Särestöniemi-museo sijaitsee Kittilässä Kaukosen kylässä.

Särestöniemi-museo sijaitsee Kittilässä Kaukosen kylässä.

Vieraile Kittilän taidegallerioissa

Renko Satu
23.3.2023

Nappaa tästä vinkit kulttuurikohteista.

Galleria Raekallio

Kol­mi­ker­rok­si­nen Gal­le­ria Ra­e­kal­lio on it­ses­sään näh­tä­vyys. Gal­le­ri­as­sa on vii­koit­tain vaih­tu­va näyt­te­ly. Ra­e­kal­lio maa­laa vesi- ja öl­jy­vä­rein ih­mi­siä, po­ro­ja ja luon­no­nil­mi­öi­tä. Gal­le­ri­as­sa on tar­jol­la kah­via ja taa­te­li­kak­kua. Avoin­na päi­vit­täin kel­lo 10–18. Osoi­te Muo­ni­on­tie 1746, Sirk­ka, pu­he­lin­nu­me­ro +358 40 484 0122, verk­ko­si­vut gal­le­ri­a­ra­e­kal­lio.com.

Galleria Veli-Koljonen

Atel­jee ja gal­le­ria Muo­ni­on Sär­ki­jär­vel­lä. Kol­jo­nen tun­ne­taan luon­non ku­vaa­ja­na. Hä­nen öl­jy­vä­ri­töis­sään La­pin luon­to voi näyt­täy­tyä rie­mul­li­ses­sa vä­ri­lois­tos­sa, ää­net­tö­mäs­sä us­va­vai­pas­sa tai neit­seel­li­sen val­koi­ses­sa ava­ruu­des­sa. Her­kim­mät voi­vat löy­tää maa­lauk­sis­ta lap­pi­lai­seen luon­tee­seen kiin­te­äs­ti liit­ty­vän mys­ti­sen kai­hon. Vie­rai­lut so­pi­muk­sen mu­kaan, +358 400 690 452. Verk­ko­si­vut: ve­li­kol­jo­nen.fi.

Galleria Sibakow-Mansikka

Briit­ta Si­ba­kow-Man­sik­ka maa­laa ak­va­rel­li-, ak­ryy­li- ja öl­jy­vä­rein suu­reh­ko­ja esit­tä­viä te­ok­sia. Hän ku­vaa maa­lauk­sis­saan La­pin ri­kas­ta luon­toa ja sen mo­ni­nai­sia yk­si­tyis­koh­tia , mm. tun­tu­ri­mai­se­mia, kas­ve­ja ja eläi­miä, mut­ta myös pe­rin­teis­tä la­pin kult­tuu­ri­mai­se­maa. Gal­le­ria si­jait­see Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä osoit­tees­sa Ol­li­la­no­jan­tie 15. Avoin­na tors­tai­sin kel­lo 10–17, muul­loin so­pi­muk­sen mu­kaan. Verk­ko­si­vut: si­ba­kow-man­sik­ka.fi.

Reidar Särestöniemen museo

Rei­dar Sä­res­tö­nie­mi (1925–1981) on eräs tun­ne­tuim­pia suo­ma­lai­sia tai­tei­li­joi­ta ja ai­kan­sa mer­kit­tä­vin lap­pi­lai­nen tai­tei­li­ja. Hän syn­tyi nuo­rim­pa­na lap­se­na Al­ma ja Mat­ti Kau­ko­sen, sit­tem­min Sä­res­tö­nie­men, seit­sen­lap­si­seen per­hee­seen Kit­ti­län Kau­ko­sen ky­lään. Mu­se­oa­lue koos­tuu atel­jee-, gal­le­ria- ja kah­vi­la­ra­ken­nuk­sis­ta. Van­ha Sä­res­tön tila liit­tyy mu­se­oa­lu­ee­seen. Uu­si pää­näyt­te­ly Ark­ti­nen aa­mu – Rei­da­rin ins­pi­raa­ti­on läh­teil­lä on esil­lä 30.11.2023 saak­ka. Li­säk­si muut­tu­via näyt­te­lyi­tä. Mu­seo on avoin­na ti–la kel­lo 12–18, sul­jet­tu juh­la­py­hi­nä. Li­pun­myyn­ti sul­je­taan kel­lo 17. Mu­se­o­kort­ti­koh­de. Ryh­mil­le on va­rat­ta­vis­sa opas­tet­tu­ja kier­rok­sia. Verk­ko­si­vut: sa­res­to­nie­mi­mu­seo.com.

Einari Junttila -taidemuseo

Kan­sain­vä­li­ses­ti tun­ne­tun tai­tei­li­ja Ei­na­ri Junt­ti­lan (1901–1975) koti, esil­lä on tai­tei­li­jan syn­ty­män 120-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly. Op­paa­na Ei­na­rin ty­tär Tert­tu Junt­ti­la. Mu­seo on avoin­na tors­tai­sin 13–17, muul­loin so­pi­muk­sen mu­kaan (+358 40 703 4657). Li­put 5 eu­roa. Mu­seo si­jait­see Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä osoit­tees­sa Sam­mon­tie 5.

Levi Summit, Sámiland

Sámi­land-näyt­te­ly ker­too Saa­men kan­san tu­han­sien vuo­sien his­to­ri­as­ta, kult­tuu­ris­ta ja my­to­lo­gi­as­ta. Si­sä­näyt­te­lys­sä opit mitä eroa on kolt­ta­saa­me­lai­sil­la ja tun­tu­ri­saa­me­lai­sil­la, mil­lai­sia ovat pe­rin­tei­set saa­me­lai­set elin­kei­not ja mui­nai­set ta­ru­hah­mot. Ul­ko­näyt­te­ly tu­tus­tut­taa si­nut saa­me­lai­siin ra­ken­nuk­siin ja po­ron­hoi­toon. Sámi­land kuu­luu UNES­CO Ob­ser­va­to­ri­on kult­tuu­ri­ky­lä­oh­jel­maan. Osoi­te Tun­tu­ri­tie 205, Levi. Avoin­na päi­vit­täin 10–20. Verk­ko­si­vut: sa­mi­land.fi