Uusi toimitila ei ole isompi kuin vanha, mutta käytännöllisempi – on enemmän suoraa seinäpinta-alaa. ”Tämä tila tuli vastaan aivan sattumalta. Hettulan Pertti se sanoi, että kysypä tuolta, siellä on tilaa jouten.” Aiemmin tilassa toimi kirpputori, joka oli harvakseltaan auki.

Uusi toimitila ei ole isompi kuin vanha, mutta käytännöllisempi – on enemmän suoraa seinäpinta-alaa. ”Tämä tila tuli vastaan aivan sattumalta. Hettulan Pertti se sanoi, että kysypä tuolta, siellä on tilaa jouten.” Aiemmin tilassa toimi kirpputori, joka oli harvakseltaan auki.

Tunturi-Lapin paino muutti Kolarista Kittilään

Renko Satu
14.6.2024

Esitteistä ja etiketeistä canvas-tauluihin ja ikkunakalvoihin – Jani Modig palvelee sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaita.

– Hei, ter­ve­tu­loa! Jani Mo­dig toi­vot­taa iloi­ses­ti.

Va­loi­sa, val­ko­sei­näi­nen tila Le­vin Rau­dan pää­dys­sä, Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä, on täyt­ty­nyt ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na Tun­tu­ri-La­pin Pai­non ko­neis­ta ja pa­pe­reis­ta.

– Vä­hän tuo muut­to se­koit­ti ai­ka­tau­lu­ja, mut­ta nyt on kaik­ki jo hy­vin pai­koil­laan.

Jani joh­dat­taa mi­nut esit­te­ly­kier­rok­sel­le.

– Täs­sä on en­sim­mäi­se­nä tar­ra­leik­ku­ri, ja tuos­sa on pai­tap­räs­si, jol­la pai­ne­taan teks­tii­li­tuot­tei­ta.

Pai­tap­räs­sin ta­ka­na ko­ho­aa pino Fruit of the Loo­min lo­goil­la va­rus­tet­tu­ja laa­ti­koi­ta.

– Mi­nun kaut­ta­ni saa teks­tii­le­jä, mut­ta voi myös tuo­da omat tuot­teet pai­na­tet­ta­vik­si. Pai­na­tuk­ses­sa yk­si vaa­te on mi­ni­mi, kun ei oi­kein puo­li­kas­ta vaa­tet­ta kan­na­ta pai­nat­taa, Jani veis­te­lee.

Se on­kin pie­nen pai­non vah­vuuk­sia – ei tar­vit­se ti­la­ta tu­hat­ta kap­pa­let­ta, vaan erät ovat täy­sin so­vi­tet­ta­vis­sa asi­ak­kaan tar­pei­siin.

Jat­kam­me kier­ros­ta.

– Pui­kah­de­taan täs­tä tän­ne ka­pe­aan käy­tä­vään, mis­sä on di­gi­pai­no. Pai­no­ko­neek­si tämä on mi­nun mie­les­tä­ni ai­ka pie­ni, mut­ta on­han tämä kont­to­ri­ko­net­ta ai­ka pal­jon isom­pi.

Lai­te tuut­taa ulos kort­te­ja, esit­tei­tä, eti­ket­ti­tar­ro­ja ja kai­ken­lai­sia mui­ta pa­pe­ri­tuot­tei­ta. Vas­ta­päi­sen sei­nän pa­pe­ri­hyl­lyt pul­lis­te­le­vat laa­ti­koi­ta.

– Pa­pe­ri­laa­tu­ja on pe­ri­aat­tees­sa nel­jää eri­lais­ta, mut­ta niis­tä on sit­ten usei­ta eri pak­suuk­sia ja pin­to­ja: mat­taa, kiil­tä­vää ja syn­teet­tis­tä.

Pai­no­ko­neen kans­sa sa­mas­sa ri­vis­sä ovat vii­meis­te­ly­lait­teet.

– Sel­kä­ko­neel­la saa­daan ai­kai­sek­si kir­ja­mai­sem­pi vih­ko­tuo­te, nuut­ta­ri te­kee pai­nau­man pa­pe­riin, jot­ta se voi­daan tait­taa il­man, et­tä pa­pe­ri mur­tuu, ja per­fo­roin­ti­ko­neel­la teh­dään re­päi­sy­lin­ja ar­poi­hin ja pää­sy­lip­pui­hin. Viik­ka­ri ni­men­sä mu­kaan viik­kaa eli tait­taa esit­tei­tä.

