Tuomas Tähtinen Levi Ski Resortista ja Claude Balsiger Allegra-yhtiöstä uskovat Levin kasvuun pyöräilykohteena. Hissipyöräilyn ja maastopyöräilyn yhdistäminen on tulevaisuutta.

Tuomas Tähtinen Levi Ski Resortista ja Claude Balsiger Allegra-yhtiöstä uskovat Levin kasvuun pyöräilykohteena. Hissipyöräilyn ja maastopyöräilyn yhdistäminen on tulevaisuutta.

Levi Bike Park panostaa kaiken tasoisiin pyöräilijöihin

Johanna Lipsanen
14.6.2024

Tämän kesän uutuuksia ovat harjoittelualue gondolihissin tuntumassa ja uudistettu Sunny south -reitti. Levi Bike Park avautuu 21. kesäkuuta.

Vas­ta­kai­vet­tu kur­vi kal­lis­tuu voi­mak­kaas­ti oi­ke­al­le. Tu­le­va pyö­rä­reit­ti mut­kit­te­lee ser­pen­tii­ni­nä rak­ka­ki­vi­kon kes­kel­lä ja su­jah­taa sit­ten var­vik­koon koh­ti ete­lä­rin­tei­tä. Sun­ny south -rei­tis­tä muo­ka­taan flow-elä­myk­sen tar­jo­a­jaa.

− Pyö­räi­li­jä ha­kee flow’ta eli tun­net­ta pai­not­to­muu­des­ta. Sa­man­kal­tai­sen tun­teen voi saa­vut­taa las­ke­tel­les­sa tai vuo­ris­to­ra­das­sa: vä­lil­lä kiih­dy­te­tään ja sit­ten jar­ru­te­taan. Ta­voi­te on, et­tä flow-rei­til­lä ei tar­vit­se jar­rut­taa ko­vin pal­jon vaan et­tä vauh­ti on hal­lit­ta­vis­sa, jot­ta pyö­räi­li­jä voi no­jau­tua kur­vei­hin, Clau­de Bal­si­ger ku­vai­lee.

Bike par­kien suun­nit­te­luun ja maas­to­pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut Bal­si­ger vie­rai­lee Le­vil­lä nel­jät­tä ker­taa muu­ta­man vuo­den si­säl­lä. Hä­nen osa­o­mis­ta­man­sa yri­tys Al­leg­ra on Levi Ski Re­sor­tin yh­teis­työ­kump­pa­ni maas­to­pyö­räi­lyn ke­hit­tä­mi­ses­sä. Ta­voi­te on, et­tä tal­vi­sin hiih­to­kes­kuk­se­na toi­mi­vas­ta tun­tu­ris­ta muo­dos­tui­si ke­säi­sin to­del­li­nen maas­to­pyö­räi­ly­kes­kus.

En­sim­mäi­set pyö­räi­ly­rei­tit Le­vi­tun­tu­riin ra­ken­net­tiin jo vuon­na 2006. Hur­ja­päil­le suun­na­tuil­la rei­teil­lä ajoi­vat ad­re­na­lii­ni­ha­kui­set, ei­kä aloit­te­le­val­le, rau­hal­li­sel­le pyö­räi­li­jäl­le ol­lut so­pi­via reit­te­jä. Vii­me vuo­si­na suun­ta on kään­ty­nyt, ja nyt Levi Bike Par­kin rei­tit ja alu­een maas­to­pyö­räi­ly­mah­dol­li­suu­det ha­lu­taan tuo­da kaik­kien ulot­tu­vil­le.

