Tiago Juho loikkasi kansainvälisistä rahoitusalan tehtävistä yrittäjäksi Leville.

Tiago Juho loikkasi kansainvälisistä rahoitusalan tehtävistä yrittäjäksi Leville.

Tiago Juho – opiskelija, yrittäjä ja seikkailija

Nina Willman, kuvat Satu Renko
15.12.2023

Kol­mat­ta kaut­taan Le­vil­lä aloit­ta­va Ti­a­go Juho Hä­mä­läi­nen Lo­pes val­mis­tau­tuu jo sy­vim­män tal­ven kau­teen. Se on hä­nel­le te­ke­mi­sen ai­kaa. Ti­a­go Juho luot­saa seik­kai­lun­ha­lui­sia ryh­miä lu­mi­va­el­luk­sil­le kan­sal­lis­puis­toon ja to­teut­taa koko per­heel­le so­pi­via Lap­pi-elä­mys­pa­ket­te­ja pää­a­si­as­sa hel­mi–huh­ti­kuus­sa.

Juho Ti­a­gon asi­ak­kaat ovat kan­sain­vä­lis­tä po­ruk­kaa. Ryh­miä tu­lee hä­nen toi­ses­ta ko­ti­maas­taan Bra­si­li­as­ta ja li­säk­si Eu­roo­pas­ta, muun mu­as­sa Bel­gi­as­ta ja Bri­tan­ni­as­ta. Heil­le Juho Ti­a­go jär­jes­tää ko­ko­nais­val­tai­sen Lap­pi-ko­ke­muk­sen. Mo­nil­le mie­leen jää­vin ko­ke­mus on suo­ma­lai­nen sau­na ja pu­lah­dus jäi­seen ve­teen. Mut­ta kuin­ka ih­mees­sä saa­daan vaik­ka­pa bra­si­li­a­lai­nen us­kal­tau­tu­maan en­si ker­taa avan­toon?

– En kos­kaan suos­tut­te­le ke­tään ko­kei­le­maan mi­tään vas­ten tah­to­aan, näy­tän vain esi­merk­kiä ja ker­ron, kuin­ka hy­vän olon se tuo ja mi­ten keho ren­tou­tuu. Yl­lät­tä­vän use­at ha­lu­a­vat ko­kea sen it­se­kin, Ti­a­go Juho nau­raa.

Ti­a­go Ju­hon yri­tys ETR Ad­ven­tu­res tar­jo­aa pää­a­si­as­sa kah­ta eri­lais­ta pa­ket­tia. Tal­vi­nen tut­ki­mus­ret­ki Win­ter Ex­pe­di­ti­on vie in­nok­kai­ta seik­kai­li­joi­ta tal­vi­va­el­luk­sel­le kan­sal­lis­puis­toon. Mo­nes­ti täl­lai­set seik­kai­li­jat ovat jo eh­kä kier­tä­neet maa­il­man eri kolk­kia.

– Näen, et­tä em­me niin­kään kil­pai­le asi­ak­kais­ta tääl­lä La­pin si­säl­lä, vaan kil­pai­lem­me koko muun maa­il­man upeim­pien koh­tei­den kans­sa, Ti­a­go Juho tuu­maa.

Lap­land Ex­pe­rien­ce -ryh­mil­leen Ti­a­go Juho suun­nit­te­lee täy­den pa­ke­tin ak­ti­vi­teet­tei­neen, ko­ke­muk­sen saa ikään kuin ma­ta­lam­mal­la kyn­nyk­sel­lä. ETR tu­lee sa­nois­ta En­joy the Ride, ja mat­kas­ta ja kai­kes­ta tal­vi­ses­ta te­ke­mi­ses­tä naut­ti­mi­nen on­kin Juho Ti­a­gon in­to­hi­mo, jon­ka hän ha­lu­aa vä­lit­tää vie­rail­leen.

Maailmalta Leville yrittäjäksi

Mikä sit­ten on saa­nut Bra­si­li­as­sa syn­ty­neen ja kas­va­neen mie­hen aset­tu­maan Suo­men Lap­piin ja juu­ri Kit­ti­län Le­vil­le?

