Jukka Leino koordinoi ratavuoroja: ”Maailmancupin jälkeisellä viikolla tänne on tulossa 40 joukkuetta harjoittelemaan.”

Jukka Leino koordinoi ratavuoroja: ”Maailmancupin jälkeisellä viikolla tänne on tulossa 40 joukkuetta harjoittelemaan.”

Maajoukkueet ryntäsivät Leville − sana hyvästä rinteestä kiirii nopeasti

Johanna Lipsanen
7.11.2023

Le­vin al­ku­kau­des­sa on nä­ky­nyt enem­män huip­pu­ta­son kil­pa­las­ki­joi­ta kuin kos­kaan ai­em­min. Etu­rin­teil­lä on har­joi­tel­lut ko­ti­maan yk­kös­las­ki­joi­den li­säk­si alp­pi- ja kum­pa­re­hiih­tä­jiä muun mu­as­sa Sak­sas­ta, Bri­tan­ni­as­ta, Ruot­sis­ta, Ka­na­das­ta, Ja­pa­nis­ta ja Ete­lä-Ko­re­as­ta.

− Levi Gla­cier on ylit­tä­nyt kaik­ki odo­tuk­set, ker­too Levi Ski Re­sort -yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jou­ni Pa­lo­saa­ri.

Le­vin etu­rin­teet uu­dis­tui­vat vuo­si sit­ten, kun ank­ku­ri­his­sit kor­vat­tiin Gla­cier Exp­ress -tuo­li­his­sil­lä. Sa­mal­la muo­kat­tiin rin­ne­poh­jaa ja teh­tiin ti­laa suu­ria säi­lö­lu­mi­va­ras­to­ja var­ten. Alu­een nimi, Levi Gla­cier eli jää­tik­kö, ku­vaa käyt­tö­tar­koi­tus­ta eli tal­vi­kau­den avaus­ta var­hain lo­ka­kuus­sa.

− Maa­il­man­kir­jat ovat kään­ty­neet. En­nen Suo­mes­ta men­tiin Kes­ki-Eu­roop­paan tree­naa­maan, mut­ta nyt siel­tä tul­laan tän­ne. Esi­mer­kik­si Sak­san ja Sveit­sin mies­ten A-maa­jouk­ku­eet har­joit­te­le­vat tääl­lä, Pa­lo­saa­ri sa­noo.

Le­vin las­ket­te­lu­kau­si käyn­nis­tyi 6. lo­ka­kuu­ta säi­lö­lu­men tur­vin. Pian luon­to­äi­ti­kin pa­nos­ti var­hai­seen tal­veen, ja maa­han ker­tyi pa­ri­kym­men­tä sent­tiä luon­non­lun­ta.

− En­sim­mäi­sel­lä au­ki­o­lo­vii­kol­lam­me maa­il­mas­sa oli au­ki vain kak­si kum­pa­reik­koa: toi­nen Chi­les­sä ja toi­nen Le­vil­lä. Mut­ta sit­ten Chi­leen saa­pui kesä, Pa­lo­saa­ri ker­too.

Radalle vuoroissa

Kes­ki­viik­ko­na lo­ka­kuun 25. päi­vä etu­rin­tei­den kak­si tuo­li­his­siä kul­jet­ta­vat las­ket­te­li­joi­ta rin­tee­seen. Ice-rin­teen va­sem­paan reu­naan on ra­ken­net­tu kol­me ra­taa, oi­kea lai­ta puo­les­taan on har­ras­ta­jien käy­tös­sä.

− His­sin vie­rei­sel­lä ra­dal­la ja kes­kim­mäi­sel­lä ra­dal­la las­kee Suo­men A-, B- ja C-maa­jouk­ku­een mie­hiä. Oi­ke­an­puo­lei­nen rata on brit­tien maa­jouk­ku­een käy­tös­sä, ker­too Juk­ka Lei­no, Le­vin World Cup Trai­ning Cen­te­rin koor­di­naat­to­ri.

Eng­lan­nin­kie­li­nen tit­te­li on tar­peen, sil­lä Lei­no vas­taa ra­ta­vuo­ro­jen va­rauk­sis­ta sekä suo­ma­lai­sil­le et­tä kan­sain­vä­li­sil­le jouk­ku­eil­le. Kos­ka tree­naa­jia on pal­jon, rin­tees­sä las­ke­taan vuo­rois­sa.

− Kah­den tun­nin mit­tai­sia vuo­ro­ja on koko päi­vän ajan, puo­li kah­dek­sal­ta aa­mus­ta il­ta­seit­se­mään, jol­loin rin­teet sul­keu­tu­vat, hän ker­too.

Lei­non mu­kaan tree­naa­jien mää­rä kas­vaa koko ajan.

