Pitkien työpäivien jälkeen Terhillä ei ole voimia eikä aikaa urheilla, mutta rauhalliselle ulkoilulle löytyy aina sopivia koloja. Terhi kokee Levin täydelliseksi vastapainoksi kaupungin sykkeelle.

Pitkien työpäivien jälkeen Terhillä ei ole voimia eikä aikaa urheilla, mutta rauhalliselle ulkoilulle löytyy aina sopivia koloja. Terhi kokee Levin täydelliseksi vastapainoksi kaupungin sykkeelle.

Tuhannen kilometrin työmatka

Renko Satu
14.6.2024

Terhi Leppälä pyörittää kauneudenhoitoalan yritystään Turussa ja Levillä. Joka kerta, kun edessä on paluu etelään, Terhi kokee suurta haikeutta – Levi on ottanut pysyvän paikan sydämestä.

Ter­hi Lep­pä­lä loik­kaa ki­vel­tä toi­sel­le ja py­säh­tyy kat­so­maan mai­se­maa – al­haal­la kim­mel­te­le­vää Im­mel­jär­veä ja vas­ta­pää­tä ko­ho­a­vaa Kät­kä­tun­tu­ria. Olem­me Le­vin hui­pul­la, ja tou­ko­kuu on kään­ty­mäs­sä ke­sä­kuuk­si. Sir­kan kylä vas­ta he­räi­lee ke­sä­se­son­kiin.

– Tie­dät­kö, tääl­tä Le­vil­tä on ai­na to­del­la hai­kea läh­teä ta­kai­sin Tur­kuun. Sa­maa hai­keut­ta en koe, kun läh­den Tu­rus­ta Le­vil­le, Ter­hi sa­noo.

– Läh­te­mi­nen on tie­ten­kin ai­na kum­mas­ta ta­han­sa pääs­tä vai­ke­aa, ai­na jää jo­tain kes­ken. Mo­lem­mis­sa pai­kois­sa kui­ten­kin viih­dyn. Le­vil­lä mi­nut val­taa suu­ri rau­han tun­ne, kun taas Tu­rus­sa nau­tin kau­pun­gin syk­kees­tä. Eh­kä mi­nun per­soo­na­kin ja­kaan­tuu sa­mal­la ta­val­la rau­haan ja syk­kee­seen, hän jat­kaa.

Ter­hi elää ja työs­ken­te­lee yrit­tä­jä­nä mo­lem­mis­sa päis­sä Suo­mea, Tu­rus­sa ja Le­vil­lä, mut­ta toi­sin kuin moni muu Lap­piin hu­rah­ta­nut, Ter­hi ei ole käy­nyt poh­joi­ses­sa lap­ses­ta saak­ka.

– Mat­kus­tin yk­si­tois­ta vuot­ta sit­ten erään nais­po­ru­kan mat­kas­sa Le­vil­le. Se oli en­sim­mäi­nen lo­ma­ni La­pis­sa. Sil­lä reis­sul­la tu­tus­tuin ny­kyi­siin ys­tä­vii­ni Päi­viin ja Min­naan, ja hei­dän kans­saan olen jat­ka­nut Le­vin reis­su­ja läpi vuo­sien.

Yh­del­lä näis­tä reis­suis­ta Ter­hi sai ki­pi­nän laa­jen­taa kau­neu­den­hoi­to­a­lan yri­tyk­sen­sä toi­min­nan Le­vil­le.

– Olin Tui­kun ves­sas­sa, ja kun mi­nul­la on ai­na ta­pa­na pu­hua ko­vaan ää­neen, sil­loin­kin tai­sin pu­hua ai­ka kuu­lu­vas­ti, et­tä täy­tyy va­ra­ta ai­ka rip­si­huol­toon tääl­lä Le­vil­lä, kun en en­nen lo­maa eh­ti­nyt. Joku nai­nen sii­nä sit­ten ru­pe­si nau­ra­maan, et­tä tääl­lä vai? Et­tä ei tääl­lä mi­tään ai­ko­ja ole. Se jäi ta­ka­rai­voon. Mie­tin, et­tä okei, tän­ne voi­sin lait­taa hoi­to­lan.

Tekevälle on aina töitä

Gon­do­li­his­sin suun­nas­ta ei näy Le­vin ydin­tä, mut­ta siel­lä se on Kes­kus­ku­jal­la, Man­da­ri­ne, Ter­hin kau­neus­hoi­to­la.

– Kun tuli ko­ro­na, ajat­te­lin, et­tä nyt voi­si ol­la hy­vin lii­ke­ti­lo­ja va­pai­na ja mi­nun ti­lai­suu­te­ni. Sil­loin ku­vit­te­lin, et­tä ko­ro­na kes­täi­si eh­kä vuo­den. Se kes­ti kak­si, Ter­hi huo­kaa.

Ter­hi ot­ti ko­ro­na-ai­kaan ison ris­kin, jota hän ei ole vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta ka­tu­nut.

