Viime vuonna Aurorassa käytiin keskusteluja sivistyksestä. Tuolloin tapahtuma järjestettiin Levillä. Kuva: Elias Koli

Viime vuonna Aurorassa käytiin keskusteluja sivistyksestä. Tuolloin tapahtuma järjestettiin Levillä. Kuva: Elias Koli

Aurora-tapahtuma heittää hyvästit Leville ja suuntaa Rovaniemelle

Renko Satu
20.2.2024

Vuonna 2023 Aurorassa keskusteltin sivistyksen merkityksestä. Tänä vuonna teemana on turvallisuus.

Tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­ma Au­ro­ra on vii­me vuo­si­na ke­rän­nyt asi­an­tun­ti­joi­ta ja vi­si­o­nää­re­jä mo­ni­puo­lis­ten yh­teis­kun­nal­lis­ten ai­hei­den ää­rel­le. Ai­em­min Le­vi­tun­tu­rin hui­pul­la jär­jes­te­tys­sä ta­pah­tu­mas­sa on pu­hut­tu muun mu­as­sa tasa-ar­vos­ta, il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja si­vis­tyk­ses­tä. Tänä vuon­na ta­pah­tu­man tee­ma on tur­val­li­suus, ai­he, joka pu­hut­taa ja on ajan­koh­tai­sem­pi kuin ai­koi­hin.

– Olem­me ra­ken­ta­neet Au­ro­ra-ta­pah­tu­maa jo noin kol­men vuo­den ajan, ja nyt se al­kaa sel­väs­ti tul­la tu­tum­mak­si ylei­söl­le. Sa­mal­la kun kii­täm­me Vi­sit Le­viä hie­nos­ta kump­pa­nuu­des­ta Au­ro­ras­sa, odo­tam­me in­nol­la, mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Ro­va­nie­mi tar­jo­aa täl­le ta­pah­tu­mal­le, Ylen ta­pah­tu­man pro­jek­ti­tuot­ta­ja Pia Lou­hi­vuo­ri sa­noo.

Ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään Lap­pia-ta­los­sa yh­teis­työs­sä Vi­sit Ro­va­nie­men kans­sa. Yle vas­taa ta­pah­tu­man si­säl­lös­tä ja Vi­sit Ro­va­nie­mi ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­tä.

Tu­le­vai­suus­ta­pah­tu­ma Au­ro­ra on ylei­söl­le mak­su­ton ta­pah­tu­ma, ja se nä­kyy myös Ylen ka­na­vil­la