Keittiötä hallitseva pari tonnia painava napolilainen pizzauuni oli sattuman kaupalla myynnissä Äkäslompolossa. Uunin nostaminen sisään ravintolan keittiöön kesti kokonaisen työpäivän. Aitoa napolilaista pizzaa paistetaan 450-asteisessa avotuliuunissa vain noin minuutin.

Keittiötä hallitseva pari tonnia painava napolilainen pizzauuni oli sattuman kaupalla myynnissä Äkäslompolossa. Uunin nostaminen sisään ravintolan keittiöön kesti kokonaisen työpäivän. Aitoa napolilaista pizzaa paistetaan 450-asteisessa avotuliuunissa vain noin minuutin.

Pizza de Levi tuo napolilaistyyliset pizzat tunturiin

Laura Leppäjärvi
24.3.2023

Mitä syntyy, kun yhdistää kaksi ennakkoluulotonta yrittäjänaista, Lapin tunturit ja yhteisen rakkauden hyvään pizzaan? Ainakin tässä tapauksessa lopputuloksena on tasokas ja viihtyisä napolilaistyylinen pizzeria, joka on ehtinyt jo lyhyessä ajassa hurmata lukuisat pizzan ystävät.

Ra­vin­to­lan ik­ku­nas­ta kä­ve­ly­ka­dul­le lois­ta­va ne­on­pink­ki kylt­ti kiin­nit­tää te­hok­kaas­ti ohi­kul­ki­joi­den kat­seen. Sei­näl­le ri­pus­tet­tu kylt­ti ju­lis­taa yk­sin­ker­tais­ta, mut­ta var­sin te­ho­kas­ta vies­tiä: ”Stop tal­king and buy me a piz­za”.

Si­säl­lä ra­vin­to­las­sa tun­nel­ma on iloi­nen ja pit­san­tuok­sui­nen. Tar­joi­li­jat kan­ta­vat pöy­tiin her­kul­li­sen nä­köi­siä pit­so­ja, jot­ka kir­voit­ta­vat pöy­tään saa­pu­es­saan in­nos­tu­nei­ta huu­dah­duk­sia. Ne­on­vä­ri­sen teks­tin ohel­la toi­nen ra­vin­to­lan kat­seen­kiin­nit­tä­jä on avo­keit­ti­ön kes­kel­lä nö­köt­tä­vä val­ta­va, kul­lan­vä­ri­nen pit­sau­u­ni.

On sel­vää, et­tä tääl­lä ruo­kaan suh­tau­du­taan in­to­hi­mol­la.

Ei kokemusta ravintola-alalta

Tun­tu­rin ra­vin­to­la­maa­il­man uu­sin tu­lo­kas Piz­za de Levi on per­hey­ri­tys, jon­ka toi­min­nas­ta vas­taa­vat sis­kok­set Su­san­na Sil­lan­pää ja Tui­re Sjöb­lom. Myös Sil­lan­pään ty­tär sekä Tui­ren avi­o­mies ja poi­ka on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa.

Pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta Lap­piin muut­ta­neet nai­set sai­vat spon­taa­nin ide­an na­po­li­lais­tyy­li­sen pit­se­ri­an pe­rus­ta­mi­ses­ta vuo­si sit­ten. Kum­mal­la­kaan ei ol­lut ai­em­paa ko­ke­mus­ta ra­vin­to­la-alas­ta. Sjöb­lom oli työs­ken­nel­lyt suu­ren osan ai­kui­si­äs­tään par­tu­ri-kam­paa­ja­na, Sil­lan­pää on toi­mi­nut per­heen omis­ta­man me­tal­li­a­lan yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

”Kä­vin en­sim­mäis­tä ker­taa baa­ri­tis­kin toi­sel­la puo­lel­la sii­nä vai­hees­sa, kun ra­ken­sim­me oman tis­kin ra­vin­to­laam­me”, Sjöb­lom myön­tää nau­ra­en.

Le­vin luon­to ja tun­nel­ma oli­vat hur­man­neet sis­kok­set jo ai­em­min. Mo­lem­pien hank­kies­sa mö­kit tun­tu­rin ku­pees­ta al­koi yh­tei­sen yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen tun­tua luon­nol­li­sel­ta va­lin­nal­ta.

Al­ku­pe­räi­sen suun­ni­tel­man mu­kaan yrit­tä­jä­kak­si­kon oli mää­rä ava­ta tun­tu­riin laa­du­kas si­sus­tus­lii­ke, jon­ka yh­tey­teen he oli­si­vat pe­rus­ta­neet pie­nen kah­vi­lan.

”Olem­me mo­lem­mat ko­via pit­sa­fa­ne­ja ja aloim­me kiin­nit­tää huo­mi­o­ta sii­hen, et­tei Le­vil­tä löy­dy lain­kaan na­po­li­lais­tyy­lis­tä pit­se­ri­aa. Lo­pul­li­nen lii­kei­dea muo­tou­tui siis pait­si oman in­to­hi­mom­me, myös sel­ke­än mark­ki­na­ra­on mu­kaan”, Sjöb­lom ker­too.

