Lähdimme sunnuntaiajaleulle Levin lähireiteille 4. helmikuuta. Emme saaneet reissulle aurinkopäivää, mutta sepä ei haitannut – reiteillä oli mukavan pehmeä lumikerros ajella.

Lähdimme sunnuntaiajaleulle Levin lähireiteille 4. helmikuuta. Emme saaneet reissulle aurinkopäivää, mutta sepä ei haitannut – reiteillä oli mukavan pehmeä lumikerros ajella.

Sunnuntaiajelulla

Renko Satu
9.2.2024

Levin Sanomat kävi helmikuun alussa testaamassa Levin lähikelkkareittejä. Reittien kunto ja opasteet saivat kelkkailijoilta kiitosta.

– Levi on kelk­ka­mies­ten pa­ra­tii­si. Niin pal­jon reit­te­jä ja hy­väs­sä kun­nos­sa, Ar­to Vää­nä­nen sum­maa.

– Vai oli­ko se lii­an po­si­tii­vi­ses­ti sa­not­tu? Tu­lee pelk­kää ke­hua nyt, Ar­to nau­raa.

Mies is­tuu kelk­kan­sa pääl­lä la­tu­kah­vi­la Han­hi­pir­tin pi­has­sa. Ei­kä Ar­ton kelk­ka ole ai­noa, joka ko­ris­taa pi­ha­pii­riä. Pi­kai­sel­la sil­mäyk­sel­lä kelk­ko­ja on ai­na­kin pa­ri­sen­kym­men­tä.

– Mi­nul­la on oma kelk­ka. Tuon sen ai­na mu­ka­na­ni Ris­tii­nas­ta, kun käyn pari ker­taa tal­ves­sa Le­vil­lä. On pal­jon mu­ka­vam­pi ajaa, kun on omat sää­döt.

Minä ja ys­tä­vä­ni hu­rau­tim­me Han­hi­pir­til­le ly­hin­tä reit­tiä, mut­ta Ar­to saa­pui pi­dem­män kaut­ta.

– Teen yleen­sä päi­vän reis­su­ja, 200–300 ki­lo­met­riä. Nyt läh­din Le­vil­tä ja kä­vin Raat­ta­mas­sa mut­kan.

Suuntasimme ensin Hanipirtille, sitten Luvattumaahan.

Suuntasimme ensin Hanipirtille, sitten Luvattumaahan.

Arto Väänänen käy pari kertaa talvessa Levillä. Oma kelkka on aina matkassa.

Arto Väänänen käy pari kertaa talvessa Levillä. Oma kelkka on aina matkassa.

It­se olen kel­ta­nok­ka kelk­kai­lus­sa, teen reis­sun tai pari per tal­vi, jo­ten ky­sy­tään­pä kelk­ka­mie­hel­tä tar­kem­paa ana­lyy­siä Le­vin rei­teis­tä.

– Tä­hän ai­kaan vuo­des­ta on vie­lä ai­ka vä­hän kelk­kai­li­joi­ta ja rei­tit py­sy­vät pa­rem­mas­sa kun­nos­sa. Nyt oli hyvä ajaa, kun reit­tiä ei ol­lut la­nat­tu ja pääl­lä oli uut­ta lun­ta. Ke­vääm­mäl­lä esi­mer­kik­si Le­vin ja Yl­läk­sen väli me­nee yleen­sä tosi huo­noon kun­toon, kun siel­lä on sa­to­ja el­lei tu­han­sia kelk­kai­li­joi­ta päi­väs­sä. Ei­kä se voi­kaan kes­tää, jos on vain aa­mul­la la­nat­tu.

Kun teim­me mat­kaa Han­hi­pir­til­le, tut­kai­lim­me muu­ta­maan ot­tee­seen In­fo­gis-kar­tas­ta, min­ne mis­sä­kin ris­teyk­ses­sä pi­tää kään­tyä. Ar­to ei kart­taa tar­vin­nut.

– On mi­nul­la täs­sä kel­kas­sa na­vi­gaat­to­ri, Ar­to ta­put­taa mus­taa lai­tet­ta.

– Mut­ta ei sitä täs­sä tar­vit­se, kun rei­teil­lä on niin hy­vät opas­teet. Jos suun­nit­te­lee jo­tain uut­ta reit­tiä, jon­ka ha­lu­aa käy­dä aja­mas­sa, sil­loin on hyvä en­sin tut­kia kart­taa.

Suo­sik­ki­reit­tiä Ar­to ei osaa ni­me­tä.

– Nämä ovat kaik­ki suo­sik­ke­ja­ni! hän nau­rah­taa.

