Levin vuokraamoissa pyörät eivät seiso turhanpantteina – talvipyöräily on vuosi vuodelta suositumpaa. Kuvassa Teemu Zero Pointilla.

Levin vuokraamoissa pyörät eivät seiso turhanpantteina – talvipyöräily on vuosi vuodelta suositumpaa. Kuvassa Teemu Zero Pointilla.

Levi satsaa pyöräilyyn

Johanna Lipsanen
7.3.2024

Sekä rinneyhtiö että Kittilän kunta panostavat pyöräilymahdollisuuksien parantamiseen ja uusiin reitteihin.

− Ke­sän pal­ve­luis­ta ke­hi­tyk­sen pai­no­pis­te tun­tu­ris­sa on pyö­räi­lys­sä, sa­noo Levi Ski Re­sor­tin lii­ke­toi­men­joh­ta­ja Mar­ko Mus­to­nen.

Par­hail­laan his­siyh­ti­öl­lä on käyn­nis­sä pyö­räi­ly­ver­kos­ton ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma, jon­ka myö­tä uu­dis­tuk­sia ja pa­ran­nuk­sia on tu­los­sa sekä his­si­pyö­räi­lyyn et­tä tun­tu­ris­sa kul­ke­viin maas­to­pyö­räi­ly­reit­tei­hin.

− Tar­koi­tus on ke­hit­tää ke­sän pyö­rä­rei­tis­töä sa­mal­la lo­gii­kal­la kuin mitä tal­ven rin­ne­tar­jon­nas­sa on teh­ty. Tal­vi­kau­del­la rin­tei­den, his­sien ja pal­ve­lui­den ver­kos­to kat­taa lä­hes koko tun­tu­rin kai­kis­sa il­man­suun­nis­sa. Le­vi­tun­tu­rin mah­dol­li­suuk­sia pyö­räi­lyn suh­teen on kar­toi­tet­tu asi­an­tun­ti­joi­den kans­sa. Ta­voit­tee­na on ra­ken­taa tun­tu­ris­ta mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä ja mo­ni­puo­li­nen pyö­räi­ly­kes­kus. Inf­ra- ja pal­ve­lu­ver­kos­to on jo eri­no­mai­nen, Mus­to­nen ker­too.

Tu­le­val­le ke­säl­le on suun­nit­teil­la pa­ran­nuk­sia jo ole­mas­sa ole­viin reit­tei­hin mut­ta myös ihan uu­sia reit­te­jä. Tar­kem­min niis­tä tul­laan Mus­to­sen mu­kaan tie­dot­ta­maan myö­hem­min.

Yh­des­tä uu­dis­tuk­ses­ta Mus­to­nen voi jo ker­toa.

− Suun­nit­teil­la on pyö­räi­lyn har­joit­te­lu­a­lue gon­do­li­his­sin lä­hei­syy­teen, vii­me ke­sä­nä ava­tun mat­to­his­sin vie­reen. Har­joit­te­lu­a­lue on suun­nat­tu per­heil­le ja his­si­pyö­räi­lyä aloit­te­le­vil­le, Mus­to­nen ker­too.

Vii­me ke­sä­nä avat­tu 132 met­rin pi­tui­nen mat­to­his­si on ol­lut suo­sit­tu.

− Mat­to­his­si on tur­val­li­nen tapa läh­teä ko­kei­le­maan his­si­pyö­räi­lyä, ja se otet­tiin po­si­tii­vi­ses­ti vas­taan.

Kunnan uudet reitit elyn vahvistettavina

Kit­ti­län kun­nal­la on työn al­la nel­jä uut­ta maas­to­pyö­räi­ly­reit­tiä, kun­nan tie­mes­ta­ri Jan­ne Heik­ki­lä ker­too.

− Rei­tit ovat lop­pu­suo­ral­la ely-kes­kuk­sel­la vah­vis­tet­ta­va­na. Sen jäl­keen Maan­mit­taus­lai­tos te­kee niis­tä reit­ti­toi­mi­tuk­set, Heik­ki­lä ker­too.

Suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä nel­jän ki­lo­met­rin reit­ti Rak­ka­vaa­ras­sa saa­daan val­miik­si jo en­si ke­sä­nä.

− Reit­ti kul­kee Rak­ka­vaa­ran hiih­to­la­tu­jen ja Rak­ka­vaa­ran­tien vä­lis­sä. Se kul­kee ko­ko­naan kun­nan mail­la ja tul­laan ra­ken­ta­maan heti, kun­han elys­tä saa­daan vah­vis­tus.

Muut rei­tit si­joit­tu­vat ai­na­kin osit­tain yk­si­tyis­ten mail­le, ei­kä nii­tä sik­si var­muu­del­la pääs­tä Heik­ki­län mu­kaan ra­ken­ta­maan vie­lä tu­le­va­na ke­sä­nä. Taa­los­sa ja Aa­ke­nuk­sen lä­hel­lä kul­ke­vat rei­tit tu­le­vat hä­nen ar­vi­on­sa mu­kaan ra­ken­net­ta­vak­si vii­meis­tään vuon­na 2025.

− Näis­sä eri toi­mi­tus­vai­heis­sa on va­li­tus- ja muis­tu­tus­mah­dol­li­suus, mikä vie ai­kaa, Heik­ki­lä ker­too.