− On otet­tu uu­si lä­hes­ty­mis­ta­pa ja läh­de­tään liik­keel­le hel­pon kaut­ta. Vii­me vuon­na Levi Bike Par­kiin val­mis­tui mat­to­his­si ja lap­sil­le ja aloit­te­li­joil­le suun­nat­tu help­po reit­ti. Tänä vuon­na har­joit­te­lu­a­lu­et­ta laa­jen­ne­taan kol­mel­la uu­del­la eri­ta­soi­sel­la rei­til­lä ja ta­sa­pai­no­a­lu­eel­la met­sään van­han seik­kai­lu­puis­ton ala­puo­lel­le. Har­joit­te­lu­a­lue on val­mii­na, kun kau­si al­kaa ju­han­nuk­se­na 21. ke­sä­kuu­ta, Levi Ski Re­sor­tin vuok­raa­mo­pääl­lik­kö Tuo­mas Täh­ti­nen ker­too.

Lapsista isovanhempiin

Ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la Täh­ti­nen ja Bal­si­ger tar­kas­te­le­vat muok­kauk­sen koh­tee­na ole­vaa rei­lun nel­jän ki­lo­met­rin pi­tuis­ta Sun­ny south -reit­tiä, jon­ka on mää­rä val­mis­tua hei­nä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä.

− Ta­voit­tee­na on, et­tä täs­tä tu­lee Suo­men pa­ras flow-reit­ti, Bal­si­ger tuu­mii.

Sun­ny south -reit­ti luo­ki­tel­laan ne­li­por­tai­sel­la as­tei­kol­la toi­sek­si hel­poim­mak­si, si­ni­sek­si rei­tik­si.

− Bike park -rei­tit luo­ki­tel­laan vaa­ti­vuu­den mu­kaan ku­ten las­ket­te­lu­rin­teet: on vih­rei­tä, si­ni­siä, pu­nai­sia ja mus­tia reit­te­jä. Tämä reit­ti on so­pi­va kes­ki­ta­soi­sel­le pyö­räi­li­jäl­le, Bal­si­ger ker­too.

Uudistetulla Sunny south -reitillä tiukat kurvit ja voimakkaat kallistukset ohjaavat pyöräilijän vauhtia reitin alkupäässä.

Uudistetulla Sunny south -reitillä tiukat kurvit ja voimakkaat kallistukset ohjaavat pyöräilijän vauhtia reitin alkupäässä.

Riit­tä­vän help­po­jen reit­tien ra­ken­ta­mi­nen on val­lit­se­va tren­di bike par­keis­sa ym­pä­ri Eu­roop­paa. Maas­to- ja his­si­pyö­räi­lys­tä ha­lu­taan tuo­da hou­kut­te­le­va vaih­to­eh­to kai­kil­le.

− Se ei ole enää vain ext­re­me-laji 20−30-vuo­ti­ail­le vaan so­vel­tuu niin lap­sil­le kuin iso­van­hem­mil­le. Rei­teis­tä teh­dään help­po­ja, tur­val­li­sia ja haus­ko­ja. Nä­ke­myk­se­ni on, et­tä kaik­kien Le­vil­lä ke­sää viet­tä­vien kan­nat­tai­si ko­keil­la la­jia. Olen va­kuut­tu­nut, et­tä kun he aja­vat pyö­räl­lä päi­vän, he ra­kas­tu­vat la­jiin, Bal­si­ger sa­noo.

Sveit­sin Al­peil­la asu­va Bal­si­ger ker­too, et­tä hä­nen ko­ti­ky­läs­sään Pont­re­si­nas­sa maas­to­pyö­räi­lys­tä on jo tul­lut las­ket­te­lua isom­pi bis­nes: ke­säl­lä mat­kai­li­joi­ta on enem­män kuin tal­vel­la. Hän nä­kee myös Le­vin ke­sä­mat­kai­lus­sa pal­jon po­ten­ti­aa­lia.

− Em­me kil­pai­le las­ket­te­lun kans­sa, sil­lä Le­vin tal­vi­kau­si on pit­kä. Pa­nos­ta­mi­nen ke­säl­lä pyö­räi­lyyn hyö­dyt­täi­si kui­ten­kin alu­et­ta ja toi­si ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti töi­tä. Maas­to­pyö­räi­ly on lois­ta­va mah­dol­li­suus käyt­tää hiih­to­kes­kus­ta ke­säi­sin.