– Olin­han minä sil­loin ai­ka tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa ja mie­tin, et­tä mitä sitä tuli taas suun­ni­tel­tua. Mut­ta ei elä­mäs­tä voi tie­tää, tu­lee vas­taan mitä tu­lee. Tais­te­lim­me eteen­päin ja edel­leen olem­me tääl­lä.

Sit­keyt­tä Ter­his­tä ei puu­tu, ja sen hän nä­kee yh­te­nä eli­neh­to­na yrit­tä­jyy­del­le.

– Olen ai­na ol­lut kova te­ke­mään töi­tä. Pe­rus­tin en­sim­mäi­sen Man­da­ri­nen toi­mi­pis­teen Tur­kuun kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten. Sitä en­nen olin 20 vuot­ta sii­vou­sa­lan yrit­tä­jä. En­nen yrit­tä­jyyt­tä olin töis­sä toi­sil­la ja myös esi­mie­sa­se­mas­sa, kun­nes ryh­dyin miet­ti­mään, et­tä mik­si en voi­si työl­lis­tää it­se it­se­ä­ni.

Jos Terhiltä kysyy, mitä hän tekee työkseen, hän vastaa aina olevansa yrittäjä. "Tekevälle ihmiselle löytyy aina töitä ja asiakkaita."

Jos Terhiltä kysyy, mitä hän tekee työkseen, hän vastaa aina olevansa yrittäjä. "Tekevälle ihmiselle löytyy aina töitä ja asiakkaita."

Ter­hin sii­vou­sa­lan yri­tys pyö­ri lois­ta­vas­ti.

– Te­ke­väl­le löy­tyy ai­na töi­tä ja asi­ak­kai­ta. Jous­ta­va pi­tää tie­ten­kin ol­la, hän muis­tut­taa.

Ter­hil­lä on yhä sii­vous­puo­len asi­ak­kai­ta­kin, mut­ta kau­neu­den­hoi­to­a­la on se yk­kös­jut­tu.

– Kau­neu­den­hoi­to al­koi kiin­nos­taa en­sin har­ras­tuk­se­na, kun­nes tein sii­tä vä­hi­tel­len it­sel­le­ni uu­den työn.

Nyt Ter­hi työl­lis­tää myös mui­ta alan osaa­jia. Le­vin tii­min yti­men muo­dos­taa kol­me työn­te­ki­jää. Tu­run työn­te­ki­jät käy­vät li­sä­a­pu­na Le­vil­lä, kun Tun­tu­ri-La­pis­sa on mat­kai­lu­se­son­ki kii­vaim­mil­laan.

– Tal­vi on Le­vil­lä se­son­kia, kesä Tu­rus­sa, mut­ta mo­lem­mis­sa pal­ve­lem­me ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti, Ter­hi sum­maa.

Pal­ve­lu­va­li­koi­ma on ete­län ja poh­joi­sen hoi­to­lois­sa pää­o­sin sama, mut­ta asi­ak­kaat eri­lai­sia.

– Tääl­lä pai­kal­li­set ovat on­nel­li­sia sii­tä, kun on pal­ve­lui­ta, joi­den saa­ta­vuut­ta pi­de­tään ete­läs­sä it­ses­tään sel­vi­nä. Le­vil­lä tun­tee it­sen­sä oi­kein eri­tyi­sek­si, koen, et­tä mi­nua on to­del­la odo­tet­tu. Lo­ma­lai­set puo­les­taan ovat ai­na hy­väl­lä tuu­lel­la, ja sii­tä tu­lee it­sel­le­kin ren­nom­pi fii­lis ol­la töis­sä, Ter­hi kiit­te­lee.

Pyyhkeitä Finnairille ja VR:lle

Kun Ter­hi on Le­vil­lä, hän asuu vuok­ral­la pa­ri­ta­lon puo­lik­kaas­sa. Tu­rus­sa hä­nel­lä on koti, avo­puo­li­so, kak­si ai­kuis­ta ty­tär­tä ja kak­si tyt­tä­ren ty­tär­tä.

– He ovat ai­na kan­nus­ta­neet mi­nua ja ovat yl­pei­tä mi­nus­ta. Et­tä siel­lä se äi­ti käy La­pis­sa te­ke­mäs­sä töi­tä, Ter­hi hy­myi­lee.

Ter­hi mat­kus­taa Le­vil­le ym­pä­ri vuo­den kuu­kau­den vä­lein.

– Toi­si­naan väli saat­taa ve­näh­tää vä­hän pi­dem­mäk­si. Mut­ta noin 70 pro­sent­tia mi­nun asi­ak­kais­ta­ni on pai­kal­li­sia, ja he tar­vit­se­vat sään­nöl­li­siä rip­si- ja kyn­si­huol­to­ja.

