Ylläs–Levi-hiihto – vielä ehtii mukaan!

Renko Satu
2.4.2024

Pystyykö Ylläs–Levi-välin hiihtämään ilman varsinaista hiihtokokemusta? Me testasimme, ja pystyihän sen, kunhan ei ota turhia paineita ajasta ja muistaa tankata sopivin välein. Ylläs–Levi-tapahtumassa kanssahiihtäjät ja kannustajat tuovat takuulla lisäpontta sivakoimiseen.

Jos luon­tees­sa on pien­tä yl­ly­tys­hul­lun vi­kaa, voi käy­dä näin: kun Kuuk­ke­lin so­me­toi­mit­ta­ja ky­syi Kuuk­ke­lin pää­toi­mit­ta­jal­ta, et­tä voi­sit­ko hiih­tää Yl­läk­sel­tä Le­vil­le, jot­ta saa­tai­siin so­me­mats­kua en­nen Yl­läs–Levi-ta­pah­tu­maa, pää­toi­mit­ta­ja vas­ta­si, et­tä no tot­ta­han toki.

Sel­ven­net­tä­köön, et­tä pää­toi­mit­ta­ja eli al­le­kir­joit­ta­nut, ei ole hiih­tä­nyt täl­lä tal­vi­kau­del­la kuin jou­lu­kuus­sa pari kym­me­nen ki­lo­met­rin lenk­kiä Ylä­kol­mo­sel­la, maa­lis­kuun puo­li­vä­lis­sä yh­den pik­ku­his­sut­te­lun 8-vuo­ti­aan lap­sen kans­sa ja viik­ko en­nen tes­ti­reis­su­am­me vii­den­tois­ta ki­lo­met­rin len­kin Ku­kak­sen yli. En ole kos­kaan hiih­tä­nyt edes vuo­des­sa 55:tä ki­lo­met­riä. Yl­läs–Levi-ta­pah­tu­man ki­sa­mat­kat ovat 55 ja 70 ki­lo­met­riä.

Päätoimittaja Satu Renko testasi, pystyykö Ylläkseltä hiihtämään Leville ilman hiihtokokemusta. Tässä ollaan jo Aakenuspirtin kohdalla – ja hymy piti pintansa Leville saakka.

Päätoimittaja Satu Renko testasi, pystyykö Ylläkseltä hiihtämään Leville ilman hiihtokokemusta. Tässä ollaan jo Aakenuspirtin kohdalla – ja hymy piti pintansa Leville saakka.

Hiih­to­ki­lo­met­rien puu­te ei kui­ten­kaan huo­les­tut­ta­nut. Lii­kun sään­nöl­li­ses­ti ja mo­ni­puo­li­ses­ti lä­hes päi­vit­täin, ja olen on­nis­tu­nut pi­tä­mään ur­hei­lu­ryt­mis­tä­ni ai­ka hy­vin kiin­ni jopa kii­rei­sim­män ke­vät­se­son­gin ai­kaan.

Puut­teet hiih­to­tek­nii­kas­sa sen si­jaan mie­ti­tyt­ti­vät. Kun­nol­li­nen tek­niik­ka sääs­tää krop­paa ja tuo li­sää vauh­tia. Olin­kin suun­ni­tel­lut ot­ta­va­ni muu­ta­man tek­niik­ka­tun­nin en­nen reis­sua. Se suun­ni­tel­ma jäi kui­ten­kin suun­ni­tel­mak­si, kun hiih­to­reis­su ai­kais­tui sää­en­nus­tei­den vuok­si nel­jäl­lä päi­väl­lä. Ha­lu­sim­me hiih­dol­le au­rin­koa, ja sitä lu­vat­tiin per­jan­tail­le 29. maa­lis­kuu­ta, kun taas ka­len­te­riin na­ku­te­tul­le hiih­to­päi­väl­le po­vat­tiin lu­mi­sa­det­ta.

