70 kilometrin taipaleelle startataan Ylläsjärveltä, 55 kilometrin matkalle Äkäslompolosta. maali on Levin keskustassa. Kuva: Ylläs-Levi

70 kilometrin taipaleelle startataan Ylläsjärveltä, 55 kilometrin matkalle Äkäslompolosta. maali on Levin keskustassa. Kuva: Ylläs-Levi

Ylläs–Levi-hiihtokilpailusta suunnitellaan kaksipäiväistä

Renko Satu
26.4.2023

Yl­läs–Levi-maas­to­hiih­to­ta­pah­tu­masta suun­ni­tel­laan kak­si­päi­väistä vuo­den 2025 ke­vääl­le. Jot­ta laa­jen­nus­suun­ni­tel­mat to­teu­tui­si­vat, tar­vi­taan tup­las­ti ny­kyis­tä enem­män osal­lis­tu­jia.

– Hiih­tä­jiä pi­täi­si ol­la vä­hin­tään 1500, et­tä ki­so­jen jär­jes­tä­mi­nen kah­te­na päi­vä­nä oli­si jär­ke­vää, ta­pah­tu­man tuo­tan­to­pääl­lik­kö Mar­ja Rau­ha­lam­mi ker­too.

Tänä ke­vää­nä ta­pah­tu­mas­sa oli mu­ka­na lä­hes 800 hiih­tä­jää. Tal­koo­lai­sia oli noin 180, ja enem­män­kin oli­si otet­tu vas­taan.

– Kak­si­päi­väi­se­nä ta­pah­tu­ma tu­li­si tar­vit­se­maan myös rei­lus­ti enem­män tal­koo­vä­keä. Tal­koo­lai­set ovat ää­ret­tö­män tär­keä apu, joi­ta il­man ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen oli­si täy­sin mah­do­ton­ta, Rau­ha­lam­mi jat­kaa.

Tä­nä­kin vuon­na ta­pah­tu­mas­sa oli uu­sia ele­ment­te­jä, ku­nYl­läs–Levi hiih­det­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa va­paal­la tyy­lil­lä. En­si ke­vää­nä Yl­läs–Levi jär­jes­te­tään pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­tyy­lil­lä 6. huh­ti­kuu­ta. Vuon­na 2025 ki­sas­sa ovat jäl­leen edus­tet­tu­na mo­lem­mat hiih­to­tyy­lit.

Yl­läs–Levi-hiih­don pää­jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Vi­sit Yl­läs ja Vi­sit Levi, joil­la on tu­ke­naan hiih­don am­mat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va työ­ryh­mä. Ta­pah­tu­maa tu­ke­vat ta­lou­del­li­ses­ti Kit­ti­län kun­ta ja Ko­la­rin kun­ta.