− On tul­lut vi­hiä, et­tä moni Kes­ki-Eu­roo­pan tii­meis­tä ai­koo teh­dä va­rauk­sen ja jät­tää jää­ti­kön vä­liin. Kaik­kein ruuh­kai­sim­mal­ta täl­lä het­kel­lä näyt­tää maa­il­man­cu­pin jäl­kei­nen viik­ko 13. mar­ras­kuu­ta al­ka­en. Sil­loin tän­ne on tu­los­sa 40 jouk­ku­et­ta.

”Maailman parasta treeniä”

Olo­suh­teet Le­vil­lä ovat mai­ni­ot: lun­ta riit­tää, pu­jot­te­lu­rin­teen pin­ta on kova ja uu­si kum­pa­re­mä­ki avau­tui täl­le tal­vel­le.

− Maa­il­man pa­ras­ta tree­niä täl­lä het­kel­lä, kaik­ki sa­no­vat, Juk­ka Lei­no ker­too.

En­ti­se­nä huip­pu­ta­son alp­pi­hiih­tä­jä­nä Lei­no tun­tee hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti mo­net ny­ky­las­ki­jat ja näi­den val­men­ta­jat. Sana Le­vin hie­nois­ta olo­suh­teis­ta on­kin Lei­non mu­kaan le­vin­nyt pit­käl­ti so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ja What­sApp-ryh­mis­sä.

− Vii­me vuon­na ker­roim­me, mitä tänä syk­sy­nä tu­lee ole­maan, mut­ta kyl­lä­hän tämä pit­käl­ti hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta ta­sol­ta läh­tee: Ins­tag­ram-pos­tauk­sis­ta ja avain­val­men­ta­jien What­sApp-ryh­mis­tä.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa ”kaik­ki” alp­pi- ja kum­pa­re­hiih­don pa­ris­sa työs­ken­te­le­vät pu­hu­vat Lei­non mu­kaan Le­vis­tä. Kes­ki-Eu­roo­pas­ta tu­li­joil­le etäi­syys voi kui­ten­kin ol­la haas­te.

− Kes­ki-Eu­roo­pas­ta kat­sot­tu­na tämä on kau­ka­na. Len­not ovat kal­lii­ta, kun mu­kaan tar­vi­taan pal­jon ta­va­raa. Osa jouk­ku­eis­ta len­nät­tää­kin ur­hei­li­jat mut­ta kul­jet­taa ta­va­rat au­tol­la.

Osat ovat siis kään­ty­neet päin­vas­toin.

− On­han tääl­tä ai­na men­ty Kes­ki-Eu­roop­paan, Lei­no muis­tut­taa.

Helppo kohde

Mo­net ovat teh­neet pää­tök­sen Le­vil­le läh­te­mi­ses­tä no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la. Jär­jes­te­ly­jä hel­pot­taa se, et­tä tä­hän ai­kaan vuo­des­ta ma­joi­tus­ta on hy­vin saa­ta­vil­la.

− Ma­joi­tus­ka­pa­si­teet­tiä Le­vil­lä on loka−mar­ras­kuus­sa hy­vin. Suk­si­huol­to on kui­ten­kin alp­pi­hiih­tä­jil­lä isos­sa roo­lis­sa, ja se täy­tyy ot­taa huo­mi­oon. Kaik­ki, jot­ka ovat ha­lun­neet tul­la, ovat löy­tä­neet ma­joi­tuk­sen, Lei­no ker­too.

Ke­hu­ja kan­sain­vä­li­sil­tä vie­rail­ta on tul­lut myös si­jain­nis­ta. Kylä on tii­vis ja lä­hel­lä rin­tei­tä, pal­ve­lut löy­ty­vät niin ikään lä­hel­tä, ei­kä his­si­mat­ka pu­jot­te­lu­rin­teel­le kes­tä kau­aa.

Myös lo­mai­li­jat ovat Lei­non mu­kaan löy­tä­neet rin­tee­seen.

− Tu­ris­te­ja on ol­lut enem­män kuin vii­me vuon­na. On hie­noa, et­tä ih­mi­set ha­lu­a­vat lu­mil­le.

Le­vil­lä ha­lu­taan­kin pa­nos­taa kil­pa­las­ki­joi­den ohel­la lo­ma­lai­siin.

− Kes­kuk­se­na ha­lu­am­me teh­dä kaik­kem­me, et­tä las­ket­te­lun har­ras­ta­jil­le riit­tää las­ket­ta­vaa, Lei­no sa­noo.

Tä­män leh­den men­nes­sä pai­noon etu­rin­tei­den li­säk­si au­ki oli ete­lä­rin­ne 8.4. Län­si­rin­teet ja Levi West -tuo­li­his­si on rin­neyh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­jan Jou­ni Pa­lo­saa­ren mu­kaan ta­voit­tee­na saa­da au­ki maa­nan­tai­na 13. mar­ras­kuu­ta.