Pizza de Levi on perheyritys, jonka toiminnasta vastaavat siskokset Susanna Sillanpää ja Tuire Sjöblom. Myös Susannan tytär Laura on mukana toiminnassa.

Pizza de Levi on perheyritys, jonka toiminnasta vastaavat siskokset Susanna Sillanpää ja Tuire Sjöblom. Myös Susannan tytär Laura on mukana toiminnassa.

Huippukokin opissa

Maa­il­man par­haak­si pit­sak­si­kin ti­tu­lee­ra­tun na­po­li­lai­sen pit­san val­mis­tuk­ses­sa on kol­me tär­ke­ää kri­tee­riä: tai­ki­na, raa­ka-ai­neet sekä uu­ni. Myös Piz­za de Levi pa­nos­taa ruo­an val­mis­tuk­seen ai­don pit­sau­u­nin sekä laa­duk­kai­den raa­ka-ai­nei­den mer­keis­sä. Kaik­ki ra­vin­to­lan ruo­at ai­na pit­sa­tai­ki­nas­ta to­maat­ti­kas­tik­kei­siin ja jäl­ki­ruo­kiin saak­ka teh­dään alus­ta lop­puun saak­ka it­se.

Alus­ta as­ti oli sel­vää, et­tä ra­vin­to­lan pyö­rit­tä­mi­ses­sä apua pyy­det­täi­siin alan huip­pu­am­mat­ti­lai­sil­ta. Yk­si Piz­za de Le­vin kon­sult­ti­na toi­mi­neis­ta hen­ki­löis­tä on Suo­men par­haim­piin keit­ti­ö­mes­ta­rei­hin lu­keu­tu­va Hans Vä­li­mä­ki. Vä­li­mä­en avus­tuk­sel­la ra­vin­to­lan lo­pul­li­nen toi­min­ta-aja­tus ja ruo­ka­lis­ta hi­ou­tui­vat ny­kyi­seen muo­toon­sa.

”Pää­tim­me mak­saa op­pi­ra­hat mie­luum­min näin kät­te­lys­sä kuin pää­tyä Kup­pi­lat kun­toon -oh­jel­maan muu­ta­maa vuot­ta myö­hem­min”, nau­res­ke­lee Sjöb­lom.

Haas­tat­te­lu­het­kel­lä Piz­za de Levi on eh­ti­nyt ol­la au­ki va­jaan vii­kon. Jo muu­ta­mas­sa päi­väs­sä niin ruo­ka kuin ra­vin­to­lan tun­nel­ma­kin ovat ke­rän­neet val­ta­vas­ti po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta. Osa asi­ak­kais­ta on ruo­kail­lut pit­se­ri­as­sa use­am­paan ot­tee­seen.

Suo­sio on yl­lät­tä­nyt yrit­tä­jä­kak­si­kon po­si­tii­vi­ses­ti.

”Kyl­lä­hän se tun­tuu hy­väl­tä, et­tä kuu­kau­sien työ ja uu­ras­tus pal­ki­taan näin upe­al­la vas­taa­no­tol­la! Mat­kaan on mah­tu­nut lu­kui­sia mut­kia, mut­ta kai­kes­ta on sel­vit­ty ja täs­sä sitä nyt ol­laan”, Sjöb­lom heh­kut­taa.

Hän kiit­te­lee myös vuo­laas­ti alu­een mui­ta yrit­tä­jiä, jot­ka ovat ja­ka­neet au­liis­ti omia ko­ke­muk­si­aan tuo­reil­le yrit­tä­jil­le. Osa saa­dus­ta avus­ta on ol­lut myös konk­reet­tis­ta: kun ra­vin­to­laan ti­lat­tu­jen baa­ri­jak­ka­roi­den toi­mi­tus vii­väs­tyi kul­je­tu­sa­lan la­kon ta­kia, tar­jo­si­vat muut ra­vin­to­la­y­rit­tä­jät omia jak­ka­roi­taan lai­naan.

Tu­le­vai­suu­des­sa Piz­za de Le­vin au­ki­o­lo­a­jat tu­le­vat nou­dat­te­le­maan pää­o­sin tun­tu­rin se­son­ki­vaih­te­lu­ja. Kos­ka ra­vin­to­lan tar­koi­tuk­se­na on pal­vel­la mat­kai­li­joi­den ohel­la myös pai­kal­li­sia asi­ak­kai­ta, ovat yrit­tä­jät val­mii­ta muok­kaa­maan au­ki­o­lo­ai­ko­ja ky­syn­nän mu­kaan.

Ajan­koh­tai­sin tie­to au­ki­o­lo­a­jois­ta löy­tyy ra­vin­to­lan so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­ta sekä pian avau­tu­vil­ta net­ti­si­vuil­ta.

”Pit­se­ri­am­me on elä­vä muis­tu­tus sii­tä, et­tä kuka ta­han­sa meis­tä voi pys­tyä mi­hin ta­han­sa. Mi­tään oi­ke­as­ti hy­vää ei voi saa­da, mi­kä­li ei kos­kaan us­kal­la heit­täy­tyä ja yrit­tää!”