Pojat ensimmäistä kertaa isoilla kelkoilla

Si­säl­lä Han­hi­pir­tis­sä käy vils­ke. Kun yk­si seu­rue läh­tee, toi­nen tu­lee ti­lal­le. Ul­ko-oven vie­res­sä on va­sit­tu hyl­ly kelk­ka­ky­pä­ril­le. Toi­sel­la sei­nus­tal­la isos­sa avo­ta­kas­sa hiil­los ve­te­lee vii­mei­si­ään.

– Voi ei, ei täs­sä pääs­syt­kään läm­mit­te­le­mään ta­ka­mus­ta tu­len edes­sä, nau­raa si­sään as­tu­va vaa­lea nai­nen.

Pe­räs­sä pirt­tiin as­te­le­vat kak­si poi­kaa ja mies. Kei­täs te olet­te, ky­syn.

Hei­di, Mi­nos, Oli­ver ja Tap­sa, nai­nen he­läyt­tää.

– Me kol­me olem­me Oja­lai­sia, ja Mi­nok­sen su­ku­ni­mi on Kar­te­li­as, hän jat­kaa.

Heidi ja Tapsa (vasemmalla) lähtivät käyttämään Minosta (oikealla edessä) ja Oliveria kelkkailemassa. Pojat saivat juuri ennen Levin reissua T-kortit.

Heidi ja Tapsa (vasemmalla) lähtivät käyttämään Minosta (oikealla edessä) ja Oliveria kelkkailemassa. Pojat saivat juuri ennen Levin reissua T-kortit.

Seu­rue on vas­ta edel­li­se­nä päi­vä­nä aja­nut Le­vil­le Lah­des­ta. Kelk­kai­lu on ai­na kuu­lu­nut Oja­lais­ten Le­vin lo­miin, ja nyt Oli­ve­rin ka­ve­ri­kin pää­si en­sim­mäis­tä ker­taa ko­kei­le­maan.

– Po­jat sai­vat juu­ri tors­tai­na ja per­jan­tai­na T-kor­tit. Tämä on Oli­ve­ril­le­kin en­sim­mäi­nen ker­ta isol­la kel­kal­la, Hei­di jat­kaa.

– Mi­nos ajoi to­del­la hy­vin, ei us­koi­si, et­tä oli eka ker­ta, Tap­sa li­sää.

No Mi­nos, ker­ro­han sinä, mil­tä kelk­kai­lu mais­tui?

– Ihan hy­väl­tä. Alus­sa se vuok­raa­ja se­lit­ti kel­kan toi­min­to­ja ja olo oli vä­hän se­ka­va, Mi­nos ku­vai­lee.

Mitä oh­jeis­ta jäi pää­lim­mäi­sek­si mie­leen?

– No se, mis­sä on kaa­su, Mi­nos sa­noo ja saa po­ru­kan nau­ra­maan.

– Jar­ru­a­han tar­vit­see ai­ka vä­hän, kun riit­tää, et­tä ot­taa kä­den kaa­sul­ta, Mi­nos jat­kaa.

Kun ky­syn, ovat­ko no­peus­ra­joi­tuk­set tut­tu­ja po­jil­le, mo­lem­mat va­kuut­ta­vat, et­tä ra­joi­tuk­set ovat tie­dos­sa ja nii­tä nou­da­te­taan sän­til­li­ses­ti.

Hei­di, Tap­sa ja po­jat ajoi­vat Han­hi­pir­til­le kol­mel­la vuok­ra­kel­kal­la. Oli­ve­ril­la ja Mi­nok­sel­la on omat, Hei­di is­tui Tap­san kyy­dis­sä.

– Kyl­lä me sii­nä vä­lil­lä vaih­det­tiin kus­kia, Hei­di ker­too.

Ar­to Vää­nä­sen ta­voin myös Hei­di ja Tap­sa ke­hu­vat reit­tien kun­toa.

– Hyvä reit­ti, pa­rem­pi kuin vii­mek­si, Hei­di ar­vi­oi.

– Yleen­sä olem­me tääl­lä maa­lis–huh­ti­kuus­sa. Kun ke­vä­tau­rin­ko pais­taa, rei­tit me­ne­vät soh­jok­si ja sit­ten taas ko­vet­tu­vat pak­ka­sel­la. Sil­loin ajo on pal­jon rys­kyt­tä­väm­pää. Nyt oli ki­van peh­me­ää, Tap­sa sa­noo.

Al­le­kir­joi­tan it­se­kin ar­vi­on rei­teis­tä: oli help­po ajaa peh­me­äl­lä lu­mel­la. Vas­taan­tu­li­joi­ta­kaan ei tain­nut ol­la kuin yk­si Le­vin kes­kus­tan ja Han­hi­pir­tin vä­lil­lä. Han­hi­pir­til­tä jat­koim­me pa­luu­mat­kaa Lu­vat­tu­maan kaut­ta. Siel­lä lii­ken­net­tä oli­kin jo huo­mat­ta­vas­ti enem­män.

