"Jooga antaa luvan laittaa ankkurit veteen, pysähtyä kuuntelemaan omaa hengitystä ja nauttia auringosta", Nita Lahnalampi kuvailee joogaa laineilla.

"Jooga antaa luvan laittaa ankkurit veteen, pysähtyä kuuntelemaan omaa hengitystä ja nauttia auringosta", Nita Lahnalampi kuvailee joogaa laineilla.

SUP-jooga haastaa lempeällä tavalla kokeneenkin joogaharrastajan

Saila Vaara
14.6.2024

Joogasta tuttuja asanoita eli jooga-asentoja voi tehdä yhtä hyvin maalla kuin veden päälläkin. Vedessä kelluvana apuvälineenä toimii mahdollisimman leveä ja vakaa SUP-lauta.

Sup­pai­lu eli SUP-lau­tai­lu on nous­sut Suo­mes­sa­kin suo­si­tuk­si ke­sä­a­jan ve­si­lii­kun­ta­la­jik­si. SUP tu­lee eng­lan­nin kie­len sa­nois­ta Stand Up Pad­d­ling, joka tar­koit­taa me­lon­taa lau­dan pääl­lä joko sei­so­ma-asen­nos­sa tai pol­vil­laan seis­ten.

SUP-joo­ga puo­les­taan yh­dis­tää pe­rin­tei­sen joo­gan ja sup­pai­lun ja haas­taa ta­sa­pai­noa sekä ke­hon­hal­lin­taa täy­sin uu­del­la ta­val­la.

Le­vil­lä SUP-joo­gaa pää­see ke­sän ajan oh­ja­tus­ti ko­kei­le­maan La­pin Saa­gan SUP-joo­ga­tun­neil­la. Joo­ga- ja me­lon­ta­oh­jaa­ja Nita Lah­na­lam­men mu­kaan SUP-joo­ga so­pii kai­kil­le pe­rus­kun­toi­sil­le ja ui­ma­tai­toi­sil­le, ei­kä kum­mas­ta­kaan la­jis­ta tar­vit­se ol­la ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta.

– Aluk­si käy­dään läpi kaik­ki tar­vit­ta­vat tur­val­li­suu­sa­si­at ja tun­ti rää­tä­löi­dään osal­lis­tu­jien osaa­mis­ta­son mu­kaan. Ei­kä hait­taa, vaik­ka ve­teen sat­tui­si mols­kah­ta­maan, sil­lä se on peh­meä pu­do­tus, Lah­na­lam­pi sa­noo.

Hidasta ja rentoa tekemistä

Mo­nel­le sup­pai­lu tar­koit­taa ak­tii­vis­ta liik­ku­mis­ta, jos­sa siir­ry­tään me­lo­en pai­kas­ta toi­seen. Lah­na­lam­men mu­kaan SUP-joo­gas­sa ta­voi­te on juu­ri päin­vas­tai­nen.

– Joo­ga an­taa lu­van lait­taa ank­ku­rit ve­teen, py­säh­tyä kuun­te­le­maan omaa hen­gi­tys­tä ja naut­tia au­rin­gos­ta. Sil­loin myös oi­ke­as­ti eh­tii huo­ma­ta ym­pä­ril­lä ole­van luon­non, hän ku­vai­lee.

Ve­den, luon­non ja raik­kaan ul­koil­man vir­kis­tä­vä yh­dis­tel­mä yh­dis­tet­ty­nä lau­dan pääl­lä ta­sa­pai­noi­luun tuo­vat har­joit­te­luun ai­van uu­den­lai­sen vi­reen.

– Jos on sup­pail­lut pal­jon ja se on käy­nyt vä­hän tyl­säk­si, joo­gaa­mi­nen voi tuo­da sii­hen uut­ta ja jän­nää vaih­te­lua.

Myös ko­ke­neet joo­ga­har­ras­ta­jat saat­ta­vat yl­lät­tyä, kuin­ka joo­ga­sa­lil­ta tu­tut asen­not poik­ke­a­vat to­tu­tus­ta lau­dan pääl­lä teh­ty­nä.

– Esi­mer­kik­si so­tu­ri-liik­kees­sä kan­ta­päät ovat nor­maa­lis­ti sa­mal­la vii­val­la, mut­ta SUP-lau­dan pääl­lä jal­ko­ja on pak­ko le­vit­tää, jot­ta ta­sa­pai­no säi­lyi­si, Lah­na­lam­pi ku­vai­lee.

Hä­nen mu­kaan­sa ve­den pääl­lä ta­pah­tu­vas­sa joo­gas­sa on ren­to mei­nin­ki ja lupa pi­tää haus­kaa. Jos jo­kin asa­na ei on­nis­tu, vaih­to­eh­toi­sia liik­kei­tä on ai­na tar­jol­la. Sil­lä vä­lin voi vain is­tua lau­dal­la, odot­taa seu­raa­vaa lii­ket­tä ja rau­has­sa naut­tia olos­taan ja ym­pä­röi­väs­tä luon­nos­ta.

SUP-joo­ga an­taa lu­van lait­taa ank­ku­rit ve­teen, py­säh­tyä kuun­te­le­maan omaa hen­gi­tys­tä ja naut­tia au­rin­gos­ta. Sil­loin myös oi­ke­as­ti eh­tii huo­ma­ta ym­pä­ril­lä ole­van luon­non.

Ni­tan vin­kit en­si­ker­ta­lai­sel­le

Jot­ta koko har­joi­tus ei me­ni­si ta­sa­pai­non ha­ke­mi­seen, kan­nat­taa va­li­ta tar­peek­si le­veä (90 cm) ja jä­mäk­kä lau­ta.

Vaa­te­tus va­li­taan sään mu­kaan, mut­ta läm­pi­mäl­lä il­mal­la mu­ka­vim­mat ovat short­sit ja t-pai­ta. Muis­ta myös, et­tä vaat­teet voi­vat kas­tua.

Tur­val­li­suus en­nen kaik­kea! Ank­ku­rin las­ke­mi­sen jäl­keen ja har­joi­tuk­sen ajak­si pe­las­tus­lii­vit voi rii­sua pois, mut­ta muu­ten ne kan­nat­taa ve­sil­lä ol­les­sa pi­tää ai­na pääl­lä.

Tu­tuk­si lau­dan kans­sa: py­syt­te­le en­sim­mäi­set 15 mi­nuut­tia ran­nan lä­hei­syy­des­sä ja tu­tus­tu rau­has­sa SUP-lau­dan oh­jau­tu­vuu­teen ja mui­hin omi­nai­suuk­siin.

Ve­sil­lä ol­les­sa­si ota huo­mi­oon tuu­len suun­ta ja voi­mak­kuus, jot­ta jak­sat me­loa har­joi­tuk­sen jäl­keen ta­kai­sin ran­taan. Kan­nat­taa myös pis­tää tar­kas­ti mer­kil­le läh­tö­paik­ka, sil­lä ran­ta näyt­tää hy­vin eri­lai­sel­ta ve­sil­tä päin kat­sot­tu­na.

On­ko mu­ka­na mi­tään, mikä ei saa kas­tua, ku­ten pu­he­lin tai au­rin­ko­la­sit? Jätä ne ran­nal­le tai pak­kaa ve­den­pi­tä­vään suo­ja­pus­siin, jon­ka saa kiin­ni­tet­tyä SUP-lau­taan.