Yleisöön kannattaa pukeutua lämpimästi ja asennoitua hyvällä kannustusmeiningillä. Kuva: World Cup Levi/Inka Holck

Yleisöön kannattaa pukeutua lämpimästi ja asennoitua hyvällä kannustusmeiningillä. Kuva: World Cup Levi/Inka Holck

Maailmancup-viikonloppu 10.−12. marraskuuta on täynnä ohjelmaa

Johanna Lipsanen
7.11.2023

Kisaviikonloppuun odotetaan noin 6 000:ta kävijää. Kylällä järjestettävään perjantain avajaistapahtumaan on vapaa pääsy.

− Jär­jes­te­lyt su­ju­vat to­del­la hy­vin. Sää­kin suo­sii tal­vi­sil­la olo­suh­teil­la, ja maa­il­mal­le le­vi­ää lu­mi­sia ku­via Le­vil­tä, ker­too Vi­sit Le­vin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Pil­vi Mä­en­pu­ro.

Ki­sa­vii­kon­lop­pu start­taa ava­jais­ta­pah­tu­mal­la per­jan­tai­na 10. mar­ras­kuu­ta kel­lo 18.30.

− Tänä vuon­na ava­jai­set tuo­daan ky­län kes­kus­taan Zero Point -vuok­raa­mon vie­reen. Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa läh­tö­nu­me­roi­den ar­von­ta sekä ava­jais­pu­hei­ta ja tie­toa maa­il­man­cu­pis­ta. La­val­la näh­dään maa­il­man­cu­piin osal­lis­tu­via ur­hei­li­joi­ta ja kuul­laan lau­la­ja Rei­no Nor­di­nin mi­ni­keik­ka. Ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy, Mä­en­pu­ro ker­too.

Ava­jais­ten yh­tey­des­sä pal­ki­taan myös ai­em­min päi­väl­lä jär­jes­te­tyn las­ten pu­jot­te­lu­ki­san, Kids Ra­cen, voit­ta­jat. Kil­pai­lu on tar­koi­tet­tu alp­pi­kou­lu­jen op­pi­lail­le.

Maailmancup-kisan ajan luvassa on paljon myös paljon oheisohjelmaa.

Maailmancup-kisan ajan luvassa on paljon myös paljon oheisohjelmaa.

Ilmaisbussit kisa-alueelle

Lau­an­tai­na ta­pah­tu­mien kes­ki­pis­te siir­tyy Levi Black -kil­pai­lu­a­lu­eel­le gon­do­li­his­sin tun­tu­maan. Il­mai­set bus­sit lii­ken­nöi­vät alu­eel­le Le­vin kes­kus­tas­ta kym­me­nen mi­nuu­tin vä­lein kel­lo 9.45 läh­tien.

Omal­la­kin au­tol­la pää­see pai­kal­le, mut­ta park­ki­ti­laa on ra­jal­li­ses­ti. Py­sä­köin­ti on mak­sul­li­nen. Ta­pah­tu­ma ai­heut­taa ta­val­li­ses­ta poik­ke­a­via lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä, ja esi­mer­kik­si no­peus­ra­joi­tuk­siin tu­lee muu­tok­sia.

Lii­kun­ta­ra­joit­tei­set on tänä vuon­na huo­mi­oi­tu ai­em­paa pa­rem­min.

− Kisa-alu­eel­le teh­dään es­teet­tö­myys­kat­so­mo, ja kisa-alu­eel­le lii­ken­nöi­vis­sä ylei­sö­bus­seis­sa on ma­ta­lat lat­ti­at ja ram­pit. Li­sä­tie­toa es­teet­tö­myy­des­tä löy­tyy ne­tis­tä osoit­tees­ta www.world­cup­le­vi.com, Mä­en­pu­ro ker­too.

Li­put ta­pah­tu­maan kan­nat­taa os­taa etu­kä­teen ne­tis­tä lip­pu.fi-si­vus­tol­ta, Mä­en­pu­ro vink­kaa. Myyn­nis­sä on sekä yh­den et­tä kah­den päi­vän lip­pu­ja.

Mä­en­pu­ro ke­hot­taa kat­so­jia pu­keu­tu­maan läm­pi­mäs­ti ja asen­noi­tu­maan hy­väl­lä kan­nus­tus­mei­nin­gil­lä.

− Ky­sees­sä on ul­ko­ta­pah­tu­ma, vaik­ka vä­lil­lä toki pää­see läm­mit­te­le­mään si­sä­ti­loi­hin Gon­do­li­ra­vin­to­laan. Alu­eel­la on mo­lem­pi­na päi­vi­nä myös af­ter ski -telt­ta. Pu­jot­te­lu­kier­ros­ten vä­lis­sä kan­nat­taa tu­tus­tua pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien tuot­tei­siin, joi­ta löy­tyy Lap­land Ave­nue -ta­pah­tu­ma­to­ril­ta.

Viikkoa tavallista aikaisemmin

Tänä vuon­na Le­vin maa­il­man­cup jär­jes­te­tään ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min. Mä­en­pu­ron mu­kaan tätä on toi­vo­nut Kan­sain­vä­li­nen hiih­to­liit­to FIS.

− Le­vin ki­sat ovat nyt viik­koa ta­val­lis­ta ai­kai­sem­min kan­sain­vä­li­sen kil­pai­lu­ka­len­te­rin vuok­si. FIS tie­si, et­tä tääl­lä on säi­lö­lun­ta ja Levi pys­tyy jär­jes­tä­mään ki­sat, vaik­kei luon­non­lu­men osal­ta ti­lan­ne oli­si­kaan näin hyvä, Mä­en­pu­ro ker­too.

Tänä vuonna kisaavat edelleen vain naiset. Levillä toivotaan, että tulevaisuudessa myös miehet palaisivat Leville kisaamaan. Kuva: Worl Cup Levi/Elias Koli

Tänä vuonna kisaavat edelleen vain naiset. Levillä toivotaan, että tulevaisuudessa myös miehet palaisivat Leville kisaamaan. Kuva: Worl Cup Levi/Elias Koli

Le­vil­lä toi­vo­taan, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa myös mie­het pa­lai­si­vat Le­vil­le ki­saa­maan. Edel­li­sen ker­ran mie­het kil­pai­li­vat Le­vil­lä maa­il­man­cup-pis­teis­tä vuon­na 2019.

− Ko­vas­ti teem­me töi­tä yh­des­sä Ski Sport Fin­lan­din kans­sa, et­tä myös mies­ten ki­sat pa­lau­tet­tai­siin tän­ne Le­vil­le. Olem­me po­si­tii­vi­sia sii­tä, et­tä näin vie­lä ta­pah­tuu − en­nem­min tai myö­hem­min. Tie­däm­me, et­tä mie­het tääl­lä jo tree­naa­vat­kin ja ha­lu­a­vat Le­vil­lä jäl­leen ki­sa­ta.