Vuonna 2017 porokin lähti kilpasille. Kuva: Ruskamaraton

Vuonna 2017 porokin lähti kilpasille. Kuva: Ruskamaraton

Juhla-askelin eteenpäin: Ruskamaratonin 40-vuotisjuhla 9. syyskuuta

Renko Satu
1.9.2023

Le­vin alu­een van­hin ta­pah­tu­ma, Rus­ka­ma­ra­ton, saa­puu vah­va­na nel­jän­nel­le vuo­si­kym­me­nel­leen. Tänä vuon­na 9. syys­kuu­ta juh­li­taan Rus­ka­ma­ra­to­nin 40-vuo­tis­juh­laa, ja läh­tö­vii­val­le odo­te­taan 1500 in­no­kas­ta juok­si­jaa.

Rus­ka­ma­ra­ton juos­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1984. Täys­ma­ra­to­nin läh­tö ja maa­li si­jait­si­vat Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä ja juok­su kävi kään­ty­mäs­sä Levi Ho­tel­lil­la, ny­kyi­sel­lä Lap­land Ho­tels Sir­kan­täh­del­lä. Puo­li­ma­ra­to­nil­le star­tat­tiin Levi Ho­tel­lil­ta ja maa­li oli Kit­ti­län kir­kon­ky­läl­lä. Vuon­na 2010 Rus­ka­ma­ra­ton siir­ret­tiin ko­ko­naan Le­vin mai­se­miin ja mat­kaan mah­tuu mo­nen­lais­ta juok­si­jaa ja sat­tu­mus­ta.

Nimekkäitä juoksijoita ja vauhdikkaita poroja

Vuo­den 1984 Los An­ge­le­sin olym­pi­a­lai­sis­sa Mart­ti Vai­nio si­joit­tui ho­pe­al­le 10 000 met­ril­lä, mut­ta jäi kiin­ni do­pin­gin käy­tös­tä. Täs­tä seu­ra­si kil­pai­lu­kiel­to, jota hän uh­ma­si osal­lis­tu­mal­la rul­la­suk­sil­la en­sim­mäi­sel­le Rus­ka­ma­ra­to­nil­le vuon­na 1984, mark­ki­noin­ti­kik­ka­na ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le. Vai­nio juok­si Rus­ka­ma­ra­to­nil­la­voit­toon uran­sa pää­tyt­tyä vuon­na 1986 ja vuon­na 1987 hän oli toi­nen.

Martti Vainio rullasuksilla Ruskamaratonilla vuonna 1984. Kuva: Ruskamaraton

Martti Vainio rullasuksilla Ruskamaratonilla vuonna 1984. Kuva: Ruskamaraton

Rus­ka­ma­ra­to­nil­la on vuo­sien saa­tos­sa näh­ty lu­kui­sia kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä täh­tiä naut­ti­mas­sa La­pin tun­nel­mas­ta ja rei­tis­tä. Olym­pi­a­ta­son ma­ra­too­na­ri, brit­ti­läi­nen Fi­o­na Oa­kes juok­si Rus­ka­ma­ra­to­nin vuon­na 2011. Nel­jä ma­ra­to­nin juok­sun maa­il­ma­nen­nä­tys­tä hal­lus­saan pi­tä­vä nai­nen juok­si Le­vil­lä yli­voi­mai­seen voit­toon ajal­la 2.58.12 ja eroa toi­sek­si tul­lee­seen Jo­han­na Da­vi­di­laan tuli yli 18 mi­nuut­tia.

Vuon­na 2017 Golf­ran­nan huol­to­pis­teel­lä oli hie­man eri­lai­nen ruuh­ka, kun pai­kal­le sat­tui iso tok­ka här­kä­po­ro­ja. Juok­si­jat väis­te­li­vät po­ro­ja ot­ta­es­saan na­pos­tel­ta­vaa ja juo­ta­vaa pis­teel­tä. Muu­ta­ma poro päät­ti läh­teä mu­kaan juok­se­maan. Ti­lan­tees­ta saa­tiin myös kuva ikuis­tet­tua, kun här­kä­po­ro on as­fal­til­la ki­rit­tä­mäs­sä juok­si­joi­ta.

