Laura Peippo, Minttu Vuorinen ja Tuomas Jääskö kannustavat nuoria tarttumaan uuteen palveluun. Kuvasta puuttuu Kittilän seurakunnan nuorisotyöntekijä Aarni Laulu.

Laura Peippo, Minttu Vuorinen ja Tuomas Jääskö kannustavat nuoria tarttumaan uuteen palveluun. Kuvasta puuttuu Kittilän seurakunnan nuorisotyöntekijä Aarni Laulu.

Nuorille suunnattu Walk in talk -toiminta käynnistyy Kittilässä

Laura Leppäjärvi
23.3.2023

Kit­ti­läs­sä al­kaa huh­ti­kuus­sa uu­si, nuo­ril­le ja nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­nat­tu kes­kus­te­lu­pal­ve­lu.

Walk in talk on 12–29-vuo­ti­ail­le suun­nat­tu ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu, jos­sa tar­jo­taan am­ma­til­lis­ta kes­kus­te­lu­a­pua. Ta­paa­mi­set ovat mak­sut­to­mia ja avoi­mia kai­kil­le nuo­ril­le taus­tas­ta, us­kon­nol­li­ses­ta kat­so­muk­ses­ta tai sek­su­aa­li­ses­ta suun­tau­tu­mi­ses­ta riip­pu­mat­ta.

Pal­ve­lun jär­jes­tä­vät Kit­ti­län kun­nan nuo­ri­so­pal­ve­lut, Kit­ti­län seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ sekä Levi Wel­l­ness Clu­bin yrit­tä­jä Lau­ra Peip­po.

"Ide­a­na on, et­tä nuo­ret ja nuo­ret ai­kui­set voi­vat tul­la jut­te­le­maan tur­val­li­sen ai­kui­sen kans­sa ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Kes­kus­te­lui­hin saa­vu­taan il­man ajan­va­raus­ta ja nii­den ai­ka­na nuo­ri voi ju­tel­la mis­tä ta­han­sa mie­len pääl­lä ole­vis­ta asi­ois­ta", ker­too Tuo­mas Jääs­kö Kit­ti­län kun­nan et­si­väs­tä nuo­ri­so­työs­tä.

Walk in talk-ta­paa­mi­sis­sa ei ole kyse te­ra­pi­as­ta, vaan am­ma­til­li­ses­ta kes­kus­te­lu­a­vus­ta rat­kai­su­kes­kei­sel­lä työ­ot­teel­la. Kes­kus­te­lu­jen tar­koi­tuk­se­na on tu­kea mie­len hy­vin­voin­tia ja tar­jo­ta nuo­ril­le ti­laa luot­ta­muk­sel­li­sel­le ja ano­nyy­mil­le kes­kus­te­lul­le.

Mint­tu Vuo­ri­nen et­si­väs­tä nuo­ri­so­työs­tä us­koo, et­tä pal­ve­lul­le on Kit­ti­län kun­nan alu­eel­la tar­vet­ta. Se, mi­ten moni nuo­ri löy­tää pai­kal­le, on kui­ten­kin vie­lä täy­si mys­tee­ri.

"Et­si­väs­sä nuo­ri­so­työs­sä ta­paam­me myös yh­teis­kun­nas­ta syr­jäy­ty­nei­tä nuo­ria, joil­le pel­käs­tään asun­nos­ta pois­tu­mi­nen voi ol­la lä­hes mah­do­ton­ta. On kui­ten­kin tär­ke­ää, et­tä ko­kei­lem­me tar­jo­ta avoin­ta kes­kus­te­lu­a­pua myös niil­le nuo­ril­le, joil­le so­si­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen kyn­nys ei ole yh­tä kor­ke­al­la", hän ker­too.

"Mi­kä­li pai­kal­le saa­puu yk­si­kin nuo­ri, joka ko­kee olon­sa pa­rem­mak­si kes­kus­te­lun jäl­keen, olem­me on­nis­tu­neet ta­voit­tees­sam­me", Jääs­kö li­sää.

Aikuisten rooli on tärkeä

Walk in talk on alun pe­rin seu­ra­kun­tien ke­hit­tä­mä toi­min­ta­mal­li, jota to­teu­te­taan eri puo­lil­la Suo­mea. La­pis­sa toi­min­taa jär­jes­te­tään Kit­ti­län li­säk­si Ro­va­nie­mel­lä ja Ke­mis­sä.

Alus­ta­vas­ti Walk in talk-ta­paa­mis­ker­to­ja jär­jes­te­tään Kit­ti­läs­sä ja Sir­kas­sa kol­me­na tors­tai­na huh­ti­kuus­sa. En­sim­mäis­ten ta­paa­mis­ten poh­jal­ta toi­min­nal­le suun­ni­tel­laan jat­koa tar­peen mu­kaan.

"On upe­aa, et­tä olem­me saa­neet tär­ke­ään yh­teis­työ­hön mu­kaan kol­me täy­sin eri­lais­ta ta­hoa. Toi­von ko­vas­ti, et­tä toi­min­nan myö­tä pys­tym­me häi­vyt­tä­mään pik­ku­hil­jaa myös mie­len­ter­vey­sa­si­oi­hin ja mui­hin elä­män haas­tei­siin liit­ty­vää hä­pe­äl­li­syy­den stig­maa", Lau­ra Peip­po sa­noo.

Peip­po toi­voo, et­tä tie­to tar­jol­la ole­vas­ta kes­kus­te­lu­a­vus­ta ta­voit­tai­si mah­dol­li­sim­man mo­net apua tar­vit­se­vat nuo­ret. Tie­don le­vi­ä­mi­ses­sä olen­nai­ses­sa osas­sa ovat las­ten huol­ta­jat ja muut hei­dän elä­mäs­sään ole­vat ai­kui­set ih­mi­set.

"Jo­kai­nen meis­tä voi teh­dä jo­tain: Ja­kaa omia ko­ke­muk­si­aan, roh­kais­ta nuor­ta mu­kaan toi­min­taan tai tar­jou­tua vaik­ka saat­ta­maan, mi­kä­li pai­kal­le saa­pu­mi­nen jän­nit­tää. On tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen nuo­ri ym­mär­tää, et­tei avun ha­ke­mi­ses­sa ole mi­tään no­loa tai vää­rää", hän pai­not­taa.