Nammalakurussa retkeilijä voi käyttää joko autiotupaa tai varata petipaikan varaustuvasta.

Nammalakurussa retkeilijä voi käyttää joko autiotupaa tai varata petipaikan varaustuvasta.

Tupamajoitus kesäretkelle? Nyt myös pohjoisimman Lapin tuvat löytyvät Eräluvat.fi-verkkokaupasta

Renko Satu
12.6.2024

Ke­sä­kuun alus­ta ret­kei­li­jät ovat voi­neet teh­dä it­se lop­pu­vuo­den tu­pa­va­rauk­set Erä­lu­vat-verk­ko­kau­pas­sa poh­joi­sim­man Suo­men luon­to­koh­tei­siin, ku­ten Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­tos­sa si­jait­se­viin tu­piin. Mo­nes­sa muus­sa Met­sä­hal­li­tuk­sen koh­tees­sa vuok­ra- ja va­raus­tu­vat ovat ol­leet va­rat­ta­vis­sa verk­ko­kau­pan kaut­ta jo pi­dem­män ai­kaa.

Va­pai­ta tu­pia löy­tyy vie­lä hy­vin täl­le kau­del­le, eri­tyi­ses­ti elo­kuus­sa.

– Elo­kuu on mo­nes­ta syys­tä hy­vää ai­ka läh­teä va­el­ta­maan ja ret­kei­le­mään Lap­piin: sääs­kiä on hei­nä­kuu­ta vä­hem­män ja pi­me­ne­vis­sä il­lois­sa ja kuu­lais­sa aa­muis­sa on oma vie­hä­tyk­sen­sä, Poh­jois-Suo­men asi­a­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa­va pal­ve­luo­mis­ta­ja Kat­ja Heik­ki­nen ker­too.

Tu­van avai­met si­jait­se­vat jat­kos­sa avain­laa­ti­kos­sa, jol­lai­nen löy­tyy kun­kin tu­van ul­ko­sei­näs­tä. Var­mis­ta siis, et­tä olet saa­nut avain­laa­ti­kon koo­din en­nen mat­kaan läh­töä. 

Vuok­ra- ja va­raus­tu­pien myyn­ti vuo­del­le 2025 au­ke­aa mar­ras­kuus­sa. Täl­lä het­kel­lä verk­ko­kau­pas­sa voi siis va­ra­ta tu­pia ai­no­as­taan täl­le vuo­del­le.