Tu­han­nen ki­lo­met­rin työ­mat­ka ei ole hel­poim­mas­ta pääs­tä. Mat­kus­ta­mi­nen on pait­si ras­kas­ta, se on myös kal­lis­ta.

– Olen aja­nut Tu­rus­ta Le­vil­le muu­ta­man ker­ran au­tol­la, mut­ta se on ai­van lii­an ras­kas­ta. Kun tu­len Le­vil­le, teen kah­den­tois­ta tun­nin työ­päi­viä. Sii­hen pi­tää riit­tää ener­gi­aa. Sik­si len­nän yleen­sä nämä reis­sut. Mut­ta ovat­han len­not to­del­la kal­lii­ta, ja ju­nat vie­lä kal­liim­pia. Jo­kai­sel­la reis­sul­la saa teh­dä to­del­la pal­jon töi­tä, et­tä tän­ne kan­nat­taa tul­la.

Ter­hi moit­tii Fin­nai­rin hin­noit­te­lua, ja löy­tyy ki­pa­kal­ta nai­sel­ta myös mie­li­pi­de VR:stä.

– Jos ha­lu­taan, et­tä ym­pä­ris­töä sääs­te­tään, val­ti­on pi­täi­si puut­tua ju­na­lip­pu­jen hin­toi­hin. Ny­ky­ään saat pu­lit­taa vii­den hen­gen ete­län mat­kan ver­ran yh­des­tä van­has­ta ju­na­vau­nun hy­tis­tä, jois­ta yh­tä­kään ei min­kään ter­veys­tar­kas­ta­jan pi­täi­si edes pääs­tää lii­ken­tee­seen. Ka­lus­ton ta­son pi­täi­si vas­ta­ta hin­ta­ta­soa.

Siellä se siintää, Ravintola Tuikku, jonka vessassa Terhi sai  idean laajentaa yrityksensä toiminnan Leville. ”Koskaan ei tiedä, mitä elämässä tulee vastaan”, Terhi sanoo.

Siellä se siintää, Ravintola Tuikku, jonka vessassa Terhi sai idean laajentaa yrityksensä toiminnan Leville. ”Koskaan ei tiedä, mitä elämässä tulee vastaan”, Terhi sanoo.

Täl­lä ker­taa Ter­hi saa­pui Le­vil­le tors­tai­na il­lal­la ja mat­kus­taa ta­kai­sin Tur­kuun haas­tat­te­lua seu­raa­va­na päi­vä­nä, sun­nun­tai­na. Ta­paa­mi­seen Le­vin hui­pul­le Ter­hi kii­ruh­ti työ­päi­vän­sä päät­teek­si il­ta­kah­dek­sal­ta.

– Kun ky­se­lin per­so­nal trai­ne­ril­ta­ni, mi­ten tree­nai­sin tääl­lä, hän sa­noi, et­tä kuu­le Ter­hi, et tee mi­tään. Ul­koi­le jos ha­lu­at, mut­ta ei tar­vit­se muu­ta. Tu­rus­sa eh­tii sit­ten tree­naa­maan. Työ­mat­kat mö­kil­tä Man­da­ri­nel­le kul­jen kyl­lä ai­na pyö­räl­lä tai kä­vel­len. Jos olen Le­vil­lä pi­dem­pään, hiih­dän ja pa­ti­koin, mut­ta vain sel­lai­sia so­pi­via lenk­ke­jä.

Levi on opettanut

Teem­me pie­nen kä­ve­lyn Le­vin hui­pul­la ja las­keu­dum­me sen jäl­keen koh­ti Tuik­kua – paik­kaa, jos­sa aja­tus Man­da­ri­nen Le­vin toi­mi­pis­tees­tä syn­tyi.

– Joku päi­vä mi­nul­la voi­si ol­la Le­vil­lä ihan oma asun­to, Ter­hi haa­vei­lee.

– Ja voi­sin hy­vin laa­jen­taa Le­vil­lä sii­vous­hom­miin­kin. Tie­dän, et­tä olen niis­sä hyvä, var­mas­ti pär­jäi­sin. Jos ha­lu­ai­sin aset­tua py­sy­väm­min tän­ne, mi­nul­la oli­si var­mas­ti töi­tä.

Ter­hin ys­tä­vä on ai­na sil­loin täl­löin muis­tu­tel­lut eh­ti­väis­tä nais­ta, et­tä varo mitä sa­not ää­neen, se voi to­teu­tua.

– Ja nyt taas tuli sa­not­tua vaik­ka mitä, Ter­hi nau­raa.

– Mut­ta niin se vain on, et­tä viih­dyn tääl­lä. Le­vil­tä minä olen tuo­nut Tu­run ko­tii­ni rau­han. Levi on ol­lut mi­nul­le myös kas­vun paik­ka. Oli eh­kä tar­koi­tus­kin, et­tä tu­lin tän­ne ja opin ot­ta­maan rau­hal­li­sem­min asi­oi­ta.