Hiih­to­seu­rak­si lu­pau­tui puo­li­so­ni ja mi­nua huo­mat­ta­vas­ti enem­män hiih­tä­nyt Kim­mo Kau­la­nen. Kim­mo epäi­li, et­tä lu­mi­sa­teis­ten päi­vien jäl­keen la­dut saat­tai­si­vat ol­la tur­han lu­mi­set, vaik­ka sää muu­ten oli­si­kin mu­ka­va. Ki­lau­tin reis­sua edel­tä­vä­nä päi­vä­nä reit­tiyh­ti­öön, jos­ta toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Paa­la­nen ker­toi, et­tä ei huol­ta, koko ver­kos­to aje­taan per­jan­tain ai­ka­na ja la­tu­ko­nei­den moot­to­rit hu­rah­ta­vat käyn­tiin jo en­nen ku­kon­lau­lua. Saat­tai­si kui­ten­kin ol­la, et­tä Ko­ta­ma­jal­le täy­tyi­si hiih­del­lä Lat­va­ma­jan kaut­ta. Reit­ti­va­lin­ta pi­täi­si siis teh­dä aa­mul­la, kun nä­ki­sim­me säh­köi­ses­tä reit­ti­kar­tas­ta, mis­sä la­tu­ko­neet kul­ke­vat. Jo täs­sä vai­hees­sa pää­tim­me­kin, et­tä mei­tä ei hait­taa, vaik­ka reit­tim­me ei oli­si täs­mäl­leen sama kuin Yl­läs–Levi-ki­sas­sa.

Luisto kateissa

Hiih­to­päi­vän aa­mu­na au­rin­ko pais­toi lä­hes pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta ja pak­kas­ta­kin oli so­pi­vat 10 as­tet­ta – täy­del­lis­tä!

Läh­dim­me mat­kaan Äkäs­lom­po­lo­jär­ven ran­nal­ta ko­ti­pi­has­tam­me noin kel­lo 9.30 ja otim­me en­sim­mäi­sek­si tau­ko­paik­ka­koh­teek­sem­me Ko­ta­ma­jan. La­tu­ko­ne oli jo eh­ti­nyt ajaa Ko­ta­ma­jal­le Na­vet­ta­gal­le­ri­an kaut­ta, jo­ten pää­sim­me rei­til­le, jota olim­me suun­ni­tel­leet.

Jos hiihdät tapahtumassa, pääset selkeästi merkitylle reitille. Ennen tapahtumaa piti tarkkailla silmä kovana kylttejä ja karttaa.

Jos hiihdät tapahtumassa, pääset selkeästi merkitylle reitille. Ennen tapahtumaa piti tarkkailla silmä kovana kylttejä ja karttaa.

Ko­mea sää oli hou­ku­tel­lut la­dul­le heti aa­mus­ta pal­jon vä­keä. Ko­ta­ma­jal­le saak­ka oli mel­kein­pä ruuh­kaa. Vä­ki­mää­rä ja no­pe­as­ti läm­pe­ne­vä sää nä­kyi­vät luis­te­li­joi­den baa­nas­sa. Me pe­rin­tei­sen tyy­lil­lä hiih­tä­vät ohit­te­lim­me luis­te­li­joi­ta, jot­ka hi­koi­li­vat puu­roi­sel­la poh­jal­la.

Vaik­ka pe­rin­tei­sen urat oli­vat­kin prii­maa, ei­vät olo­suh­teet ol­leet hel­poim­mas­ta pääs­tä meil­le­kään. Jos­tain syys­tä luis­to tun­tui ole­van ka­teis­sa. Em­me ol­leet yk­sin tun­te­muk­sem­me kans­sa. Ko­ta­ma­jal­la yk­si jos toi­nen sa­noi sa­maa.

Ensimmäisellä taukopaikalla, Kotamajalla.

Ensimmäisellä taukopaikalla, Kotamajalla.

