Uusi harrastebussi Kittilän ja Sirkan välille

Renko Satu
14.3.2023

Harrastebussin kyytiin voi hypätä maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin. Pilottijakso alkaa 20. maaliskuuta ja jatkuu 15. huhtikuuta saakka.

Alp­pi­kou­lun eli Levi Snow Sport Aca­de­myn käyt­tä­mä op­pi­las­kul­je­tus Kit­ti­läs­tä Sirk­kaan ava­taan yh­teis­käyt­töön. Lin­jas­ta on hyö­tyä esi­mer­kik­sik­si nuo­ril­le, jot­ka ha­lu­a­vat käy­dä har­ras­ta­mas­sa Kit­ti­läs­tä Sir­kas­sa, ja kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat vaik­ka­pa ret­kel­le, os­tok­sil­le tai muu­ten Sir­kan ja Le­vin mat­kai­lu­kes­kuk­sen pal­ve­lui­den ää­rel­le. Lin­jaa voi hyö­dyn­tää ai­ka­tau­lun mu­kaan edes­ta­kai­sin Kit­ti­lä–Sirk­ka–Kit­ti­lä, tai vain yh­teen suun­taan. Tar­jol­la on myös kau­si­kort­ti koko pi­lo­toin­nin ajal­le.

Idea har­ras­tus­bus­sis­ta on ky­te­nyt jo vuo­sia, kun eri asi­ayh­teyk­sis­sä on tun­nis­tet­tu lo­gis­ti­nen haas­te: Kit­ti­läs­sä useim­mat per­heet jou­tu­vat kul­jet­ta­maan lap­sen­sa har­ras­tuk­siin, var­sin­kin jos har­ras­tus­pai­kat ovat kau­em­pa­na. Kit­ti­läs­tä pää­see Le­vil­le kau­ko­lin­joil­la usei­ta ker­to­ja päi­väs­sä, mut­ta nii­den ai­ka­tau­lut ei­vät vält­tä­mät­tä sovi per­hei­den tar­pei­siin. Se­son­ki­ai­koi­na lin­ja-au­tot ovat usein myös mel­ko täyn­nä.

”Kit­ti­läs­tä Le­vil­le on yl­lät­tä­vän pit­kä mat­ka vain vie­dä lap­si rin­tee­seen ja ha­kea siel­tä pois. Ai­ka on työs­sä­käy­vil­lä per­heel­li­sil­lä ih­mi­sil­lä ai­na kor­til­la”, ku­vai­lee Levi Snow Sport Aca­de­myn pää­val­men­ta­ja Juk­ka Mark­ka­nen tar­vet­ta har­ras­te­bus­si­lin­jal­le.

”Toki tar­ve on myös toi­seen suun­taan, Sir­kas­ta Kit­ti­lään, ja mui­den ky­lien osal­ta, mut­ta täs­sä vai­hees­sa jo toi­min­nas­sa ole­va Kit­ti­lä–Sirk­ka-lin­ja ava­taan ko­kei­lu­käyt­töön.”

Alp­pi­kou­lu on jär­jes­tä­nyt jo yli 20 vuot­ta Kit­ti­läs­sä asu­vil­le opis­ke­li­joil­leen kah­des­ta kol­meen ker­taa vii­kos­sa kul­je­tuk­set omiin har­joi­tuk­siin­sa Le­vin rin­teil­le.

”Kul­je­tuk­ses­sa oli­si ti­laa myös muil­le rin­tee­seen, kyl­py­lään tai muu­ten Le­vil­le ha­lu­a­vil­le. Nyt ha­lu­am­me­kin tar­jo­ta kul­je­tu­sa­pua pai­kal­li­sil­le per­heil­le ja nuo­ril­le suk­si­joil­le ja lau­tai­li­joil­le. Alp­pi­kou­lun yk­si kes­kei­sis­tä teh­tä­vis­tä on edis­tää rin­ne­lu­mi­la­jien har­ras­ta­mi­sen kult­tuu­ria Kit­ti­läs­sä ja tämä on yk­si hy­vin konk­reet­ti­nen tapa sii­hen”, Mark­ka­nen sa­noo.

Har­ras­te­bus­sin to­teu­tu­mis­ta on edis­tet­ty Ki­de­ve Elin­kei­no­pal­ve­lui­den to­teut­ta­mis­sa kes­tä­vän liik­ku­mi­sen hank­keis­sa. Hank­kei­den yh­te­nä pai­no­pis­tee­nä on ol­lut ke­hit­tää kes­tä­viä liik­ku­mis­muo­to­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat alu­een asuk­kai­den ar­kea. Har­ras­tus­bus­si on ma­ta­lan kyn­nyk­sen pal­ve­lu, jon­ka avul­la sekä sääs­te­tään ajo­ki­lo­met­re­jä et­tä vä­hen­ne­tään liik­ku­mi­sen hii­li­ja­lan­jäl­keä.

Lin­jal­le toi­vo­taan run­saas­ti käyt­töä, ja ko­ke­muk­sen poh­jal­ta voi­daan ar­vi­oi­da, oli­si­ko har­ras­te­bus­sin tyyp­pi­sel­le toi­min­nal­le tar­vet­ta jat­kos­sa­kin, ja mil­lai­sil­la lin­joil­la. Lin­jas­ta voi jät­tää pa­lau­tet­ta.

Bus­si­lin­jan ti­laa­ja­na on Kit­ti­län kun­ta osa­na Levi Snow Sport Aca­de­myn toi­min­taa, ja sen avaa­mis­ta har­ras­te­bus­sik­si ovat tu­ke­mas­sa Levi Ski Re­sort ja Ag­ni­co Eag­le Fin­lan­din Kit­ti­län kai­vos, lii­ken­nöit­si­jä­nä toi­mii Ti­laus­lii­ken­ne Ol­li Oy. Lii­ken­nöit­si­jä huo­leh­tii ka­lus­tos­taan so­pi­van­ko­koi­sen ajo­neu­von lin­jan käyt­tä­jä­mää­rän mu­kaan.

Kit­ti­län Har­ras­te­bus­si

Läh­tö­py­säk­kien osoit­teet

Kit­ti­län kou­lu­kes­kuk­sen py­säk­ki, Val­ta­tie 9, 99100 Kit­ti­lä

Zero Poin­tin py­säk­ki, His­si­tie 8, 99130 Sirk­ka

Mat­kan var­rel­la ole­vil­ta py­sä­keil­tä pää­see kyy­tiin ja niil­lä voi jää­dä pois, li­pun hin­nat ovat osal­le mat­kaa sa­mat kuin koko mat­kal­le.

Ai­ka­tau­lut

Har­ras­te­bus­si lii­ken­nöi ma, ke ja la ai­ka­vä­lil­lä 20.3.–15.4.

Maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin: klo 15.45, Kit­ti­lä-Sirk­ka, klo 19.00 Sirk­ka-Kit­ti­lä

Lau­an­tai­sin: klo 9.15 Kit­ti­lä-Sirk­ka, klo 16.00 Sirk­ka-Kit­ti­lä

Hin­nat

5 € ker­ta edes­ta­kai­sin

3 € suun­ta

20 € kau­si­kort­ti, hen­ki­lö­koh­tai­nen

Li­put os­te­taan bus­sis­ta, mak­su kä­tei­sel­lä tai kor­til­la.