Mukaan joukkoon iloiseen? Ilmoittautuminen ensi kevään tapahtumaan on avattu! Kuva: Rami Valonen

Mukaan joukkoon iloiseen? Ilmoittautuminen ensi kevään tapahtumaan on avattu! Kuva: Rami Valonen

Ylläs–Levi-hiihto järjestetään kaksipäiväisenä keväällä 2025 – ilmoittautuminen avattu!

Renko Satu
30.6.2024

Yl­läs–Levi-hiih­to on va­kiin­nut­ta­nut ase­man­sa kun­to­hiih­tä­jien ke­vät­ta­pah­tu­ma­na. Huh­ti­kuus­sa Yl­läk­sel­tä Le­vil­le hiih­ti pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la yli 1 000 hiih­tä­jää, jois­ta puo­let 70 ki­lo­met­rin mat­kan ja puo­let 55 ki­lo­met­rin mat­kan.

En­si ke­vää­nä ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kak­si­päi­väi­se­nä, ja il­moit­tau­tu­mi­nen on nyt avat­tu. Per­jan­tai­na 4. huh­ti­kuu­ta hiih­de­tään pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­tek­nii­kal­la ja lau­an­tai­na 5. huh­ti­kuu­ta va­paal­la.

– Mo­lem­mil­le tek­nii­koil­le on ky­syn­tää, ja pal­vel­lak­sem­me hiih­tä­jiä laa­duk­kaas­ti ja kas­vaak­sem­me ta­pah­tu­ma­na, on kak­si­päi­väi­syys tär­keä ke­hi­ty­sas­kel, Vi­sit Le­vin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Pil­vi Mä­en­pu­ro ker­too.

Yl­läs–Levi-hiih­to on jat­kos­sa myös osa Eu­ro­lop­pet-ma­ra­ton­hiih­to­sar­jaa. Sar­jas­sa on mu­ka­na laa­duk­kai­ta hiih­to­ta­pah­tu­mia ym­pä­ri Eu­roo­pan, ja Suo­mes­sa sar­jaan kuu­lu­vat jo Jy­väs­ky­lä Ski Ma­rat­hon ja Vuo­kat­ti Hiih­to. Eu­ro­lop­pet-pas­sil­la saa ai­na edul­li­sem­man osal­lis­tu­mis­mak­sun sekä mui­ta etu­ja.

– Eu­ro­lop­pet-jä­se­nyy­den myö­tä toi­vom­me saa­vam­me li­sää nä­ky­vyyt­tä ja osal­lis­tu­jia Kes­ki-Eu­roo­pas­ta. Yh­tei­sö toi­vot­ti en­sim­mäi­sen na­pa­pii­rin poh­jois­puo­li­sen ki­san läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leek­si, Yl­läs–Levi-hiih­don tuo­tan­to­pääl­lik­kö Mar­ja Rau­ha­lam­mi sa­noo.

Suo­ma­lai­set Eu­ro­lop­pet-hiih­dot toi­mi­vat yh­teis­työs­sä, ja ne hiih­tä­jät, jot­ka osal­lis­tu­vat jo­kai­seen kol­meen ki­saan, saa­vat pal­kin­nok­si muun mu­as­sa il­mai­sen osal­lis­tu­mi­soi­keu­den seu­raa­van tal­ven kan­sain­vä­li­seen ki­saan.

Yl­läs–Levi-hiih­to jär­jes­te­tään pai­kal­lis­ten mark­ki­noin­tiyh­ti­öi­den Vi­sit Yl­läk­sen ja Vi­sit Le­vin yh­teis­työ­nä. Fisc­her jat­kaa ta­pah­tu­man pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na.