Ensilumenadun pituus on 2,1 kilometriä eli kokonaisuudessaan ladulla saa sivakoitua 4,2 kilometrin lenkin. Kuva: Levi Ski Resort

Ensilumenadun pituus on 2,1 kilometriä eli kokonaisuudessaan ladulla saa sivakoitua 4,2 kilometrin lenkin. Kuva: Levi Ski Resort

Säilölumi takaa, että Levillä lasketaan ja hiihdetään jo 6. lokakuuta

Renko Satu
15.9.2023

Eturinteiden Levi Glacierilla on ennätysmäärä säilölunta – peräti 130 000 kuutiota – odottamassa alkukauden laskijoita. Glacierin lisäksi lunta on varattu 50 000 kuutiota Levi Black -rinteeseen marraskuun alppihiihdon maailmancupia varten ja 20 000 kuutiota säilölumilatuun.

Levi Gla­cier nos­taa syys­kau­den las­ket­te­lu­ak­ti­vi­tee­tit ai­van uu­del­le ta­sol­le – Gla­cier Exp­ress -tuo­li­his­si, North-tuo­li­his­si sekä las­ten mat­to­his­si pal­ve­le­vat las­ket­te­li­joi­ta ja lu­mi­lau­tai­li­joi­ta jo 6. lo­ka­kuu­ta al­ka­en. Etu­rin­tei­den laa­jal­la Gla­cier-rin­ne­a­lu­eel­la ovat au­ki ICE.1, ICE.2 ko­ko­nai­suu­des­sa ja N.1-rin­ne osit­tain.

Myös park­ki­las­ki­jat on otet­tu huo­mi­oon. Uu­si park­ki­a­lue si­jait­see kes­kei­sel­lä pai­kal­la Etu­rin­teil­lä. Alu­eel­la on myös kum­pa­re­rin­ne.

– Vii­me ke­vää­nä tal­teen otet­tu lumi on säi­ly­nyt va­ras­tois­sa eri­no­mai­ses­ti. Yh­des­sä Snow Se­cu­ren ke­hit­tä­mäl­lä lu­men kier­rä­tys­me­ne­tel­mäl­lä ja säi­lö­lu­mel­le op­ti­moi­dul­la rin­nep­ro­fii­lil­la kau­si ava­taan ai­van uu­del­la ta­sol­la. Tal­vi­la­jien ys­tä­vät ot­ta­vat olo­suh­teet var­mas­ti ilol­la vas­taan, Levi Ski Re­sor­tin lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Mar­ko Mus­to­nen kom­men­toi.

Levi Gol­fin eli Drai­vin alu­eel­la ava­taan maas­to­hiih­to­kau­si en­tis­tä pi­dem­mäl­lä säi­lö­lu­mi­la­dul­la. La­dun pi­tuus on 2,1 ki­lo­met­riä eli ko­ko­nai­suu­des­saan la­dul­la saa si­va­koi­tua 4,2 ki­lo­met­rin len­kin.

Li­sää al­ka­vas­ta tal­vi­kau­des­ta: www.levi.fi