Tuleva luontokeskus toimii porttina kansallispuistoon, ja reitit maastoon lähtevät luontokeskuksen ulkotiloista.

Tuleva luontokeskus toimii porttina kansallispuistoon, ja reitit maastoon lähtevät luontokeskuksen ulkotiloista.

Pallakselle uusi luontokeskus – rakentaminen alkaa ensi vuonna

Johanna Lipsanen
8.6.2024

Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­lut ai­koo ra­ken­taa Pal­lak­sel­le uu­del­la kon­sep­til­la toi­mi­van luon­to­kes­kuk­sen. Lap­land Ho­tels Pal­lak­sen lä­hei­syy­teen, kan­sal­lis­puis­ton ku­pee­seen ra­ken­net­ta­va luon­to­kes­kus on ai­na au­ki, ja sen pal­ve­lui­ta voi käyt­tää oma­toi­mi­ses­ti.

− Luo­tam­me ret­kei­li­jöi­hin. Meil­lä on vah­va us­ko sii­hen, et­tä täl­lai­nen luon­to­kes­kus toi­mii ni­me­no­maan Pal­las­tun­tu­reil­la, jos­sa suu­rin osa alu­eel­la liik­ku­vis­ta on vas­tuul­li­sia ret­kei­li­jöi­tä, ker­too vir­kis­tys­käy­tön eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Timo Ka­ri­nen Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­luis­ta.

Luon­to­pal­ve­lui­den tie­dos­sa ei ole, et­tä vas­taa­val­la ta­val­la toi­mi­via luon­to­kes­kuk­sia oli­si mis­sään muu­al­la. Tu­le­va luon­to­kes­kus toi­mii port­ti­na kan­sal­lis­puis­toon, ja rei­tit maas­toon läh­te­vät luon­to­kes­kuk­sen ul­ko­ti­lois­ta. Suo­sit­tu Het­ta−Pal­las-va­el­lus­reit­ti puo­les­taan päät­tyy pi­ha­pii­riin.

− Usein ret­kei­li­jät ha­lu­a­vat siis­tiy­tyä va­el­luk­sen jäl­keen, kun odot­ta­vat jul­kis­ta lii­ken­net­tä tai en­nen kuin läh­te­vät aja­maan au­tol­la ko­tiin. Uu­si luon­to­kes­kus tar­jo­aa tä­hän mah­dol­li­suu­den. Va­el­ta­maan läh­te­vil­le ti­las­sa on kaik­ki ajan­ta­sai­nen tie­to rei­til­tä di­gi­näy­töil­lä, Ka­ri­nen ker­too.

Di­gi­näy­töil­lä on esil­lä esi­mer­kik­si tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä tär­kei­tä asi­oi­ta, ku­ten tie­toa alu­een tul­vis­ta ja lu­mi­vyö­ryis­tä. Opas­teet ja pie­ni näyt­te­ly taas ker­to­vat vas­tuul­li­ses­ta ret­kei­lys­tä ja alu­een luon­nos­ta. Luon­to­kes­kuk­sen keit­ti­ös­sä puo­les­taan voi tis­ka­ta va­el­luk­sel­la mu­ka­na ol­leet as­ti­at.

Tar­koi­tus on, et­tä kuu­mim­man va­el­lus­se­son­gin ai­ka­na ja ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä ti­las­sa on pai­kal­la myös asi­a­kas­neu­vo­ja.

Luon­to­pal­ve­lut sai Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kuk­sen ra­ken­ta­mi­seen 1,6 mil­joo­naa eu­roa hal­li­tuk­sen li­sä­ta­lou­sar­vi­os­sa al­ku­vuon­na 2023. Kes­kuk­sen suun­nit­te­lus­ta vas­taa­vat Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­kes­kus ja ou­lu­lai­nen LUO-ark­ki­teh­ti­toi­mis­to.

Ra­ken­nus­työt teh­dään en­si vuon­na su­lan maan ai­ka­na, ja luon­to­kes­kuk­sen on tar­koi­tus val­mis­tua vuo­den 2025 lop­puun men­nes­sä.

Pal­las­tun­tu­rin ai­em­pi luon­to­kes­kus pu­ret­tiin vii­me vuon­na. Ra­ken­nuk­ses­sa oli pa­ho­ja si­säil­ma­on­gel­mia.