Täh­ti­sen mu­kaan ko­ro­na­vuo­sien syn­nyt­tä­mä pyö­räi­ly­buu­mi on yhä pääl­lä, ja hän odot­taa­kin ke­säs­tä vil­kas­ta.

− Mo­nel­la on omat maas­to­pyö­rät, ja he ha­lu­a­vat nii­tä käyt­tää. Sen vuok­si näi­tä reit­te­jä nyt ra­ken­ne­taan­kin. Levi Bike Par­kis­sa on nyt 15 reit­tiä, hän ker­too.

Bike par­kiin pyö­rän on hyvä ol­la täys­jou­si­tet­tu, jot­ta se kes­tää vai­keim­pien reit­tien ki­viä, ko­lo­ja ja vauh­di­kas­ta alas­päin me­noa. Vih­reil­lä ja si­ni­sil­lä rei­teil­lä pää­see al­kuun etu­jou­si­te­tul­la­kin pyö­räl­lä, hän neu­voo.

Yhdistelmä hissiä ja maastoa

Tu­le­vai­suu­des­sa Levi Bike Par­kin toi­min­ta ei ra­joi­tu vain his­si­pyö­räi­lyyn, Bal­si­ger us­koo.

− His­si­pyö­räi­lyn ja maas­to­pyö­räi­lyn yh­dis­tä­mi­nen on tu­le­vai­suut­ta. Us­kon, et­tä koko päi­vän tun­tu­ris­sa aja­va pyö­räi­li­jä käyt­tää his­siä ker­ran tai pari mut­ta sen li­säk­si hän pol­kee maas­to­pyö­rä­rei­teil­lä. Alp­pien koh­teis­sa näin jo ta­pah­tuu, hän ker­too.

La­pil­la ja Poh­jois­mail­la yli­pää­tään on pal­jon tar­jot­ta­vaa kes­kie­u­roop­pa­lai­sel­le pyö­räi­li­jäl­le.

− Al­peil­la on to­del­la kau­nis­ta, mut­ta meil­tä puut­tu­vat täl­lai­set aa­vat mai­se­mat ja vil­li luon­to, Bal­si­ger sa­noo ja osoit­taa Le­vi­tun­tu­rin la­el­ta au­ke­a­vaa mai­se­maa.

− Kes­kie­u­roop­pa­lai­set et­si­vät seik­kai­lua oi­ke­as­sa luon­nos­sa mut­ta ha­lu­a­vat sen li­säk­si pal­ve­lui­ta. Tääl­lä tämä yh­dis­tel­mä on mah­dol­li­nen, hän jat­kaa.

Täh­ti­sen mu­kaan tal­vi­sin Al­peil­ta jo saa­puu yhä enem­män mat­kai­li­joi­ta. Ke­sä­mat­kai­li­joi­ta aja­tel­len Le­vin ja Yl­läk­sen kan­nat­taa teh­dä yh­teis­työ­tä, hän us­koo.

− Olem­me Suo­mes­sa iso­ja kes­kuk­sia, mut­ta reit­tien suh­teen vie­lä pie­niä ver­rat­tu­na Kes­ki-Eu­roop­paan. Jos mat­kai­li­ja vii­pyy vii­kon, hän voi viet­tää muu­ta­man päi­vän Le­vil­lä ja muu­ta­man Yl­läk­sel­lä tai teh­dä päi­vä­ret­kiä toi­seen kes­kuk­seen tai vaik­ka Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton rei­teil­le ja pol­kea Levi−Yl­läs-vä­lin, hän ide­oi.

− Levi ja Yl­läs ovat Suo­mes­sa pi­o­nee­re­ja, sil­lä myös Yl­läk­sel­lä in­ves­toi­daan pyö­räi­lyyn. Kes­kus­ten kan­nat­tai­si­kin luo­da yh­tei­nen brän­di tä­män alu­een ke­sä­pyö­räi­lyl­le. Yh­des­sä ne ovat pal­jon vah­vem­pia kuin yk­sin, Bal­si­ger sa­noo.