Aurinkoinen perjantaiaamu oli saanut väkeä liikenteeseen ruuhkaksi saakka.

Aurinkoinen perjantaiaamu oli saanut väkeä liikenteeseen ruuhkaksi saakka.

Kotamajalta ja Aakenuspirtistä saa evästä myös ruoka-ainerajoitteinen. Gluteeniton ja laktoositon munkki maistui.

Kotamajalta ja Aakenuspirtistä saa evästä myös ruoka-ainerajoitteinen. Gluteeniton ja laktoositon munkki maistui.

Nih­keä luis­to jat­kui Ko­ta­ma­jal­la pi­de­tyn tau­on jäl­keen. Ala­mäis­sä­kin sai lyk­kiä vauh­tia. Mie­tim­me, et­tä len­to­ke­lil­lä reis­suun saat­tai­si vie­räh­tää ai­kaa jopa tun­ti tai puo­li­tois­ta vä­hem­män. Sit­ke­äs­ti kui­ten­kin nit­kut­te­lim­me me­ne­mään. Au­rin­ko piti tun­nel­maa kor­ke­al­la.

Hiljainen jänkä ihastutti

Seu­raa­van ly­hy­en tau­on pi­dim­me Py­hä­jär­vel­lä. Ai­em­mil­ta ke­sä­pyö­rä­reis­suil­ta­ni muis­te­lin, et­tä reit­ti te­ki­si täs­tä eteen­päin jon­kin mat­kaa ta­sais­ta nou­sua, mut­ta en­pä muis­ta­nut, et­tä nou­sua pii­saa ai­ka pit­kän pät­kän ver­ran. Uu­ras­tus kui­ten­kin pal­kit­tiin pit­käl­lä las­kul­la, joka päät­tyi Iso Va­sa­la­en­leh­dol­le. Leh­don lai­das­sa oli pak­ko py­säh­tyä kuun­te­le­maan hil­jai­suut­ta ja ihan vain hen­git­te­le­mään. Het­ki oli täy­sin tuu­le­ton. Oli kuin oli­si ol­lut um­pi­os­sa tai jon­kin­lai­ses­sa kup­las­sa. Se­län ta­ka­na ko­ho­si val­koi­nen Aa­ke­nus koh­ti si­nis­tä tai­vas­ta. Hie­no paik­ka!

Iso Vasalaenlehto ihastutti hiljaisuudellaan.

Iso Vasalaenlehto ihastutti hiljaisuudellaan.

Seuraava erämaakahvila, Aakenuspirtti.

Seuraava erämaakahvila, Aakenuspirtti.

Ylläs–Levi-hiihto oli näkyvästi esillä Aakenuspirtillä.

Ylläs–Levi-hiihto oli näkyvästi esillä Aakenuspirtillä.

Aa­ke­nus­pirt­tiä lä­hes­tyt­tä­es­sä latu huo­no­ni. Oi­ke­an puo­len pe­rin­tei­sen ura oli pai­koin sot­keu­tu­nut ko­ko­naan ka­dok­siin. Ener­gi­aa lyk­ki­mi­seen ku­lui kii­tet­tä­väs­ti.

Aa­ke­nus­pir­til­lä pi­dim­me pi­dem­män tau­on ja tank­ka­sim­me kun­nol­la. Sekä Ko­ta­ma­jal­la et­tä Aa­ke­nus­pir­til­lä oli hie­no huo­ma­ta, kuin­ka erä­maa­kah­vi­lois­ta löy­tyy hyvä va­li­koi­ma myös glu­tee­nit­to­mia ja lak­too­sit­to­mia tuot­tei­ta. Täl­lai­nen ruo­ka­ra­joit­tei­nen­kin sai eri­no­mais­ta eväs­tä.

