Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Kuva: luontoon.fi

Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Kuva: luontoon.fi

Metsähallitus muistuttaa: Luvaton tuli voi olla vaarallinen retkeilijöille ja tulla kalliiksi sytyttäjälle ja luonnolle

Renko Satu
13.6.2024

Jo tou­ko­kuus­sa suu­rim­mas­sa osas­sa Suo­mea oli voi­mas­sa maas­to­pa­lo­va­roi­tus. Ete­lä- ja Kes­ki-Suo­mes­sa Il­ma­tie­teen lai­tos nos­ti maas­to­pa­lo­luo­ki­tuk­sen vaa­ral­li­seen luok­kaan. Poh­joi­ses­sa­kin Suo­mes­sa maa­poh­ja on tal­ven jäl­jil­tä ol­lut ru­ti­kui­va, tul­vis­ta huo­li­mat­ta.

Kun maas­to­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa, on avo­tu­len teko maas­tos­sa kiel­let­ty. Myös ker­ta­käyt­tög­ril­lin ja ri­su­keit­ti­men käyt­tö on kiel­let­ty. Nuo­ti­on saa teh­dä kan­sal­lis­puis­tos­sa ai­no­as­taan keit­to­ka­tok­sis­sa ja hor­mil­li­sis­sa tu­li­si­jois­sa, ja näis­sä­kin va­ro­vai­suut­ta nou­dat­ta­en. Ku­kin alu­eel­li­nen pe­las­tus­vi­ra­no­mai­nen voi kiel­tää avo­tu­len teon alu­eel­la ko­ko­naan tai osas­sa sitä mää­rä­a­jak­si, jos tu­li­pa­lon vaa­ra on il­mei­nen.

Maas­to­pa­lo voi le­vi­tä no­pe­as­ti ja ai­heut­taa vaa­ran ret­kei­li­jöil­le. Esi­mer­kik­si ruuh­kai­ses­sa kan­sal­lis­puis­tos­sa voi ol­la maas­tos­sa yö­py­mäs­sä iso mää­rä ih­mi­siä.

Avun saan­ti kan­sal­lis­puis­toi­hin ja mui­hin luon­to­koh­tei­siin kes­tää yleen­sä kau­an. Koh­teet ovat usein han­ka­las­ti saa­vu­tet­ta­vis­sa ja sam­mu­tus­töi­tä var­ten jou­du­taan rai­vaa­maan reit­ti. Täl­löin esi­mer­kik­si uha­na­lai­sen la­jin kas­vu­paik­ka voi tu­hou­tua tai vau­ri­oi­tua. Met­sä­pa­lon sam­mut­ta­mi­nen ja jäl­ki­var­ti­oin­ti voi pa­him­mas­sa ta­pauk­ses­sa vie­dä usei­ta päi­viä.

Luon­non­suo­je­lu­a­lu­eel­la lu­vat­to­mas­ta tu­len­te­os­ta koi­tuu sak­ko­ja. Jos maas­to­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa, sak­ko­jen mää­rä kas­vaa. Sy­tyt­tä­jä on ai­na it­se vas­tuus­sa tu­len sy­tyt­tä­mi­ses­tä ja on vel­vol­li­nen kor­vaa­maan myös kus­tan­nuk­sia, jos palo le­vi­ää ja pai­kal­le tar­vi­taan pe­las­tus­lai­tos­ta.

Lue li­sää: luon­toon.fi > Ret­kei­lyn ABC > Tu­len­te­ko. Va­roi­tuk­set: il­ma­tie­teen­lai­tos.fi/va­roi­tuk­set.