Tänä vuonna Ylläs–Levi-hiihdossa oli osallistujia oli yli tuhat.

Tänä vuonna Ylläs–Levi-hiihdossa oli osallistujia oli yli tuhat.

Ylläs–Levi-hiihdon voittaja Riitta-Liisa Roponen: Piti työstää koko ajan

Renko Satu
6.4.2024

Ylläs–Levi-hiihtoon starttasi 6. huhtikuuta hieman yli tuhat hiihtäjää. Ensimmäisenä maaliviivan ylitti Isac Holmström voittaen miesten 70 kilometrin sarjan. Naisten 70 kilometrin kisan ylivoimaiseen voittoon hiihti Riitta-Liisa Roponen.

En­nak­ko­suo­sik­ki­na nais­ten 70 ki­lo­met­rin ki­saan läh­te­nyt Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen ylit­ti maa­li­vii­van noin 30 mi­nuut­tia en­nen kil­pa­sis­ko­jaan. Riit­ta-Lii­sa Ro­po­sen voit­to­ai­ka oli 4:04:46. Tä­män päi­vän keli oli hi­das ja mat­kan tait­ta­mi­nen Tun­tu­ri-La­pin mai­se­mis­sa vei kau­em­min ai­kaa kuin edel­li­si­nä vuo­si­na. Tä­män vuo­den Yl­läs–Levi-hiih­to käy­tiin pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä.

– Piti työs­tää koko ajan, suk­si ei liu­ku­nut yh­tään. Jän­nit­ti en­nen ki­saa to­del­la pal­jon, et­tä mi­ten mi­nun pert­sa toi­mii. Nou­sut oli­vat mun pa­ras osuus. Niis­sä sain ve­det­tyä vä­hän eroa ja ala­mäis­sä mie­het sai sit­ten po­ru­kal­la kiin­ni. Tä­hän on hyvä päät­tää tal­ven ki­sa­kau­si, Ro­po­nen ker­toi maa­lis­sa.

Naisten 70 kilometrin kisan ylivoimaiseen voittoon hiihti Riitta-Liisa Roponen.

Naisten 70 kilometrin kisan ylivoimaiseen voittoon hiihti Riitta-Liisa Roponen.

Isac Holmström voitti miesten 70 kilometrin sarjan.

Isac Holmström voitti miesten 70 kilometrin sarjan.

Mies­ten 70 ki­lo­met­rin kil­pai­lus­sa voit­to rat­kais­tiin vas­ta maa­li­suo­ral­la. Ah­ve­nan­maa­lai­nen Isac Holmst­röm sai par­haim­man lin­jan ja vauh­din lop­pu­suo­ral­le. Hä­nen taak­seen jäi­vät vain sa­da­so­sien pää­hän toi­sek­si tul­lut Las­si Ju­ha­no­ja ja kol­man­nek­si hiih­tä­nyt Ol­li Tyr­väi­nen. Holmst­rö­min voit­to­ai­ka oli 3:38:56.

– Kisa oli sel­lais­ta ret­kei­lyä aluk­si. Aa­mul­la sa­toi lun­ta ei­kä ku­kaan ha­lun­nut ve­tä­mään. Hiih­del­tiin po­ru­kas­sa, mut­ta Ku­kas­tun­tu­ril­la otet­tiin ir­ti muis­ta Las­sin ja Ol­lin kans­sa. Tul­tiin vuo­ro­ve­doil­la Le­vil­le ja lop­pu­ki­ri tääl­lä, Holmst­röm ker­toi maa­lis­sa.

Äkäs­lom­po­los­ta star­tan­nees­sa 55 ki­lo­met­rin ki­sas­sa mies­ten voit­toon hiih­ti Juha Alm ajal­la 2:56:51 ja nais­ten sar­jan voit­toa juh­li Ai­no Aar­nio ajal­la 3:23:05.

– On ol­lut hie­no hiih­to­päi­vä, vaik­ka tä­nään ei ol­lut il­mai­sia ki­lo­met­re­jä. Kui­va pak­kas­lu­mi, ja tai­vaal­ta tuli aa­mul­la vie­lä jar­ru eli uu­si lumi pin­taan, se vei kai­kil­ta luis­toa pois. Olem­me saa­neet kii­tos­ta reit­tien hy­väs­tä kun­nos­ta vaik­ka­kin keli oli hi­das, Yl­läs–Levi-hiih­don kil­pai­lu­joh­ta­ja Mik­ko Kou­ta­nie­mi sum­maa ki­san jäl­keen.

En­si vuo­den Yl­läs–Levi-hiih­don kil­pai­lu­päi­vä­mää­rät var­mis­te­taan tou­ko­kuun ai­ka­na. Ta­voit­tee­na on kak­si­päi­väi­nen ta­pah­tu­ma, joka hiih­de­tään sekä va­paal­la et­tä pe­rin­tei­sel­lä.