– In­to­hi­mo Lap­pia koh­taan mi­nul­la oli jo ole­mas­sa, mut­ta kyl­lä sii­hen tar­vit­tiin muu­ta­kin, Ti­a­go Juho pai­not­taa.

Hän työs­ken­te­li kan­sain­vä­li­ses­sä yri­tyk­ses­sä ra­hoi­tus­teh­tä­vis­sä rei­lun vuo­si­kym­me­nen ajan. Tuo­na ai­ka­na tu­tuik­si tu­li­vat eri maa­il­man­kol­kat niin työn kuin va­paa-ajan har­ras­tus­ten­kin kaut­ta. Seik­kai­lu­ja ker­tyi Ki­li­man­ja­ro-vuor­ta myö­ten, ja myös La­pin reis­sut kuu­lui­vat mat­ka­koh­tei­siin.

Mie­les­sä al­koi ky­teä aja­tus sii­tä, et­tä eh­kä ra­hoi­tus­maa­il­man si­jaan voi­si työs­ken­nel­lä oman rak­kaan har­ras­tuk­sen pa­ris­sa.

Suo­men La­pis­sa vie­hät­ti eri­tyi­ses­ti eräs piir­re.

– Us­kon, et­tä tämä on yk­si har­vois­ta asu­tuis­ta pai­kois­ta maa­il­mas­sa, jos­sa voi ko­kea ihan täy­del­li­sen hil­jai­suu­den. Hil­jai­suus on­kin sel­lai­nen luk­sus, jos­ta Ti­a­go Ju­hon asi­ak­kaat an­ta­vat hal­ti­oi­tu­nut­ta pa­lau­tet­ta – toki lu­men, mai­se­mien, täh­tien ja re­von­tu­lien li­säk­si.

Ai­van suin päin uu­teen ide­aan hän ei kui­ten­kaan ryn­nän­nyt, vaan tar­kan lii­ke­toi­min­ta­suun­nit­te­lun kaut­ta. Pää­tös siir­tää oma elä­mä Suo­meen, Lap­piin ja Kit­ti­lään ja ryh­tyä yrit­tä­jäk­si tun­tui lo­pul­ta luon­nol­li­sel­ta.

– Olen luot­ta­vai­nen ja si­nut pää­tök­se­ni kans­sa. Kos­kaan ei voi tie­tää mitä vuo­det tuo­vat, mut­ta oli­sin jää­nyt miet­ti­mään ”mitä jos”, el­len oli­si tätä as­kel­ta ot­ta­nut, Ti­a­go Juho pun­ta­roi.

– Yri­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta tääl­lä en ko­ke­nut eri­tyi­sen han­ka­la­na, kun tu­lee niin­kin by­rok­raat­ti­ses­ta maas­ta kuin Bra­si­lia, Ti­a­go Juho ker­too.

Kui­ten­kin esi­mer­kik­si ve­ro­tu­sa­si­at oli­vat hie­man haas­teel­li­sia ym­mär­tää, var­sin­kin jos suo­men kie­len tai­to ei ole hal­lus­sa.

– Kaik­ki yri­ty­sa­si­ois­sa neu­vo­vat ta­hot ovat kyl­lä to­del­la teh­neet par­haan­sa ja avus­ta­neet ys­tä­väl­li­ses­ti tääl­lä Kit­ti­läs­sä, hän kiit­te­lee.

Li­säk­si tar­vit­tiin oi­kei­ta ih­mi­siä ja yh­teyk­siä, jot­ta aset­tu­mi­nen kävi hel­pos­ti. Su­lau­tu­mi­nen yh­tei­söön ta­pah­tui Ti­a­go Ju­hol­la opis­ke­lu­jen kaut­ta. Kol­me­vuo­ti­nen am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu HU­MA­Kin seik­kai­lu­kas­va­tuk­sen ja yh­tei­sö­pe­da­go­gin kou­lu­tus on Juho Ti­a­gol­la lop­pu­suo­ral­la. Se on tuo­nut pait­si tek­nis­tä osaa­mis­ta omal­le ural­le myös juu­ri oi­kei­ta ih­mi­siä ja ti­lai­suuk­sia eteen, esi­mer­kik­si työ­har­joit­te­lui­den kaut­ta Poh­jois-Suo­mes­sa ja La­pis­sa. Yh­teis­työ Levi Snow Sports Aca­de­mys­sä ja Kit­ti­län RE­DUn pis­teen kans­sa oli­vat en­si­ar­voi­sen tär­kei­tä väy­liä löy­tää omia pol­ku­ja ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Sosiaaliset piirit ja laatu Levin etuna