Aa­ke­nus­pir­til­lä kat­se­lim­me kart­taa ja to­te­sim­me, et­tä lop­pu­mat­ka tai­de­taan­kin men­nä re­pus­ta löy­ty­vien eväi­den voi­mal­la. Kät­kän laa­vul­le em­me eh­kä eh­ti­si en­nen viit­tä, jol­loin pik­ku­kah­vi­la sul­ki­si oven­sa. Aa­ke­nus­pir­tin ja Kät­kän laa­vun vä­lis­sä on Py­hä­tun­tu­rin kyl­jen nou­su, joka ei mene hui­pul­le saak­ka, mut­ta joka on omi­aan ru­tis­ta­maan sun­nun­tai­hiih­te­li­jän voi­mia.

Kun tankkaat ladun varressa, muista sujauttaa roskat talteen. Luontoon ei jätetä mitään.

Kun tankkaat ladun varressa, muista sujauttaa roskat talteen. Luontoon ei jätetä mitään.

Ja niin kävi, ku­ten ar­ve­lim­me, et­tä olim­me Kät­kän laa­vul­la mi­nuut­tia yli vii­si – myö­häs­sä. Mut­ta ei se mi­tään, vie­lä ei ol­lut näl­kä. Se is­ki vas­ta seu­raa­vien ki­lo­met­rien jäl­keen. Pi­dim­me la­dun reu­nas­sa eväs- ja ve­nyt­te­ly­tau­on.

Kät­kän laa­vul­ta Im­mel­jär­vel­le reit­ti oli ta­sais­ta paah­ta­mis­ta. Tai­vaal­le ker­ty­vät pil­vet peit­ti­vät au­rin­gon, ja saim­me seu­rak­sem­me vas­ta­tuu­len. Olo tun­tui jo hie­man ryy­ty­neel­tä. Seu­ra­lais­ta­ni al­koi vai­va­ta pii­naa­va har­ti­a­ki­pu, mi­nul­la hiih­to tun­tui yl­lät­tä­en kan­ta­päis­sä. Puut­teet tek­nii­kas­sa tai­si­vat vä­hän kos­tau­tua.

Ei tarvitse olla latujen ykköstykki

Vii­mei­set kym­me­nen ki­lo­met­riä jut­te­lim­me ra­vin­to­lois­ta ja kyl­py­läs­tä – mitä söi­sim­me ja mis­sä, ja ai et­tä, suih­ku, sau­na ja po­reet oli­si­vat kova jut­tu. Mitä lä­hem­mäs tu­lim­me Le­viä, sitä var­mem­min tie­sim­me, et­tä ruo­ka vei­si täl­lä ker­taa voi­ton po­reis­ta.

Kun las­kim­me Im­mel­jär­vel­le, la­dul­la oli en­sim­mäis­tä ker­taa luis­toa. Suk­si liu­kui vai­vat­ta jär­ven hal­ki. Pää­tim­me urak­kam­me Le­vin kyl­py­lä­ho­tel­lin eteen. Kel­lo näyt­ti ta­san 50:tä ki­lo­met­riä. Ai­kaa hiih­toon oli ku­lu­nut tau­ot vä­hen­net­tyi­nä 6 tun­tia 45 mi­nuut­tia. Yl­läs–Le­vin ly­hy­em­män ki­sa­rei­tin pi­tuus on 55 ki­lo­met­riä.

Perillä! Eikä oikeastaan tehnyt edes tiukkaa. Parempi tekniikka olisi varmasti siivittänyt kovempaan suoritukseen, mutta tämä oli aivan hyvin urakoitu olemattomalta kokemuspohjalta.

Perillä! Eikä oikeastaan tehnyt edes tiukkaa. Parempi tekniikka olisi varmasti siivittänyt kovempaan suoritukseen, mutta tämä oli aivan hyvin urakoitu olemattomalta kokemuspohjalta.