So­dan­ky­lä­läi­nen Mart­ti Huo­ta­ri juok­si ural­laan 300 ma­ra­to­nia, jois­ta Rus­ka­ma­ra­to­nil­la pe­rä­ti 33 ker­taa. Mer­kit­tä­väs­ti hä­nen 300:s ma­ra­to­nin­sa osui Rus­ka­ma­ra­to­nil­le vuon­na 2017, min­kä jäl­keen hän päät­ti uran­sa. Le­vin Hei­nä­ken­gät muis­ti­vat hän­tä ka­kul­la ja eri­kois­po­kaa­lil­la. Mart­ti Huo­ta­ri jää py­sy­väs­ti Rus­ka­ma­ra­to­nin his­to­ri­an kir­joi­hin ja tätä en­nä­tys­tä voi koit­taa läh­teä rik­ko­maan.

Nutukkaita ja tontteja palkinnoksi

Rus­ka­ma­ra­ton aloit­ti vuon­na 1984, ja ur­hei­lu­seu­ra Sport­tik­lu­bi Le­vin Hei­nä­ken­gät r.y. pe­rus­tet­tiin sa­ma­na vuon­na tu­ke­maan ma­ra­to­nin jär­jes­tä­mis­tä. Seu­ran nimi viit­taa nu­tuk­kai­siin – pe­rin­tei­siin po­ron­nah­ka­ken­kiin. Pe­rin­tei­ses­ti nu­tuk­kai­den si­säl­le on lai­tet­tu läm­mik­keek­si kui­vat­tua hei­nää, mis­tä tu­lee nimi hei­nä­ken­kä.

Ma­ra­to­nin voit­ta­jil­le on an­net­tu nu­tuk­kaat vuo­des­ta 1984 läh­tien. Li­säk­si Le­vin tont­te­ja on ja­et­tu pää­pal­kin­toi­na. Vaa­ti­muk­se­na oli kol­me pe­räk­käis­tä voit­toa täy­del­lä ma­ra­to­nil­la ja erää­nä vuon­na eh­dot täyt­tyi­vät niin mie­his­sä kuin nai­sis­sa. Vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa Le­vin tont­tien ar­von­nou­su päät­ti tä­män pe­rin­teen.

Ruskamaraton 2023: Riitta-Liisa Roponen polkujuoksun tähtenä

Tänä vuon­na mat­koi­na ovat tut­tuun ta­paan täys­ma­ra­ton, puo­li­ma­ra­ton, kymp­pi, 16 ki­lo­met­rin pol­ku­juok­su sekä Rus­ka­reis­su 6,5 ki­lo­met­riä. Nuo­ril­le on myös omat rus­ka­mat­kat va­lit­ta­vi­na.

Il­moit­tau­tu­nei­ta on jo suo­ma­lais­ten li­säk­si muun mu­as­sa Eng­lan­nis­ta, Es­pan­jas­ta, Vi­ros­ta, Sak­sas­ta, Un­ka­ris­ta, Mal­tas­ta, Nor­jas­ta, Puo­las­ta, Ruot­sis­ta sekä USA:sta. Pol­ku­juok­sun eli trail ru­nin läh­tö­vii­val­la näh­tä­neen vii­me vuo­den voit­ta­ja hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Ro­po­nen sekä ko­via haas­ta­jia muun mu­as­sa Nor­jas­ta.

– Tänä vuon­na Rus­ka­ma­ra­ton juos­taan viik­koa edel­lis­vuo­sia myö­hem­min ja tämä nä­kyy myös osal­lis­tu­ja­mää­räs­sä. Mu­kaan on il­moit­tau­tu­nut nyt jo 40 pro­sent­tia enem­män juok­si­joi­ta, kuin vii­me vuon­na vas­taa­vaan ai­kaan. Odo­tam­me vii­val­le 1500 juok­si­jaa, kil­pai­lu­joh­ta­ja Jari Kin­nu­nen sa­noo.

Kin­nu­nen muis­tut­taa myös, et­tä juh­la­vuo­den kun­ni­ak­si jo­kai­sel­la juok­su­mat­kal­la ar­vo­taan yl­lä­tys­pal­kin­to­ja eli voit voit­taa vaik­ket voit­tai­si­kaan it­se juok­su­mat­kaa. Li­säk­si ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä mark­ki­na-alu­eel­ta löy­tyy Rus­ka­ma­ra­ton Ka­ra­o­ke Tii­pii, jos­sa voi käy­dä lau­la­mas­sa vii­mei­set­kin tsemp­pi­huu­don rip­peet.

Li­sä­tie­to­ja Rus­ka­ma­ra­to­nis­ta: www.rus­ka­ma­ra­ton.com.