Tu­le­vai­suu­des­sa li­sää­kin reit­te­jä on lu­vas­sa.

− Kun­nal­la on kova tah­to­ti­la li­sä­tä pyö­räi­ly­reit­te­jä. Olem­me vä­hän jää­neet Yl­läk­sen ja mui­den jal­koi­hin, mut­ta nyt on ai­ka pa­nos­taa ja kää­riä hi­hat. Ha­lu­am­me pa­ran­taa sekä reit­tien laa­tua et­tä mää­rää, ja tar­koi­tus on, et­tä 3−5 vuo­den pääs­tä voim­me röy­his­tää rin­taa, Heik­ki­lä sa­noo.

Talvipyöräily kasvussa

Kit­ti­län kun­ta ha­lu­aa edis­tää myös tal­vi­pyö­räi­lyä, Heik­ki­lä ker­too.

− Tal­vi­reit­tien hoi­to tul­laan kil­pai­lut­ta­maan ke­vät­tal­ven ai­ka­na. Vii­me tal­vet rin­neyh­tiö on hoi­ta­nut kelk­ka­rei­tit ja la­dut. Nyt mie­ti­tään, voi­tai­siin­ko osa ke­sän pyö­räi­ly­rei­teis­tä val­jas­taa myös tal­vi­käyt­töön.

His­siyh­ti­ös­sä tal­vi­pyö­räi­lyn kas­vu on huo­mat­tu.

− Tämä on ol­lut hyvä tal­vi. Reit­te­jä on ke­hut­tu, ja tie­dän, et­tä ne ovat vii­mei­sen pääl­le kun­nos­sa, Mus­to­nen ker­too.

Tal­vel­la pyö­räi­li­jät ovat sekä suo­ma­lai­sia et­tä ul­ko­maa­lai­sia.

− Pi­dem­män vii­py­män asi­ak­kaat ha­lu­a­vat mo­nes­ti teh­dä muu­ta­kin kuin las­ke­tel­la. Tie­tyt kan­sain­vä­li­set mat­kan­jär­jes­tä­jät tar­jo­a­vat pyö­räi­lyä, ja nyt ke­vät­tä koh­ti men­tä­es­sä meil­lä on pal­jon suo­ma­lai­sia yri­tys­ryh­miä, jot­ka läh­te­vät pyö­räi­le­mään.

Mus­to­sen mu­kaan säh­kö­a­vus­tei­set läs­ki­pyö­rät ovat tal­vel­la suo­si­tuim­pia.

− Muu­ten­kin säh­kö­a­vus­tei­set pyö­rät ovat vuok­raa­mos­sam­me yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuim­pia. Täy­si­jou­si­te­tuil­la säh­kö­a­vus­tei­sil­la pyö­ril­lä pys­tyy me­ne­mään olo­suh­tees­sa kuin olo­suh­tees­sa ja rei­til­lä kuin rei­til­lä, hän sa­noo.

Heinäkuussa pyöräilyviikko

Hei­nä­kuus­sa Le­vil­lä vie­te­tään tut­tuun ta­paan Bike & Out­door Fest -viik­koa. 20. päi­vä al­ka­van ta­pah­tu­ma­vii­kon ai­ka­na kil­pail­laan maas­to­pyö­räi­lys­sä, en­du­ros­sa ja ala­mä­ki­pyö­räi­lys­sä. Myös Levi Ext­re­me Tri­ath­lon on nel­jäl­lä ki­sa­mat­kal­laan vii­kon oh­jel­mas­sa.

Maas­to­pyö­räi­ly­kil­pai­lu NUTS Yl­läs−Levi MTB aje­taan heti ta­pah­tu­ma­vii­kon al­kuun 20. hei­nä­kuu­ta. Vi­sit Le­vin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö Pil­vi Mä­en­pu­ron mu­kaan maa­lis­kuun alus­sa ta­pah­tu­maan oli il­moit­tau­tu­nut 70 kil­pai­li­jaa.

Mat­koi­na kil­pai­lus­sa ovat 75, 55 ja 30 ki­lo­met­riä. Säh­kö­pyö­ril­le on omat sar­jan­sa. Hu­pi­ral­li-sar­jas­sa jo­kai­sel­le mat­kal­le voi läh­teä il­man osal­lis­tu­mis­ta var­si­nai­seen kil­pai­luun, ja sii­nä myös säh­kö­pyö­rän käyt­tö on sal­lit­tua.

Maas­to­pyö­rä-en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu puo­les­taan jär­jes­te­tään 26.−27. hei­nä­kuu­ta.

Mä­en­pu­ron mu­kaan vii­kon ai­ka­na omaa osaa­mis­taan voi pa­ran­taa myös eri­lai­sil­la kurs­seil­la.

− Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa his­si­pyö­räi­lyn al­keis­kurs­si nai­sil­le sekä pyö­rän­huol­to­kurs­si.

Nyt on ai­ka pa­nos­taa ja

kää­riä hi­hat. Ha­lu­am­me

pa­ran­taa sekä reit­tien laa­tua

et­tä mää­rää, ja tar­koi­tus on,

et­tä 3−5 vuo­den pääs­tä

voim­me röy­his­tää rin­taa.