Sa­maan pää­te­pis­tee­seen saa­pui­vat kans­sam­me lä­hes yh­tä ai­kaa her­ra­seu­rue ja kah­den nai­sen po­ruk­ka, jot­ka mo­lem­mat oli­vat niin ikään hiih­tä­neet Yl­läk­sel­tä Le­vil­le, mie­het Yl­läs­jär­vel­tä saak­ka.

Her­ra­seu­ru­ees­sa oli mu­ka­na myös Mart­ti Ala­kui­ja­la, yk­si Yl­läs–Levi-hiih­don alul­le­pa­ni­jois­ta. Mart­tia ju­tu­tet­tiin Kuuk­ke­liin vii­mek­si vuon­na 2020, kun mies jär­jes­ti Yl­läs­jär­vel­lä 70-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vän­sä kun­ni­ak­si juh­la­hiih­don, jo­hon osal­lis­tui 70 hiih­tä­jää. Mut­ta mi­ten on, ai­koo­ko kova hiih­to­mies osal­lis­tua Yl­läs–Levi-hiih­toon 6. huh­ti­kuu­ta?

– Il­man muu­ta, tie­ten­kin, Mart­ti vas­taa, mut­ta sel­lai­nen pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa, et­tä oli pak­ko tar­kis­taa jäl­ki­kä­teen ta­pah­tu­man il­moit­tau­tu­mis­lis­tat. Kyl­lä, Mart­ti Ala­kui­ja­la osal­lis­tuu ja 70 ki­lo­met­rin mat­kal­le – tie­ten­kin.

Meil­le riit­ti tämä ry­pis­tys. Olim­me mo­lem­mat enem­män kuin tyy­ty­väi­siä suo­ri­tuk­seem­me. Lop­pu­ke­vään hiih­to­len­kit saa­vat suo­si­ol­la ol­la tätä ly­hy­em­piä.

Tsemp­piä kai­kil­le Yl­läs–Levi-hiih­toon osal­lis­tu­vil­le, ja ku­ten esi­merk­kim­me osoit­ti, ta­pah­tu­maan kan­nat­taa läh­teä mu­kaan, vaik­ka ei oli­si­kaan la­tu­jen yk­kös­tyk­ki.

Yl­läs–Levi-hiih­to ai­heut­taa muu­tok­sia ul­koi­lu­rei­teil­lä ja lii­ken­tees­sä

Ta­pah­tu­man hiih­to­rei­tin la­tu­ver­kos­to on sul­jet­tu muil­ta käyt­tä­jil­tä per­jan­tais­ta 5.4. kel­lo 20 al­ka­en.

Kisa start­taa lau­an­tai­na 6.4. kel­lo 9 Yl­läs­jär­ven Ski Re­sor­til­ta, ja reit­ti ava­taan ylei­söl­le vii­mei­sen hiih­tä­jän lä­pi­me­non jäl­keen, jol­loin kyl­tit ja nau­hoi­tuk­set ke­rä­tään pois.

Ar­vi­ot la­tu­jen au­ke­a­mi­ses­ta lau­an­tai­na: Yl­läs­jär­vi Ski Re­sort - Kel­los­ta­pu­lin­ku­ru - Var­kaan­ku­ru - Ih­mi­sen Rin­ki kel­lo 10:30, Ih­mi­sen Rin­ki - Iso­met­tän nou­su - Äkäs­lom­po­lo­jär­vi kel­lo 11:30, Äkäs­lom­po­lo­jär­vi - Ni­li­vaa­ra - Ku­kas­tun­tu­ri - Ko­ta­ma­ja kel­lo 12:30, Ko­ta­ma­ja - Ku­tu­jär­vi - Py­hä­jär­vi kel­lo 14, Py­hä­jär­vi - Aa­ke­nus­pirt­ti kel­lo 15:30, Aa­ke­nus­pirt­ti - Py­hä­tun­tu­ri - Kät­kän Laa­vu kel­lo 17:30, Kät­kän laa­vu - Kou­ta­maa - Levi kel­lo 18.