Ounasjokijotos herätetään henkiin usean vuoden tauon jälkeen. Kuva: Miika Sirkiä

Ounasjokijotos herätetään henkiin usean vuoden tauon jälkeen. Kuva: Miika Sirkiä

Tule mukaan melomaan Ounasjoelle heinäkuussa – talkoilijoita ja osallistujia haetaan nyt!

Nina Willman
23.3.2023

Ou­nas­jo­ki­jo­tos on kak­si­päi­väi­nen me­lon­ta­ta­pah­tu­ma Ou­nas­jo­el­la. Ta­pah­tu­ma ha­lut­tiin el­vyt­tää use­an vuo­den tau­on jäl­keen, ja Ou­nas­jo­ki­lain juh­la­vuo­si näh­tiin hie­no­na ajan­koh­ta­na tuo­da me­lon­nan ys­tä­viä jäl­leen jo­el­le.

Ta­pah­tu­ma al­kaa lau­an­tai­na 8. hei­nä­kuu­ta, jol­loin me­lo­taan Raat­ta­ma­kos­ken al­ta Te­pas­toon. Te­pas­tos­sa juh­lis­te­taan 40-vuo­ti­as­ta la­kia Ou­nas­jo­en eri­tyis­suo­je­lus­ta. Il­ta­juh­las­sa kuul­laan pu­hei­ta ja muis­te­lui­ta ai­ka­lai­sil­ta, jot­ka oli­vat mu­ka­na mah­dol­lis­ta­mas­sa Ou­nas­jo­ki­lain syn­nyn. Sun­nun­tai­na 9. hei­nä­kuu­ta me­lo­taan Te­pas­tos­ta Kön­kään ve­neen­las­ku­pai­kal­le.

”Ta­pah­tu­ma so­pii kai­kil­le pe­rus­kun­toi­sil­le ih­mi­sil­le. Ko­ke­mus­ta me­lo­mi­ses­ta ei juu­ri­kaan tar­vit­se ol­la”, Tun­tu­ri­ker­ho Njal­lan pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Kuop­pa­la ker­too.

Ta­pah­tu­man alus­sa an­ne­taan opas­tus­ta la­jiin, ja tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan läpi ta­pah­tu­man. Reit­ti on etu­kä­teen tes­tat­tu. Ai­kaa me­lo­mi­seen on ar­vi­oi­tu ku­lu­van lau­an­tai­na noin kuu­si tun­tia ja sun­nun­tai­na nel­jäs­tä vii­teen tun­tia.

”Ta­pah­tu­mal­la on mer­ki­tys­tä jo­ki­var­ren ky­lil­le, ku­ten Te­pas­tol­le, mut­ta myös laa­jem­min koko Kit­ti­län alu­eel­le”, Kuop­pa­la ar­ve­lee.

Jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä ta­pah­tu­mas­ta tu­lee iso. Il­moit­tau­tu­mi­nen on jo au­ki, ja myös tal­koo­lai­sia et­si­tään.

”Kan­nat­taa ol­la roh­ke­as­ti yh­tey­des­sä, jos jär­jes­te­ly­or­ga­ni­saa­ti­os­sa mu­ka­na ole­mi­nen kiin­nos­taa. En­nen ta­pah­tu­maa on pal­jon työ­tä, jota voi teh­dä tie­to­ko­neel­la ja pu­he­li­mel­la, ja it­se ta­pah­tu­man ai­kaan on tie­ten­kin hom­maa joen var­res­sa.”

Ta­pah­tu­man il­ta­mis­ta sekä ma­joi­tus-, ruo­ka- ja sau­na­pal­ve­luis­ta vas­taa Wild Stay Ou­nas­ran­nan­ma­jat. Me­lon­ta­o­suu­den jär­jes­tää Tun­tu­ri­ker­ho Njal­la, joka toi­mii Suo­men La­dun al­la Kit­ti­läs­sä.

Li­sä­tie­to­ja: tun­tu­ri­la­tu.fi/ker­hot/njal­la ja pu­he­lin­nu­me­ros­ta 040 523 2099. Ta­pah­tu­maan voi il­moit­tau­tua osal­lis­tu­jak­si 18. ke­sä­kuu­ta men­nes­sä säh­kö­pos­til­la, njal­la­ry@gmail.com.