Nykyään Levi Golfilla käy treenaamassa jo lähes 40 junnupelaajaa, kun kolmisen vuotta sitten heitä oli vain muutama. Kuva: Roosa Räikkönen

Nykyään Levi Golfilla käy treenaamassa jo lähes 40 junnupelaajaa, kun kolmisen vuotta sitten heitä oli vain muutama. Kuva: Roosa Räikkönen

Levi Golfille junioritoiminnan laatumerkki

Renko Satu
27.6.2024

Suo­men Golf­liit­to on myön­tä­nyt Levi Gol­fil­le ju­ni­o­ri­toi­min­nan laa­tu­mer­kin. Merk­ki an­ne­taan niil­le jä­sen­seu­roil­le, jot­ka tar­jo­a­vat ta­voit­teel­lis­ta ja or­ga­ni­soi­tua seu­ra­toi­min­taa ju­ni­o­reil­le. Levi Golf on ke­hit­tä­nyt ju­ni­o­ri­toi­min­taan­sa no­pe­al­la tah­dil­la.

– Kol­me vuot­ta sit­ten tääl­lä Kit­ti­läs­sä oli vain muu­ta­ma jun­nu, jot­ka har­ras­ti­vat gol­fia. Pää­tim­me jär­jes­täy­tyä ja teim­me aloi­tuk­set. Nyt meil­lä on mel­kein 40 jun­nua, jot­ka käy­vät tree­neis­sä. Jot­ta voim­me var­mis­taa, et­tä teem­me asi­at oi­kein, läh­dim­me ha­ke­maan laa­tu­merk­kiä. Laa­tu­mer­kin saa­mi­nen on osoi­tus sii­tä, et­tä teem­me hy­vää ju­ni­or­työ­tä, Levi Gol­fin ju­ni­or­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jaa­na Kar­hi­la iloit­see.

Levi Gol­fis­sa ju­ni­o­rit har­joit­te­le­vat ju­ni­o­ri­gol­foh­jel­man mu­kais­ta har­joit­te­lu­kult­tuu­ria. Oh­jel­ma ta­kaa, et­tä laa­du­kas har­joit­te­lu to­teu­tuu niin ryh­mä- kuin yk­si­lö­ta­sol­la. Jo­kai­sel­la ju­ni­o­ril­la on mah­dol­li­suus op­pia ja ke­hit­tyä la­ji­tai­dois­saan omien ta­voit­tei­den­sa mu­kai­ses­ti.

Tähtäimessä Tähtimerkki

Golf­lii­ton ju­ni­o­ri­toi­min­nan laa­tu­jär­jes­tel­mä on kak­si­por­tai­nen. En­sim­mäi­nen taso on laa­tu­merk­ki ja toi­nen taso Olym­pi­a­ko­mi­te­an hal­lin­noi­ma Täh­ti­seu­ra-oh­jel­ma.

– Täh­ti­merk­ki on eh­dot­to­mas­ti täh­täi­mes­säm­me. Meil­lä Kit­ti­läs­sä on haas­tee­na ym­pä­ri­vuo­ti­nen har­joit­te­lu. Teem­me juu­ri kar­toi­tus­ta lu­mi­sen ajan har­joit­te­luun, ja toi­vom­me, et­tä saam­me viik­ko­vuo­rot Kit­ti­län si­sä­hal­lil­le, Kar­hi­la ker­too.

Levi Gol­fis­ta vin­ka­taan, et­tä kaik­ki ovat ter­ve­tul­lei­ta seu­ra­toi­min­taan, oli la­ji­ko­ke­mus­ta tai ei.

– Uu­si mul­ti­golf-puis­tom­me tu­kee tätä. Nyt meil­lä on Le­vil­lä lä­hi­lii­kun­ta­paik­ka, joka mah­dol­lis­taa gol­fin har­ras­ta­mi­sen ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, Levi Gol­fin pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Kan­to­la sa­noo.

Laa­tu­merk­ki luo­vu­tet­tiin Levi Gol­fil­le 27. ke­sä­kuu­ta Ra­vin­to­la Drai­vis­sa.

Le­vin golf­kent­tä si­jait­see Le­vi­tun­tu­rin ja kau­niin Ou­nas­jo­en vä­lis­sä. Lä­hes sa­dan heh­taa­rin alue tar­jo­aa vaih­te­le­via ja mie­len­kiin­toi­sia pe­lie­lä­myk­siä. Mul­ti­golf­ra­dal­la voi pe­la­ta fris­bee­golf­fia, fu­tis­golf­fia sekä puis­to­golf­fia.