Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 4100 sotilasta ja 700 ajoneuvoa. Kuva: Puolustusvoimat

Suomesta harjoitukseen osallistuu noin 4100 sotilasta ja 700 ajoneuvoa. Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimien harjoitus vaikuttaa liikenteeseen Länsi-Lapissa 29.2.–5.3. ja 14.–17.3.

Renko Satu
27.2.2024

Puo­lus­tus­voi­mat osal­lis­tuu Nor­jan joh­ta­maan Nor­dic Res­pon­se 24 -har­joi­tuk­seen Suo­men, Nor­jan ja Ruot­sin poh­joi­so­sis­sa 4.–15. maa­lis­kuu­ta 2024. Suo­mes­ta har­joi­tuk­seen osal­lis­tuu yh­teen­sä noin 4 100 so­ti­las­ta ja yh­teen­sä noin 700 ajo­neu­voa. Har­joi­tus nä­kyy ja kuu­luu eri­tyi­ses­ti Län­si-La­pin alu­eel­la. Har­joi­tus saat­taa ruuh­kaut­taa lii­ken­net­tä myös muu­al­la.

Eri­tyi­ses­ti har­joi­tuk­seen siir­ty­mi­sen ja pois­tu­mi­sen ai­ka­na (29.2.–5.3. ja 14.–17.3.) lii­ken­ne voi ruuh­kau­tua pää­ties­töl­lä myös Län­si-La­pin hiih­to­lo­ma­koh­tei­den lä­hi­a­lu­eil­la.

Lii­ken­tees­sä ole­via pyy­de­tään huo­mi­oi­maan tämä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan reit­tien va­li­nois­sa sekä va­raa­maan ai­kaa siir­ty­mi­siin ta­val­lis­ta enem­män.

Suo­men, Ruot­sin ja Nor­jan vi­ra­no­mai­set ovat teh­neet har­joi­tuk­sen al­la yh­teis­työ­tä lii­ken­teen su­ju­voit­ta­mi­sek­si ja har­joi­tuk­sen vai­ku­tus­ten mi­ni­moi­mi­sek­si. Suo­men alu­eel­la har­joi­tuk­sen ai­ka­na har­joit­te­lee ja liik­kuu suo­ma­lais­jouk­ko­jen li­säk­si noin 3 000 ruot­sa­lais­ta, 450 rans­ka­lais­ta ja noin 50 isob­ri­tan­ni­a­lais­ta so­ti­las­ta.

Suomi osallistuu ensimmäistä kertaa

Nor­dic Res­pon­se 24 on osa Na­ton Ste­ad­fast De­fen­der 24 -har­joi­tus­sar­jaa, jos­sa Nato-maat ja kump­pa­nit har­joit­te­le­vat liit­to­kun­nan ky­kyä siir­tää jouk­ko­ja poh­joi­seen har­joit­te­le­maan puo­lus­tuk­sel­lis­ta yh­tei­so­pe­raa­ti­o­ta ark­ti­sis­sa olo­suh­teis­sa Suo­men, Nor­jan ja Ruot­sin alu­eil­la. Ste­ad­fast De­fen­der 24 on Na­ton suu­rin har­joi­tus vuo­si­kym­me­niin, min­kä vuok­si sitä ja myös Nor­dic Res­pon­se 24 -har­joi­tus­ta on val­mis­tel­tu jo use­an vuo­den ajan.

Suo­mi osal­lis­tuu en­sim­mäis­tä ker­taa Na­ton jä­se­ne­nä yh­tei­sen puo­lus­tuk­sen har­joit­te­luun laa­jas­sa jouk­ko­jen yh­teis­har­joi­tuk­ses­sa. Nor­dic Res­pon­se 24 on Puo­lus­tus­voi­mien vuo­den tär­kein kan­sain­vä­li­nen har­joi­tus, jos­sa ke­hi­te­tään Puo­lus­tus­voi­mien ky­kyä osal­lis­tua Na­ton joh­ta­miin yh­tei­so­pe­raa­ti­oi­hin poh­joi­sel­la alu­eel­la yh­des­sä liit­to­lais­ten kans­sa. Har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen edis­tää Suo­men in­teg­roi­tu­mis­ta yhä tii­viim­min osak­si Na­toa.