Kuva: Lapland O Week/Otto Ponto

Kuva: Lapland O Week/Otto Ponto

Uusi suunnistustapahtuma Levin kesässä

Lipsanen Johanna
7.3.2024

Koko perheelle suunnattu Lapland O Week tuo 20.−25. heinäkuuta eripituisia ja -tasoisia ratoja tunturimaisemiin.

Hei­nä­kuus­sa Le­vil­lä pää­se­vät suun­nis­ta­maan kai­ken ta­soi­set suun­nis­ta­jat, kun Lap­land O Week saa­puu tun­tu­riin. Suun­nis­tus­päi­vi­nä lau­an­tai­na, sun­nun­tai­na, maa­nan­tai­na, kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na tar­jol­la on kym­me­nen ra­taa, jois­ta osal­lis­tu­jat pää­se­vät va­li­koi­maan it­sel­leen so­pi­vat. Ra­to­jen pi­tuus ja vaa­ti­vuus vaih­te­le­vat.

− Joka päi­vä on tar­jol­la yh­teen­sä 50 ras­tia. Ta­pah­tu­ma on avoin kai­kil­le suun­nis­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le, ja myös ko­ke­neil­le suun­nis­ta­jil­le löy­tyy haas­ta­via reit­te­jä, Lap­land O Wee­kin ta­pah­tu­ma­joh­ta­ja Ant­ti Vai­nio ker­too.

Ra­dat vie­vät niin kal­li­o­ku­rui­hin, avo­tun­tu­riin, jyrk­kään rin­tee­seen kuin help­po­kul­kui­seen kan­gas­maas­toon­kin.

Li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa on kil­pa­sar­ja ”Erä­maan val­ti­aat”, jo­hon Vai­ni­on mu­kaan osal­lis­tuu myös maa­jouk­ku­e­suun­nis­ta­jia.

Ta­pah­tu­maan voi il­moit­tau­tua joko koko vii­kon ajak­si tai erik­seen yk­sit­täi­sel­le päi­väl­le. Yh­del­le päi­väl­le voi il­moit­tau­tua myös vas­ta ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä ta­pah­tu­man in­fo­tel­tal­la.

Suo­ri­tus­pai­kat ovat lä­hel­lä ky­lä­kes­kus­taa, ei­kä niil­le pääs­täk­seen tar­vi­ta au­toa. Sekä suo­ri­tus­pai­kat et­tä ta­pah­tu­ma­kes­kuk­sen si­jain­ti il­moi­te­taan myö­hem­min.

Lap­land O Week jär­jes­te­tään sa­maan ai­kaan Levi Bike & Out­door Fes­tin kans­sa. Ta­pah­tu­maan odo­te­taan noin 1500:a osal­lis­tu­jaa. Nyt vii­det­tä ker­taa to­teu­tu­va Lap­land O Week on ai­em­min jär­jes­tet­ty kah­des­ti Yl­läk­sel­lä ja kah­des­ti Saa­ri­se­läl­lä.