Roponen kävi Ruskamaratonilla parantamassa vuoden takaista aikaansa. Kuva: Levin Heinäkengät/Timo Koivisto

Roponen kävi Ruskamaratonilla parantamassa vuoden takaista aikaansa. Kuva: Levin Heinäkengät/Timo Koivisto

Riitta-Liisa Roponen kruunasi Ruskamaratonin 40-vuotisjuhlat toisella peräkkäisellä voitolla

Renko Satu
10.9.2023

Ensi vuonna juostaan 14. syyskuuta.

Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen, en­ti­nen hiih­to­täh­ti, on jäl­leen osoit­ta­nut huip­pu-ur­hei­li­jan mo­ni­puo­li­suut­taan voit­ta­mal­la Le­vin Rus­ka­ma­ra­to­nin 16 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sun jo toi­sen ker­ran pe­räk­käin. Ri­tun hiih­to­val­men­nus­ta edus­ta­va Ro­po­nen ei ai­no­as­taan voit­ta­nut ki­saa, vaan pa­ran­si myös omaa en­nä­tys­tään mer­kit­tä­väs­ti. Hän voit­ti ki­san ajal­la 1:08:38, joka oli lä­hes mi­nuu­tin pa­rem­pi kuin vuo­si sit­ten.

– Juok­su tun­tui kyl­lä tosi ras­kaal­ta ja reit­ti oli mä­rem­pi mitä vii­me vuon­na. En kat­so­nut kel­loa yh­tään mat­kal­la ja kun maa­lis­sa kuu­lin ajan, olin sii­tä häm­men­ty­nyt. Tosi kova suo­ri­tus. Nyt voin hy­vil­lä mie­lin läh­teä spar­raa­maan Kris­ta Pär­mä­kos­kea Ame­rik­kaan. Mi­nul­la on kii­rei­nen syk­sy, sil­lä läh­den huo­men­na ko­tiin ja maa­nan­tai­na sit­ten reis­suun. Ja kun Jen­keis­tä pää­sen ko­tiin, pe­sen pyy­kit ja tu­len ta­kai­sin Le­vil­le hiih­tä­mään säi­lö­lu­mi­la­dul­le, Ro­po­nen ker­too.

Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen erot­tui sel­väs­ti muus­ta jou­kos­ta yli­voi­mai­sel­la voi­tol­laan, jät­tä­en toi­sek­si tul­leen Mai­ja Kai­san­lah­den yli kah­dek­san mi­nuu­tin pää­hän. Mai­ja Kai­san­lah­ti Sal­lan Kar­huis­ta saa­vut­ti toi­sen si­jan ajal­la 1:16:57. Vil­ma Ka­ner­va Ou­nas­vaa­ran hiih­to­seu­ras­ta tuli kol­man­nek­si ajal­la 1:20:37.

Mies­ten 16 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­sus­sa nor­ja­lai­nen Pie­ra To­bi­as­sen nap­pa­si voi­ton ajal­la 1:00:01. Toi­sek­si si­joit­tui Jyri Uu­si­ta­lo ajal­la 1:03:03, ja kol­man­nek­si tuli Joni Sep­pä ajal­la 1:08:21.

Markus Vuorela dominoi puolimaratonia

Jä­min Jän­net­tä edus­ta­va kil­pa­hiih­tä­jä Mar­kus Vuo­re­la juok­si puo­li­ma­ra­to­nin yli­voi­mai­seen voit­toon ajal­la 1:15:08. Vuo­re­lan vauh­ti oli lii­kaa muil­le kil­pai­li­joil­le, ja hän jät­ti toi­sek­si si­joit­tu­neen Aki Sei­pä­jär­ven yli yh­dek­sän mi­nuu­tin pää­hän. Sei­pä­jär­vi saa­pui maa­liin ajas­sa 1:24:42. Kol­man­nek­si si­joit­tui Tep­po Ron­kai­nen ajal­la 1:25:17.

Rovaniemeläinen Partanen ja Norjan Hjelløkken hallitsevat maratonmatkat

Mies­ten ma­ra­to­nil­la näh­tiin tiuk­kaa tais­te­lua. Ro­va­nie­me­läi­nen Han­nu Par­ta­nen, sar­jas­sa M50, oli vah­vin ja ylit­ti maa­li­lin­jan ajas­sa 3:20:06. Jar­no Kin­nu­nen tais­te­li it­sen­sä toi­sek­si ajal­la 3:31:50, ja kol­man­nek­si juok­si Pek­ka Leh­ti­lah­ti, myös M50-sar­jas­ta, ajal­la 3:36:02. Nor­ja­lai­nen Kai­sa Hjel­løk­ken hal­lit­si nais­ten ma­ra­to­nil­la, juos­ten voit­toon ajal­la 3:22:23. Toi­sek­si si­joit­tui Pau­lii­na Vie­ri­nen, joka juok­si maa­liin ajas­sa 3:37:23. Kol­man­nen si­jan nap­pa­si Pia Poh­jo­la ajal­la 3:43:49.

Rus­ka­ma­ra­to­nin kaik­ki tu­lok­set: www.rus­ka­ma­ra­ton.com. Rus­ka­ma­ra­ton juos­taan en­si vuon­na 14. syys­kuu­ta.