Reidar Särestöniemi. Kuva: Särestöniemi-museo/Robert Gunst.

Reidar Särestöniemi. Kuva: Särestöniemi-museo/Robert Gunst.

Pullakahvit Reidarin kanssa Kittilän kulttuuriviikolla 17. huhtikuuta

Renko Satu
7.4.2024

Sä­res­tö­nie­mi-mu­seo kut­suu kaik­ki Rei­dar Sä­res­tö­nie­mes­tä kiin­nos­tu­neet pul­la­kah­veil­le Kit­ti­län kir­jas­toon kes­ki­viik­ko­na 17. huh­ti­kuu­ta kel­lo 18 al­ka­en kes­kus­te­le­maan Rei­da­ris­ta, hä­nen tai­tees­taan ja elä­mäs­tään.

Ti­lai­suu­des­sa poh­di­taan, mitä Rei­dar on mer­kin­nyt eri ih­mi­sil­le ja mi­ten hä­nen tai­teen­sa ja ta­ri­nan­sa on vai­kut­ta­nut ih­mi­siin. Mu­se­on­joh­ta­ja An­ne Kos­ka­mon ja yli 30 vuot­ta Sä­res­tös­sä työs­ken­nel­leen ko­ko­el­ma-ama­nu­ens­si Rai­ja Yli­ta­lon kans­sa kes­kus­te­le­vat Pau­li ja Ai­la Kau­ko­nen, Vesa Hui­la­ja, Kat­ja Kau­nis­maa ja Noo­ra Mus­ta­jo­ki. Toi­sil­le Rei­dar on mer­kin­nyt pit­kää ys­tä­vyyt­tä, toi­sil­le puo­les­taan työ­tä, tai­teel­lis­ta in­noi­tus­ta tai läm­pi­miä muis­to­ja Sä­res­tös­tä ja Rei­da­rin vel­jes­tä An­tus­ta.

Rei­dar Sä­res­tö­nie­mi oli ai­kan­sa tun­ne­tuin tai­tei­li­ja, jos­ta teh­tiin jul­ki­suu­des­sa myyt­ti­nen hah­mo. Rei­dar teki vai­ku­tuk­sen niin per­soo­nal­laan kuin tai­teel­laan. Rei­dar sai tun­nus­tus­ta us­kol­li­suu­des­ta ko­ti­seu­dul­leen, ja hä­nen tai­teen­sa ja elä­män­sä pu­hut­te­lee ih­mi­siä vie­lä tänä päi­vä­nä.

Ti­lai­suu­des­sa ker­ro­taan myös tu­le­vas­ta Rei­dar 100-vuo­tis­juh­la­vuo­des­ta 2025. Rei­dar Sä­res­tö­nie­men syn­ty­mäs­tä tu­lee tou­ko­kuus­sa 2025 ku­lu­neek­si sata vuot­ta. Sä­res­tö­nie­mi-mu­se­on juh­la­vuo­den ta­voit­tee­na on nos­taa Rei­da­rin tun­net­tuut­ta ja mer­kit­tä­vyyt­tä niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti.

Mu­se­on­joh­ta­ja An­ne Kos­ka­mo toi­voo, et­tä Kit­ti­län kun­ta­lai­set osal­lis­tui­si­vat juh­la­vuo­teen te­ki­jöi­nä ja ko­ki­joi­na. Rei­da­rin kaut­ta voi lä­hes­tyä mo­nen­lais­ta tee­maa his­to­ri­as­ta iden­ti­teet­tiin ja juu­riin, kir­jal­li­suu­des­ta psy­ko­lo­gi­aan tai luon­non­suo­je­lus­ta täh­ti­tie­tee­seen. Juh­la­vuo­si mah­dol­lis­taa kit­ti­lä­läis­ten te­ki­jöi­den nä­ky­mi­sen ja kun­nan pro­fi­loi­tu­mi­sen juh­la­vuo­den kaut­ta. Sä­res­tös­sä vie­rai­lee vuo­sit­tain noin 10 000 kä­vi­jää, jois­ta suu­ri osa on mat­kai­li­joi­ta, jo­ten juh­la­vuo­den ta­pah­tu­mat edis­tä­vät var­mas­ti myös Kit­ti­län kult­tuu­ri­mat­kai­lua.

Pul­la­kah­vit Rei­da­rin kans­sa on osa Kit­ti­län kult­tuu­ri­vii­kon oh­jel­maa.