Paula Siepin teoksia on esillä Särestön kahvilassa heinäkuun loppuun saakka.

Paula Siepin teoksia on esillä Särestön kahvilassa heinäkuun loppuun saakka.

Paula Siepin teoksia esillä Särestössä

Renko Satu
7.6.2024

Sä­res­tön kah­vi­las­sa vaih­tui näyt­te­ly ke­sä­kuun alus­sa. Nyt kah­vi­lan sei­niä ko­ris­ta­vat Pau­la Sie­pin te­ok­set, jot­ka ker­to­vat luon­nos­ta.

– Ra­kas Maa-Äi­ti tar­joi­lee mei­le sy­lin täy­el­tä eh­ty­mä­tön­tä elä­män lau­lua. Ko mei­lä on yh­teys Maa-Äit­hiin, mei­lä on yh­teys it­heem­me ja om­hiin voih­miin. Luo­mi­sen in­to, her­kät ais­tit ja vais­tot, ilo ja ih­mi­syys non nii­tä lah­jo­ja, mitä met­tä ja tun­tu­rit mei­le an­ta­vat, ko met hil­jen­nym­mä kuun­te­leh­maan, nä­keh­mään ja ot­tah­maan vast­haan, tai­te­li­ja ku­vai­lee ins­pi­raa­ti­on läh­det­tään, Maa-Äi­tiä.

Paula Sieppi saa inspiraatiota tunturiluonnosta.

Paula Sieppi saa inspiraatiota tunturiluonnosta.

Pau­lan Sie­pin juu­ret ovat tiu­kas­ti Län­si-La­pin tun­tu­reil­la.

– Tämä seu­tu ja sen ta­ri­nat on se, mitä ha­lu­an ai­na vain tuua esi­le. Olen syn­ty­sin Muo­ni­os­ta, käy­ny mut­kan ete­läs­sä ja tul­lu ko­ti­kon­nui­le ta­ka­sin, ko en osa­nu ol­la il­man La­pin met­tiä ja tun­tu­rei­ta.

Siep­pi on pait­si tai­tei­li­ja myös kir­jai­li­ja, puu­tar­hu­ri, erä­o­pas, ka­las­tu­so­pas, luon­non­tuo­te­oh­jaa­ja, puu­hen­gi­tyk­sen oh­jaa­ja, met­sä­mie­li-oh­jaa­ja ja luon­to­yh­teys­kou­lut­ta­ja.

Sie­pin te­ok­set ovat esil­lä hei­nä­kuun lop­puun saak­ka.

Jos läh­det käy­mään Sä­res­tö­nie­mi­mu­se­os­sa, kan­nat­taa va­ra­ta reis­sul­le run­saas­ti ai­kaa. Sä­res­tön ker­ran vuo­des­sa vaih­tu­vas­sa pää­näyt­te­lys­sä on esil­lä Rei­dar Sä­res­tö­nie­men upei­ta te­ok­sia. Rei­da­rin Atel­jee­ko­dis­sa pää­set si­sään tai­tei­li­jan yk­si­tyi­seen maa­il­maan. Atel­jee­sa­lin tai­de­näyt­te­lyt vaih­tu­vat muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa, ja tu­pa­keit­ti­ön vit­rii­nis­sä ker­ro­taan tai­tei­li­jan elä­mäs­tä asi­a­kir­ja­ma­te­ri­aa­lin ja va­lo­ku­vien kaut­ta.Tun­nel­mal­li­nen Van­ha Sä­res­tö vie kä­vi­jän en­ti­sa­jan maa­il­maan ja tai­tei­li­jan var­hais­vai­hei­siin. Van­ha Sä­res­tö kes­kit­tyy ti­lan his­to­ri­an, elä­män ja ih­mis­ten esit­te­lyi­hin.