Meillä oli onnistunut reissu. Uusi retki tehdään keväämmällä!

Meillä oli onnistunut reissu. Uusi retki tehdään keväämmällä!

-----------------------------------

MOOTTORIKELKKAILIJA, MUISTHAN PELISÄÄNNÖT

Kit­ti­län ja Le­vin ym­pä­ris­tös­tä löy­tyy lä­hes 900 ki­lo­met­riä kelk­ka­reit­te­jä. Mitä pi­dem­mäl­le ke­vät ete­nee, sitä enem­män rei­teil­lä on myös kelk­kai­li­joi­ta. Lii­ken­ne­tur­van vas­ti­kään jul­kai­se­man ky­se­lyn pe­rus­teel­la kelk­kai­lun pe­li­sään­nöt ovat vie­lä ha­ku­ses­sa osal­la kelk­kai­li­joi­ta. Ky­se­ly oli suun­nat­tu La­pis­sa asu­vil­le, ei mat­kai­li­joil­le. ”Vaik­ka moot­to­ri­kel­kal­la kul­je­taan maan­tien si­jas­ta maas­tos­sa, se on sil­ti ajo­neu­vo. Sen kul­jet­ta­jan on tie­det­tä­vä muun mu­as­sa mis­sä kel­kal­la saa ajaa, mit­kä ovat no­peus­ra­joi­tuk­set ja ikä- ja ajo­kort­ti­vaa­ti­muk­set”, tie­dot­tees­sa lu­e­tel­laan.

Ku­ten tie­de­tään, ker­taus on opin­to­jen äi­ti. Täs­sä­pä siis muu­ta­ma tär­keä point­ti, jot­ka on hyvä pi­tää mie­les­sä, kun suun­taa rei­teil­le.

Muista ikäraja.

Maas­tos­sa moot­to­ri­kelk­kaa saa ajaa 15 vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö. Vi­ral­li­sel­la moot­to­ri­kelk­ka­rei­til­lä ajet­ta­es­sa tu­lee ol­la vä­hin­tään T-luo­kan ajo­kort­ti.

Pysy reitillä.

Le­vil­lä ei ole um­pi­han­ki­kelk­kai­luun tar­koi­tet­tu­ja free­ri­de-alu­ei­ta.

Noudata nopeusrajoituksia.

Ve­sis­tö­rei­teil­lä suu­rin sal­lit­tu ajo­no­peus on 80 km/h (rei­til­lä 60 km/h), maas­to­rei­teil­lä 60 km/h ja taa­ja­mis­sa, ky­lä­kes­kuk­sis­sa sekä vaa­ra­pai­kois­sa 30 km/h. No­peus­ra­joi­tuk­set löy­ty­vät lii­ken­ne­mer­keis­tä kelk­ka­reit­tien var­rel­la.

Noudata promillerajoja.

Rat­ti­juo­pu­muk­sen raja on 0,5 pro­mil­lea.

Käytä kypärää.

Ky­pä­rän käyt­tö on pa­kol­lis­ta sekä kel­kan pääl­lä et­tä rees­sä mat­kus­ta­vil­le.

Suunnittele retki oman taitotasosi mukaiseksi.

Jos epäi­let osaa­mis­ta­si, läh­de opas­te­tul­le ret­kel­le. Le­vil­tä löy­tyy iso va­li­koi­ma sa­fa­ri­pal­ve­lui­den tar­jo­a­jia.

Osta kartta.

Pa­pe­ri­sen kar­tan voit os­taa Vi­sit Le­vin mat­kai­lu­neu­von­nas­ta. Kar­tas­ta löy­ty­vät Le­vin ja Kit­ti­län moot­to­ri­kelk­ka­rei­tit, pal­ve­lu- ja tank­kaus­pis­teet sekä sa­fa­riy­ri­tyk­set. Kelk­ka­kar­tan hank­ki­mal­la tuet sa­mal­la myös kelk­ka­reit­tien huol­toa. Kart­ta on saa­ta­vais­sa myös säh­köi­se­nä. In­fo­gis-kar­tas­ta näet kelk­ka­reit­tien var­sil­le si­joit­tu­vien kah­vi­loi­den, ko­tien, laa­vu­jen ja tau­ko­tu­pien si­jain­nit. Li­säk­si voit mi­ta­ta eri kelk­ka­reit­tien pi­tuuk­sia ja tal­len­taa omia kart­ta­nä­ky­miä tau­ko­paik­koi­neen.

Opasteet olivat hyvät, mutta silti vilkaisimme välillä Infogissiä.

Opasteet olivat hyvät, mutta silti vilkaisimme välillä Infogissiä.