au­ro­ra­e­vent.fi