Ti­a­go Ju­hon pää­tök­seen si­joit­tua juu­ri Le­vil­le vai­kut­ti­kin osal­taan elä­väi­nen yh­tei­sö.

– Bra­si­li­a­lais­taus­tai­se­na kai­paan myös vä­hän elä­mää ym­pä­ril­le, hän nau­raa.

Oma mer­ki­tyk­sen­sä on myös ym­pä­ris­tön laa­duk­kuu­del­la. Maa­il­maa näh­nyt mies ar­vos­taa Le­vin ta­so­kas­ta ra­ken­nus­kan­taa, inf­raa ja pal­ve­lui­ta.

– Tär­ke­ää on myös se, et­tä pää­sen esi­mer­kik­si hel­pos­ti kun­to­sa­lil­le, kos­ka työ­ni vaa­tii fyy­sis­tä voi­maa ja hy­vää kun­toa.

Mo­nia mie­ti­tyt­tää uu­del­le paik­ka­kun­nal­le aset­tu­mi­ses­sa myös se, kuin­ka uu­si tu­li­ja ote­taan mu­kaan so­si­aa­li­siin pii­rei­hin. Mil­lai­sen vin­kin Juho Ti­a­go an­tai­si ys­tä­vien saa­mi­seen?

– Mene mu­kaan har­ras­tuk­siin, sitä kaut­ta tu­tus­tuu pik­ku­hil­jaa ih­mi­siin. It­se on hyvä ot­taa en­sim­mäi­nen as­kel – en tar­koi­ta, et­tä pi­täi­si tup­pau­tua, mut­ta kun on it­se avoi­min mie­lin, val­mis läh­te­mään mu­kaan jut­tui­hin ja aut­ta­maan toi­sia ihan vas­tik­keet­ta, ajan kans­sa se kan­taa he­del­mää. Koh­taat var­mas­ti ih­mi­siä, jois­ta tu­lee ys­tä­viä. Toki pi­tää ol­la kär­si­väl­li­nen.

Jos jot­kut lä­hei­set saat­toi­vat­kin ih­me­tel­lä pää­tös­tä pe­rus­taa elä­mä ja yri­tys Lap­piin, ei kui­ten­kaan Ti­a­go Ju­hon sa­ta­vuo­ti­aak­si elä­nyt, Kar­ja­las­ta läh­töi­sin ole­va iso­äi­ti. ”Joil­le­kin ih­mi­sil­le tu­lee La­pin­kuu­me, ja heil­lä on palo poh­joi­seen”, oli iso­äi­ti tuu­man­nut, ja tuo palo to­del­la nä­kyy Ti­a­go Ju­hon seik­kai­li­jan ole­muk­ses­sa.

Juho Ti­a­gon suo­si­kit Tun­tu­ri-La­pin tal­ves­sa

Pal­lak­sen nä­ky­mät Nam­ma­la­ku­run rei­til­lä.

Sau­no­mi­nen ja avan­tou­in­ti – ja hui­ke­a­na eri­koi­suu­te­na Han­nu­ku­run sau­na kes­kel­lä tun­tu­rei­ta!

Mur­to­maa­hiih­to ja hel­pot mu­ka­vat rei­tit, joil­la pää­see vaik­ka­pa lou­naal­le ja eväi­den ää­reen – esi­mer­kik­si Sir­kas­sa Le­vi­jär­vel­lä tai Äkäs­lom­po­lon Na­vet­ta­gal­le­ri­an reit­ti.