Lait­tei­ta on siis jos jon­kin­lai­seen läh­töön, suu­rim­pa­na ja ras­kaim­pa­na va­lo­pöy­tä, jol­la juu­ri tä­nään le­pää­vät Muo­ni­on kun­nan juh­la­vuo­den ban­de­rol­lit. Va­lo­pöy­dän vie­res­sä si­jait­see suur­ku­va­tu­los­tin, jol­la syn­ty­vät ban­de­rol­lit ja isot ju­lis­teet. Mikä on isoin tuo­te, mikä näil­lä lait­teil­la on teh­ty?

– Se tai­taa ol­la tie­tau­lu, joka oli nel­jä met­riä kor­kea ja kuu­si met­riä le­veä. Mut­ta se teh­tiin tie­ten­kin use­am­mas­ta osas­ta. Isoin yh­te­näi­nen on ol­lut 1,5 met­riä kor­kea ja kym­me­ni­sen met­riä pit­kä ban­de­rol­li, Jani muis­te­lee.

Levin kasvu vetää

Ja­nin asi­ak­kaat ovat pää­a­si­as­sa yri­tyk­siä, mut­ta yhä enem­män myös ku­lut­ta­ja-asi­ak­kaat löy­tä­vät Tun­tu­ri-La­pin Pai­non pal­ve­lui­den pa­riin.

– Ei to­si­aan tar­vit­se ol­la y-tun­nus­ta, et­tä tääl­lä voi asi­oi­da, Jani nau­raa.

Ku­lut­ta­jat ti­laa­vat Ja­nil­ta muun mu­as­sa can­vas-tau­lu­ja ja kort­te­ja omis­ta va­lo­ku­vis­taan. Nou­se­va tren­di on ik­ku­na­pin­toi­hin asen­net­ta­vat kal­vot.

– Aloi­tin vuo­si sit­ten te­ke­mään kal­vo­tuk­sia, ja kyl­lä nii­tä koko ajan ky­sy­tään enem­män – sekä pei­laa­via kal­vo­ja et­tä UV-kal­vo­ja. Uu­sis­sa mö­keis­sä ja asun­nois­sa on ai­na vain isom­mat ik­ku­nat ja sa­mal­la il­mas­ton­muu­tok­sen myö­tä ke­sät ovat La­pis­sa­kin ai­na vain läm­pi­mäm­piä. Moni huo­maa, et­tei il­ma­läm­pö­pump­pu enää yk­sin rii­tä tai sit­ten ei ha­lu­ta il­ma­läm­pö­pump­pua, vaan et­si­tään vaih­to­eh­tois­ta rat­kai­sua.

Jani lu­paa, et­tä ison­kin ik­ku­na­pin­nan kal­voit­ta­mi­nen on­nis­tuu, ei­kä mö­kin tar­vit­se ol­la Kit­ti­läs­sä tai edes naa­pu­ri­kun­nas­sa. Ku­ten yri­tyk­sen nimi ker­too, töi­tä teh­dään koko Tun­tu­ri-La­pin alu­eel­la.

– Asi­ak­kai­ta mi­nul­la on ai­na Pel­los­ta Kil­pis­jär­vel­le saak­ka. Tu­le­val­la vii­kol­la maa­nan­tai on tu­los­tus­päi­vä, tiis­tai­na teip­paan ison mää­rän ik­ku­noi­ta Äkäs­lom­po­los­sa, kes­ki­viik­ko­na on tie­kylt­tien lait­toa Muo­ni­os­sa ja yk­si au­ton teip­paus Ko­la­ris­sa ja tors­tai­na teip­paan gon­do­lia Yl­läk­sel­lä.

Jos siis on asi­aa Ja­nil­le, kan­nat­taa soit­taa en­nen kuin käy ny­ki­mäs­sä toi­mis­ton kah­vaa.

– Jos tääl­lä on va­lot pääl­lä, ter­ve­tu­loa, mut­ta lii­kun ai­ka pal­jon ja isol­la alu­eel­la.

Ja juu­ri sa­mal­la het­kel­lä ovi au­ke­aa. Kit­ti­lä­läi­nen Pet­ri Junt­ti­la pyö­räh­tää jut­te­le­maan lo­gon teip­pauk­ses­ta maan­siir­to­liik­keen uu­sien ko­nei­den kyl­keen.

– Mi­nun yri­tyk­se­ni valt­ti on pai­kal­li­suus, Jani sa­noo, kun Pet­ri läh­tee.

– Olen teh­nyt jo pit­kään töi­tä kit­ti­lä­läis­ten yrit­tä­jien kans­sa. Tääl­lä on hyvä yh­tei­sö ja yh­teis­hen­ki, ja se toi mi­nut­kin tän­ne. Le­vin kas­vu ve­tää ja kun toi­mis­to­ni on tääl­lä, olen lä­hem­pä­nä po­ten­ti­aa­lis­ta asi­a­kas­kun­taa.